Zkoušky a certifikáty z portugalštiny

Učíte se portugalsky a rádi byste měli v ruce dokument, kterým můžete své znalosti kdykoli prokázat? I z portugalštiny, stejně jako z jiných světových jazyků, je možno získat diplom nebo certifikát, dokládající vaši jazykovou způsobilost. Nabízí se mezinárodní certifikáty Institutu Camões nebo Státní jazykové zkoušky.

Něco málo k portugalštině a jejímu významu…

Portugalština patřila ještě donedávna k velice opomíjeným jazykům – a to i přesto, že je mateřštinou přibližně 230 miliónů lidí a je tak 6. nejrozšířenějším jazykem. Oficiálním jazykem je v 8 zemích, na 4 kontinentech. Dnes už tento románský jazyk postupně získává na oblibě. Pojďme se nyní podívat na to, jakým způsobem můžete získat „potvrzení“, které by dokládalo vaše znalosti hezky „černé na bílém“. Kdy a kde se přihlásit, jak se připravit, co od zkoušek čekat a kolik vás to bude stát?

Pro nadšence se nabízí možnost vystudovat portugalskou filologii – my se však zaměříme na varianty pro „běžné uživatele“. Jako první si přiblížíme Státní jazykové zkoušky

Státní jazykové zkoušky – kdy a kde je složit?

Státní jazykové zkoušky (dále jen SJZ) zajišťuje Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. Zkoušky se nabízí celkem čtyři: základní, všeobecná, překladatelská a tlumočnická. Abyste se mohli přihlásit, nemusíte navštěvovat kurzy v jazykové škole, chcete-li ovšem složit SJZ překladatelskou nebo tlumočnickou, bude nutné absolvovat nejdříve SJZ všeobecnou, jejíž složení je předpokladem k přihlášení.

Všechny zkoušky se konají zpravidla v jarním a podzimním termínu, přičemž je třeba se přihlásit vždy do konce března resp. do konce září.

Na co se připravit a jak zkoušky probíhají?

Písemná část Státní jazykové zkoušky základní trvá přibližně 4 hodiny a sestává ze 4 částí: porozumění čtenému textu, dovednost sestavit sdělení, poslech textu a schopnost používat gramatické a lexikální struktury. Ústní část, která trvá cca 15-20 minut, prověřuje schopnost pohotově reagovat v běžných situacích a dovednost plynně hovořit o běžných tématech každodenního života.

Podobný průběh má i Státní jazyková zkouška všeobecná: písemná část trvá také přibližně 4 hodiny a očekávat se od vás bude porozumění čtenému a slyšenému textu, sestavení sdělení nebo volné zpracování tématu. Oproti SJZ základní je třeba prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení jazyka, proto je větší nejen rozsah, ale především náročnost textů.

Obsah SJZ všeobecné je navíc zaměřen nejen na témata každodenního života, ale také na otázky politického, hospodářského a kulturního dění v portugalsky mluvících zemích i v České republice. Na přihlášce je třeba uvést i autory a tituly přečtené v originále (v rozsahu nejméně 500 stran) protože tady musíte prokázat, že dokážete plynně a správně hovořit o vlastní četbě. Dále se ústní zkouška, která trvá celkem 25-30 minut, zaměřuje na schopnost pohotově a spontánně reagovat v běžných situacích a hovořit o daných tématech, stejně jako na znalost reálií portugalsky mluvících zemí i České republiky.

Obsah Státní jazykové zkoušky speciální pro obor překladatelský je podobný jako u SJZ všeobecné,  očekávají se ovšem hluboké znalosti a vysoká míra osvojení portugalštiny i češtiny a kromě obecné i znalost profesně orientované slovní zásoby – a to z oboru, ve kterém pracujete.

I SJZ překladatelská má část písemnou a ústní, přičemž těžištěm je právě část písemná. Ta trvá také cca 4 hodiny a „disciplíny“ jsou následující: porozumění čteným textům, překlad obtížného (i odborného) textu z portugalštiny do češtiny i z češtiny do portugalštiny a shrnutí českého textu v portugalštině. Během ústní části, která trvá 25-30 minut, bude vaším úkolem porozumět vyslechnutému textu, pohotově reagovat a jazykově správně hovořit na daná témata a nakonec ústně převést čtený text z portugalštiny do češtiny a naopak.

