Stupně znalostí podle Rady Evropy

Možnost studovat nebo pracovat v rámci zemí EU vyvolala potřebu všeobecně uznávaných kritérií pro hodnocení jazykových znalostí. Na základě této poptávky vznikl dokument Rady Evropy nazvaný Společný evropský referenční rámec pro jazyky, který mj. obsahuje stupnici jazykových dovedností (stupně A1 až C2).

Tři úrovně, šest stupňů

Společný evropský referenční rámec pro jazyky poskytuje základ pro vypracovávání jazykových učebnic, testů, zkušebních materiálů apod. Zároveň podrobně popisuje, jakým způsobem musí studenti ovládat daný jazyk, aby své znalosti mohli prakticky využívat. Jazykové dovednosti jsou hodnoceny pomocí tří základních úrovních, rozdělených vždy do dvou stupňů:

 • Začátečník – stupně A1 (Breakthrough) a A2 (Waystage)
 • Středně pokročilý – stupně B1 (Threshold) a B2 (Vantage)
 • Pokročilý – stupně C1 (Effective Operational Proficiency) a C2 (Mastery)

Při určení obsahu znalostí, které jsou potřebné pro dosažení jednotlivých stupňů brali tvůrci stupnice do úvahy řadu kritérií. Kromě lingvistických znalostí, tj. gramatiky, slovní zásoby, syntaktických znalostí apod., sem včlenili také požadavky z oblasti sociální, tj. vnímavost studenta ke společenským konvencím a zvyklostem, a všímali si také úrovně využití jazykových znalostí v každodenních situacích.

Stupně jazykových znalostí podle Rady Evropy

Níže si popíšeme jednotlivé stupně jazykových znalostí na základě představeného dokumentu. Pod charakteristikou jazykových dovedností nalezneme příklady jazykových zkoušek odpovídajících dané úrovni jazyka a také ukázku vyhledávače jazykových kurzů dle stupně jazykových znalostí. Tento obrázek funguje rovněž jako hypertextový odkaz na konkrétní jazykovou úroveň portálu Jazykovky.cz.

Stupeň A1

 • Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat.
 • Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat.
 • Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Odpovídající jazykové zkoušky: IESOL-ISESOL Preliminary, Goethe institut Start Deutsch 1DELF A1, CILS A1

 

Stupeň A2

 • Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání).
 • Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech.
 • Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Odpovídající jazykové zkoušky: Cambridge KET, BEC Preliminary, IESOL-ISESOL Access, LCCIB EFB Preliminary, Goethe institut Start Deutsch 1, DELF A2, CILS A2

 

Stupeň B1

 • Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd.
 • Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví.
 • Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají.
 • Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Odpovídající jazykové zkoušky: Cambridge PET, BEC Vantage, IESOL-ISESOL Achiever, LCCIB EFB FirstGoethe institut ZD, Osvědčení o základní znalosti jazyka, DELF B1, CILS B1 UNO

Stupeň B2

 • Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru.
 • Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce.
 • Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Odpovídající jazykové zkoušky: Cambridge FCE, IESOL-ISESOL Communicator, LCCIB EFB Second, Goethe zertifikat B2, Státní jazyková zkouška – základní, DELF B2, CILS B2 DUO

 

Stupeň C1

 • Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů.
 • Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů.
 • Užívá jazyka pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely.
 • Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

Odpovídající jazykové zkoušky: Cambridge CAE, BEC Higher, IESOL-ISESOL Expert, LCCIB EFB Third, Goethe zertifikat C1, Státní jazyková zkouška – všeobecná, DALF C1, CILS C1 TRE

 

Stupeň C2

 • Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte.
 • Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě.
 • Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny i ve složitějších situacích.

Odpovídající jazykové zkoušky: Cambridge CPE, IESOL-ISESOL Mastery, LCCIB EFB Fourth, Goethe institut ZOP, DALF C2, CILS C2 QUATTRO

 

Učení neprobíhá lineárně

Při plánování strategie pro učení nelze považovat dané soubory úrovní a jednotlivé stupně ovládání jazyka za lineární měřítko. I když úroveň A2 (Waystage) je na stupnici umístěna na půli cesty k úrovni B1 (Threshold Level), a úroveň B1 je na půli cesty k úrovni B2 (Vantage Level), zkušenosti ukazují, že mnohým studentům obvykle trvá dvakrát tak dlouho dosáhnout úrovně B1 z úrovně A2 než dostat se na úroveň A2 z úrovně A1.

 

Pozn.: U zkoušky DELE (španělština) se rozlišují tři úrovně odpovídající úrovním A, B a C.

 

________________________________________________________________________________________________

Přehled jazykových zkoušek s jejich podrobným popisem: www.jazykovezkousky.cz

Sponzor článku: Registr překladatelských firem – vyberte si prověřeného překladatele, ať potřebujete překlad nebo tlumočení z jakéhokoli jazyka z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář