Callanova metoda – 4 O – otázka, odpověď, opakování a oprava

Callanova metoda je alternativní výuková metoda vycházející především z aktivního užívání jazyka v praxi – důraz je tedy kladen spíše na komunikační schopnosti a porozumění než na gramatiku či teoretické znalosti.

Pilíře Callanovy metody aneb 4 O – otázka, odpověď, opakování a oprava

Východiskem Callanovy metody je učitelem kladená otázka, na kterou je od studenta očekávána dlouhá odpověď. Právě jejím prostřednictvím dochází k rozvíjení studentových schopností rychle a pohotově reagovat, plynule mluvit a vyjádřit své myšlenky podobným způsobem jako v mateřském jazyce. Tomuto procesu se říká řízená či kontrolovaná konverzace a spočívá v tom, že student odpovídá na učitelovy otázky a v případě, že neví, jak odpovědět, je učitelem k odpovědi naveden.

Aby student dosáhl toho, že pro něj bude uvažování v cizím jazyce co nejpřirozenější, využívá se metody systematického opakování, kterému je věnováno až 70% vyučovací hodiny. Čím více si student naučenou strukturu zopakuje, tím sebevědoměji ji příště použije.

Důležitou roli hraje v hodinách založených na Callanově metodě oprava chyb, která přichází vždy okamžitě. Student musí správné znění odpovědi zopakovat, než může pokračovat dál. Chyby jsou považovány za přirozenou součást komunikace a cílem je hlavně mluvit, byť s chybami, ne produkovat bezchybné věty, nad kterými by student musel dlouze přemýšlet.

Organizace třídy a struktura vyučovací hodiny

Callanova metoda je členěna do dvanácti úrovní, od úplných začátečníků až po pokročilé studenty. Ve třídě je nanejvýš deset studentů, aby měl každý student dostatečnou příležitost se aktivně zapojit. Uvádí se, že během výuky Callanovou metodou student mluví až čtyřikrát více než v tradiční hodině výuky cizího jazyka.

Vyučovací hodina, která trvá zpravidla 50 minut, je rozdělena do několika částí. Nejprve učitel vysvětlí nové slovo či gramatický jev formou otázky a odpovědi a poté klade studentovi otázky obsahující nové učivo, na které mu v případě potřeby pomáhá odpovídat. Poté následuje opakovací část, která je v každé hodině dominantní. Ve zbývající části, která tvoří asi 25%, je prostor pro čtení a diktáty.

Domácí úkoly se u Callanovy metody nepoužívají, protože všechno podstatné se student naučí už v hodině.

Callanova metoda z pozice učitele

Hlavní úlohou učitele je stimulovat studenta k aktivní komunikaci a pohotovým reakcím. Na studenta se už od počátku snaží mluvit maximální rychlostí (tj. cca 200-240 slov za minutu oproti 100-120 slovům za minutu v běžné hodině cizího jazyka) a pobízí jej k rychlým odpovědím, aby se jeho reakce co nejvíce zautomatizovaly. Konverzace mezi učitelem a studentem musí být co nejplynulejší a je přerušována pouze učitelovými opravami studentových chyb. Ty probíhají tak, že učitel zopakuje studentovu špatnou výslovnost či formu a poté ji hned opraví.

Callanova metoda z pozice studenta

Student je neustále zapojován do konverzace, vyžaduje se od něj pohotovost a schopnost rozumět a odpovědět. Nedostává prostor pro přemýšlení, aby reagoval co nejpřirozeněji, byť to s sebou přináší chyby. Ty jsou učitelem vždy hned opraveny a student musí správnou verzi okamžitě zopakovat a ve své větě pokračovat. Tím si správnou variantu upevní.

Výhody a nevýhody Callanovy metody

Ve vyučovací hodině založené na Callanově metodě není místo pro mateřský jazyk, což vede k opravdu intenzivnímu osvojování jazyka cizího. Rychlé tempo a neustálé střídání otázek a odpovědí zase zvyšují pozornost a snižují riziko dlouhých odmlk a nudných momentů. Na druhou stranu existuje nebezpečí, že se student bude cítit pod tlakem. K efektivitě výuky významně přispívá pozitivní atmosféra ve třídě. Některým studentům může chybět teoretická opora v gramatických pravidlech a některým i domácí úkoly, které k této metodě nepatří. Metoda je tedy vhodná spíše pro ty, kdo se jazyku chtějí naučit pomocí praktické komunikace.

Historie Callanovy metody

Autorem této alternativní metody je Angličan Robin Callan, který v roce 1959 odešel do Itálie učit angličtinu. Tam začal psát své vlastní knihy o výuce angličtiny, které pak využíval ve svých hodinách. Za deset let praxe získal mnoho zkušeností a reputaci učitele, který své studenty naučí anglicky rychle a efektivně.

Po návratu do Anglie otevřel v Londýně vlastní školu. Jeho metoda se stávala stále populárnější a dnes ji využívají školy po celém světě. O její další vývoj se stará tzv. Callan Method Organisation

Jazykové školy, vyučující (nejen) Callanovou metodou, naleznete v databázi jazykových škol. Angličtinu, ale i španělštinu můžete Callanovou metodou studovat např. v brněnské škole Amigas.

Autorka: Mgr. Žaneta Voldánová

Redakce Jazyky.com

Přidat komentář