Přímá metoda – přímá cesta k úspěšné komunikaci?

Přímá metoda, v originále direct method, je slovníkem Merriam Webster definována jako metoda výuky jazyku prostřednictvím konverzace, diskuze a čtení v daném jazyce bez užití překladu a bez studia formální gramatiky. Hlavním cílem je, aby student mluvil cizím jazykem přirozeně a beze strachu, a to již od první hodiny. Tato již tradiční metoda vznikla začátkem 20. století v reakci na takzvanou grammar-translation method, která staví na hojném užívání překladu z a do studentovy mateřštiny a na důsledném studiu gramatiky. Později se z ní vyvinuly alternativní metody jako například Berlitzova metoda.

Jak přímá metoda funguje

Direct method neboli přímá metoda, někdy nazývána také přirozená metoda, vychází z principu osvojování cizího jazyka stejným způsobem, jakým si osvojujeme jazyk mateřský. V hodinách se používá výhradně cizí jazyk, proto je nutné zapojit do výuky množství pomůcek, které usnadní proces porozumění namísto překladu do rodné řeči. Takovými pomůckami jsou obrázky, předměty, reálie, ale také například gesta a mimika.

U této metody se začíná s představováním nejjednodušších pojmů a slov, na které se postupně nabalují čím dál složitější. Důraz je kladen především na poslech a mluvení, aby byl student opravdu schopen komunikace. Velký prostor patří struktuře otázka-odpověď. Tempo je co nejpodobnější tempu běžné konverzace. Význam má správná výslovnost, ale i správná gramatika. Tu se však student učí „za pochodu“, odvozováním pravidel z praktických příkladů, bez jakéhokoli systému či explicitního vysvětlování učitelem.

Jednotlivá stadia přímé metody by se dala shrnout třemi P – prezentace (učitel představí nové pojmy), procvičování (například true/false cvičení, křížovky, doplňovací cvičení apod.) a produkce (student sám používá pojmy v praxi, například v dialozích nebo psaním krátkého textu).

Role učitele a role studenta

Metoda je soustředěna jak na učitele, tak na studenty. Učitel představuje nová slovíčka a fráze, studenti jsou vedeni k tomu, aby mluvili cizím jazykem ve „skutečných“ kontextech, například návštěva lékaře, a o „skutečných“ tématech, například záliby, rodina či politika. Aktivní zapojení studentů je jedním z klíčových bodů metody – měli by mluvit až 80% času hodiny.

Mezi učitelem a studenty a také mezi studenty navzájem probíhá hodně interakce. Učitel k nim má individuální přístup, takže je záhodno učit pouze menší skupiny či třídy. Co se týče chyb, učitel dává studentům druhou šanci, aby je sami opravili.

Techniky

Jednou z nejběžnějších učebních technik je cvičení, při němž učitel klade různé otázky a student má za úkol na ně odpovídat. Dále se využívá čtení nahlas, ať už učitelem, nebo studenty. Vzhledem k zaměření metody na komunikaci je důležité procvičovat konverzaci, a to jak s učitelem, tak s ostatními studenty. Poslední technikou, kterou v tomto článku zmíním, je psaní pasáží, kdy se studenti mají písemně vyjádřit na nějaké téma svými vlastními slovy.

Výhody a nevýhody přímé metody

Mezi hlavní výhody této metody patří to, že vede k porozumění cizímu jazyku a přemýšlení v něm, zlepšuje plynulost mluveného a tím pádem i psaného projevu a také se zaměřuje na dobrou výslovnost, rozšiřování slovní zásoby a rozvoj čtení. Nevyužíváním mateřského jazyka je zabráněno interferenci – asi jste už někdy slyšeli o tzv. Czenglish, která je výsledkem právě přílišného spoléhání na překládání z a do rodného jazyka. Přímá metoda využívá řady rozmanitých činností i pomůcek, díky nimž je výuka zajímavá a hlavně studenty aktivně zapojuje, čímž se předchází nudě a ztrátě pozornosti.

Najdou se však i nevýhody, například to, že jakákoli systematická psaná práce je naprosto ignorována, stejně jako teoretický podklad ke gramatice. Z této metody těží spíše bystří studenti, zatímco ti pomalejší s ní můžou bojovat. Připravit situace pro konverzace je časově náročné, metoda vyžaduje zkušené učitele a nehodí se pro příliš velké skupiny či třídy. Ačkoliv je výuka slovní zásoby jedním z pilířů metody, ne všechna slovíčka či fráze jsou pro ni vhodná, protože mnoho z nich nelze přímo spojit s jejich významem, který by mohl být snadno demonstrován či opsán. Pro některé studenty může být frustrující, že se v hodině vůbec nevyužívá jejich rodná řeč či že není věnována žádná pozornost teorii a pravidlům.

Všechny tyto výhody a nevýhody je třeba zvážit, než je přímá metoda zařazena do hodin cizího jazyka.

Přímá metoda v Česku

Mezi nejpopulárnější varianty přímé metody využívané v Česku patří Direct Method of English (DME), Berlitzova metoda, Callanova metoda a metoda Effective English. Všechny sdílí výše popsané metodické principy, nicméně každá z nich má svá specifika.

Za příklad si můžeme vzít Direct Method of English, jejíž přednosti pro nás shrnul Braňo Peľak z pražské jazykové školy Empire, která ve svých kurzech DME využívá:

  • komplexně propracovaná metodika – např. do detailu domyšlený postup učení u komplexnější gramatiky; učivo je rozvrženo tak, aby ho student nejen dokázal vstřebat a zapamatovat si, ale i použít
  • vydavatel, který knihy pravidelně aktualizuje a rozvíjí a kromě toho spravuje taky online zónu pro studenty, ke které má student přístup
  • metoda využívá lidský přístup, není to jenom o mechanickém „papouškování“
  • hodiny probíhají výhradně v angličtině, je minimalizováno použití češtiny
  • lektor vždy opravuje studenty – učí se tak od začátku správně, a tím se vyhnou chybám a následné potřebě přeučit se
  • opakování – tím, že učivo studenti na hodinách proberou několikrát, lépe si ho zapamatují

Více informací o DME

Výuka přímou metodou se rozhodně neomezuje jen na Prahu – angličtina se pomocí metody Effective English vyučuje např. v Orange Academy ve Znojmě nebo Velké Bíteši. Přímou metodou se lze učit i jiné jazyky, např. němčinu pomocí Effektives Deutsch právě v Orange Academy nebo Direktes Deutsch ve výše uvedené škole Empire.

Autorka: Mgr. Žaneta Voldánová

Redakce Jazyky.com

 

Přidat komentář