Požadovaný stupeň osvojení portugalštiny i češtiny je u Státní jazykové zkoušky speciální pro obor tlumočnický srovnatelný se SJZ překladatelskou, ale těžištěm je tentokrát část ústní, která trvá 40-45 minut a zde se od uchazečů očekává schopnost pohotově, plynně a jazykově správně hovořit v portugalštině o tématech politického, hospodářského a kulturního života, stejně jako dovednost konsekutivně tlumočit mluvený i reprodukovaný projev z portugalštiny do češtiny a naopak.

Ústní části předchází část písemná, na kterou jsou vyrazeny 3 hodiny a která prověřuje porozumění vyslechnutým textům s důrazem na znalost reálií; dalším úkolem je napsat česky stručnou reprodukci textu vyslechnutého v portugalštině a obdobně reprodukci českého textu portugalsky. U této části písemné zkoušky můžete použít slovník.

A kolik vás to bude stát?

To vám prozradí následující tabulka, kde najdete i příslušnou úroveň podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, které ta která zkouška odpovídá:

Zkouška Úroveň Cena (v CZK)
SJZ základní B2 3000
SJZ všeobecná C1 3600
SJZ překladatelská C2 5500
SJZ tlumočnická C2 6000

Zkoušky Camõesova institutu – kde a za kolik?

Druhou z možností, jak doložit své jazykové znalosti, je získat mezinárodní certifikát přímo v Portugalském centrum Praha, které je jedním z center Camõesova institutu. Zkoušky PLE (Português Língua Estrangeira) jsou rozdělené do celkem pěti úrovní podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a odpovídají úrovním A2 až C2:

Zkratka Název zkoušky Úroveň Poplatek
CIPLE Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira A2 70 EUR
DEPLE Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira B1 82 EUR
DIPLE Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira B2 100 EUR
DAPLE Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira C1 112 EUR
DUPLE Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira C2 125 EUR

Kdy se můžete přihlásit a co od zkoušek očekávat?

Testy se konají 4x do roka, vždy v lednu, květnu, červenci a listopadu, přičemž uzávěrka přihlášek bývá přibližně měsíc a půl předem.

Každá zkouška má část písemnou a ústní. Délka zkoušky se liší v závislosti na úrovni – od 2 hodin u CIPLE až po 5 hodin uz DUPLE. Zatímco u CIPLE jsou jedinými komponentami písemné části čtení a poslech s porozuměním, ve vyšších úrovních přibývají další „disciplíny“: písemný projev (od úrovně B1) nebo dovednost používat gramatické a lexikální struktury (úroveň B2 a vyšší).

Abyste získali jasnější představu, co mezinárodní zkoušky obnášejí, podívejte se nejlépe na modelové testy. Ty vám poskytnou zcela konkrétní informaci o tom, jak takové zadání může vypadat. Na stránkách CAPLE (Centro de Avaliação do Português Língua Estrangeira) kromě aktuálních modelových testů najdete i jejich předchozí verzi.

SJZ versus mezinárodní certifikát

Zatímco u většiny jazyků jsou mezinárodní certifikáty výrazně dražší než Státní jazykové zkoušky, je tomu u portugalštiny paradoxně téměř naopak. Certifikáty bývají navíc bez problémů uznávány mezinárodně. Nespornou výhodou je skutečnost, že k mezinárodním certifikátům najdete na internetu modelové testy, zatímco v případě SJZ jsou cvičné sady nabízeny jen k hlavním jazykům.

Na druhé straně v České republice obstojíte zajisté i se „státnicí“, která bude pro většinu zaměstnavatelů naopak známější než certifikáty Camõesova institutu a poskytne jim jasnější představu o vašich znalostech než certifikáty, se kterými se možná ještě nesetkali.

Ať už se rozhodnete pro mezinárodně uznávaný certifikát nebo Státní jazykovou zkoušku, pamatujte, že štěstí přeje připraveným. 🙂

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazykové školy Praha

Jazykové školy Brno

Přidat komentář