Vojenská jazyková zkouška STANAG

O speciálních jazykových kurzech a jazykových zkouškách jsme zde psali již vícekrát. Jazykové zkoušky podle STANAG 6001 a jejich přípravné kurzy však mají mnohá specifika, kterými se od běžně dostupných zkoušek odlišují.

Obecná definice STANAG

STANAG je zkratkou termínu Standardization Agreement (Standardizační dohoda). Jde o soubor norem, které slouží pro definování nejrůznějších vojenských záležitostí a jsou společné pro všechny členské státy Severoatlantické aliance (NATO).

Hlavním cílem Standardizační dohody je zjednodušení společných operačních i administrativních procesů, dosažení vzájemné slučitelnosti technické výbavy a sjednocení logistického zabezpečení. Normy STANAG vydává agentura NATO Standardization Agency v Bruselu ve dvou procesních jazycích Aliance, tedy v angličtině a francouzštině.

Konkrétní podobu a pravidla musí každý stát sladit se svým vlastním systémem tak, aby kooperace národních vojsk byla bezproblémová a jednotlivé armády dokázaly využít vzájemné zásoby a technickou podporu ostatních armád. Dnes existuje téměř 1300 předpisů série STANAG, např. o otázkách dělostřelecké podpory z námořních plavidel, o podobě hlášení o průběhu hlídky či ekvivalentech hodností v armádách různých států.

STANAG 6001

Jazyková zkouška podle STANAG 6001 poskytuje základ pro testování jazykových dovedností zaměstnanců ve strukturách organizace NATO a armádách členských států NATO a Partnerství pro mír. Ve své podstatě se nejedná o zkoušku, „nýbrž deskriptory úrovní ovládání jazyka sloužící pro potřeby NATO“ jak upozorňuje major Jan Šmíd z Ústavu jazykové přípravy (ÚJP). Na jejich základě jednotlivé členské země vytvářejí testy a připravují zkoušky.

Pro potřeby státní správy vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) systém, který všechny jazykové zkoušky dělí do tří stupňů. STANAG 6001 má také několik úrovní, při kterých testuje určité dovednosti a znalosti – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, projev písemný a ústní.

Každá z testovaných dovedností má přidělen svůj Standardized Language Profile – SLP. Nejnižší je SLP 0, dále pak SLP 0+ a 1, nejvyšší pak SLP 5. Přehled jednotlivých znalostí a dovedností, které by měl student jednotlivé úrovně obsáhnout, naleznete na stránkách Ústavu jazykové přípravy (ÚJP).

STANAG 6001 může být aplikován v mnoha jazycích včetně češtiny. V současné době probíhá jazyková příprava v jazyce anglickém, francouzském, německém, a ruském, s výraznou prioritou jazyka anglického.

Dále ÚJP zabezpečuje zkoušky dle potřeb rezortu Ministerstva obrany, např. z arabštiny, perštiny, paštó, španělštiny, italštiny, polštiny, rumunštiny, maďarštiny, srbštiny, albánštiny nebo čínštiny. U méně frekventovaných jazyků však pouze do úrovně SLP 1, případně SLP 2.

Vztah zkoušek podle STANAG 6001 k ostatním zkouškám

Z důvodů specifické povahy zkoušek podle STANAG 6001 neexistuje žádný závazný převodník mezi těmito testy a evropskou stupnicí Společného evropského referenčního rámce (SERR). S určitou mírou zjednodušení můžeme v následující tabulce uvést orientační spojnici mezi jednotlivými úrovněmi STANAG 6001 a SERR.

STANAG 6001 SEER testy Cambridge ESOL slovní vyjádření
SLP 1 B1 PET základní úroveň
SLP 2 B2 FCE nižší středně pokročilá úroveň
SLP 3 C1 CAE vyšší středně pokročilá úroveň s profesním minimem
SLP 4 C2 CPE pokročilá, plně profesionální úroveň
SLP 5 úroveň rodilého mluvčího/bilingvní

Kurzy ke zkouškám podle STANAG 6001

Přípravu ke zkouškám podle STANAG může příslušník Armády ČR (AČR) získat v rámci ÚJP, v resortních vzdělávacích zařízeních, posádkových kurzech a prostřednictvím soukromých jazykových škol, které tyto kurzy pořádají na základě požadavků Ministerstva obrany (MO), které jsou specifikovány ve výběrových řízeních MO.

Předepsaný rozsah kurzu je od 150 (pro zdokonalovací kurz) do 600 vyučovacích hodin (pro intenzivní kurzy na SLP 3) a v jeho závěru studenti skládají zkoušku před akreditovanou komisí. Náplní kurzu je zvládnutí předepsané slovní zásoby a gramatických struktur pro daný stupeň a jejich rozvíjení v poslechu s porozuměním, konverzaci, čtení, psaní.

Velký důraz je kladen zejména na nácvik poslechu a schopnost komunikace, která je nezbytnou podmínkou všech zahraničních misí. Výuka zahrnuje konverzační témata z každodenního života i specializované vojenské tematické okruhy.

Jak upozorňuje Marie Palatková ze Soukromé jazykové školy JANA, kromě klasické jazykové přípravy je „součástí jazykové přípravy rovněž vojenská slovní zásoba, neboť každý profesionální voják musí být schopen se domluvit nejen o běžných každodenních záležitostech, ale rovněž o své pracovní náplni, o svém zařazení, funkci, hodnosti, druhu vojska atd.“

Subjekt, který zajišťuje přípravu ke zkouškám STANAG, by měl splňovat následující kritéria:

  • zajistit učitele daného jazyka s potřebnými jazykovými dovednostmi, kteří pravidelně absolvují příslušná metodická školení ke zkouškám podle STANAG 6001,
  • při organizaci kurzů spolupracovat s vojenskými institucemi,
  • nabídnout výukové materiály včetně vzorových testů a nácviku průběhu zkoušky včetně ústní části.

ÚJP je ústředním resortním jazykovým vzdělávacím zařízením, které se podílí na zpracování, koordinuje realizaci a navrhuje zlepšení koncepce jazykové přípravy v AČR. Major Jan Šmíd ke školení jazykových učitelů dodává: „Proškolení [lektorů] zabezpečuje ÚJP.ÚJP dále pravidelně organizuje metodické semináře pro lektory z jazykových škol a agentur a na požádání z nadřízeného stupně výuku jazyků, která probíhá mimo ÚJP, také kontroluje. Všechny tyto činnosti vycházejí z poslání ÚJP, který je metodikem a garantem jazykové přípravy v rezortu Ministerstva obrany“.

Vývoj a budoucnost STANAG 6001

Kurzy i zkoušky samotné se v průběhu své existence měnily a vyvíjely. Jednou ze změn bylo prodloužení trvání kurzů z původních 300 hodin na současných 500 hodin u intenzivních kurzů úrovně SLP 2. Další zásadní změna proběhla rozkazem ministryně obrany č. 1 z ledna 2007, kterým byly celorezortně zrušeny zkoušky z anglického jazyka podle STANAG 6001 na úroveň SLP 1 a zároveň i jazykové kurzy připravující na zkoušku této úrovně.

Stupeň SLP 1 podle STANAG 6001 lze získat pouze při zkoušce na úroveň SLP 2. Jazyková příprava tedy směřuje ke složení zkoušky podle STANAG 6001 SLP 2. stupně. Znamená to, že v případě intenzivních jazykových kurzů se předpokládá vyšší úroveň znalostí cizího jazyka při zařazení do kurzu.

Další změny jsou připraveny na následující měsíce, kdy se dle předběžných informací plánuje novelizace zkoušek podle STANAG 6001. Do budoucna ÚJP rovněž uvažuje o využití počítačů při zkoušení.

Zdroje

mjr. Mgr. Jan Šmíd, ředitel odboru metodiky a testování jazyků (e-mailová korespondence)3
PhDr. Marie Palatková, ředitelka Soukromé jazykové školy JANA (e-mailová korespondence)
Ústav jazykové přípravy
Foreign Language Center
ukázky testů STANAG z AJ
Interpretace STANAG 6001
Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, srpen 2006

 

Přidat komentář