Spoken English Test for Business (SETB)

SETB je mezinárodně uznávaná kvalifikace, která testuje ústní dovednosti v kontextu obchodní angličtiny. Rozvíjí a hodnotí obecné a specifické jazykové dovednosti v celé řadě realistických profesních situací, které jsou vyžadovány na moderním pracovišti.

Komu je zkouška určena?

Certifikát SETB nabízí studentům ekonomických oborů a zaměstnancům českých i mezinárodních společností mezinárodně uznávaný dokument prokazující dosaženou úroveň komunikativního používání obchodní mluvené angličtiny. Je vhodný také pro zaměstnance institucí státní správy ČR, neboť je zařazena do seznamu standardních jazykových kvalifikací MŠMT jako certifikáty prokazující znalost anglického jazyka zaměstnanců státní správy ČR.

Úrovně a hodnocení zkoušky

Zkouška existuje na třech úrovních Jednotného evropského referenčního rámce (Rada Evropy) – Stage A, Stage B, Stage C. V rámci každé ze tří zkoušek může kandidát dosáhnout dvou odlišných úrovní (např. v rámci zkoušky Stage B může kandidát dosáhnout úroveň B1 nebo B2), v rámci těchto úrovní získá výsledek „Pass“ nebo „First Class Pass“.

Výhodou tohoto systému hodnocení je, že kandidát má větší šanci zkoušku složit a zároveň dosáhne výsledku, který velice přesně určí jeho jazykové znalosti a dovednosti a umožní mu úspěšně pokračovat ve studiu.

Zkouška SETB je nahrávána a hodnocena z hlediska použití gramatiky, pravopisu, interpunkce, lexikálních prostředků, výslovnosti a plynulosti projevu. Opravu a hodnocení audio nahrávek zkoušek zabezpečuje britská centrála City & Guilds a provádějí ji zkušení britští metodici za dodržení přísných kritérií stanovených Ministerstvem vzdělávání Velké Británie.

Výsledky a certifikáty má centrum k dispozici do 8 týdnů od konání zkoušky.

Struktura zkoušky

Zkouška SETB se skládá ze čtyř částí, které svým charakterem odpovídají zkoušce ISESOL.

Části zkoušky Délka (dle úrovně) Testovaná dovednost Popis úlohy
Část 1 1 min – 2 min Sdělení osobních informací a názorů. Kandidát odpovídá na dotazy zkoušejícího týkající se profesních zkušeností, pracovního zařazení, kariérních plánů, atd…

Část 2 2 min – 4 min Schopnost komunikace v běžných obchodních situacích Kandidát a zkoušející vzájemně reagují v zadaných reálných obchodních situacích (minimálně 4 situace).

Část 3 2 min 30 s – 4 min Výměna rozdílných informací a názorů s cílem společně splnit zadaný úkol.

Stage A – výměna informací a diskuze nad zadanými rozdílnými texty.
Stage B – Jednání s cílem dosáhnout společné rozhodnutí dle zadaných rozdílných informací.
Stage C – Jednání/vyjednávání s cílem přesvědčit svého partnera dle zadaných rozdílných informací.

Část 4 3 min – 6 min Prezentace na zvolené téma Prezentace a následná diskuze.

Kdy a kde lze zkoušky EBC a SETB složit?

Zkoušky lze skládat prostřednictvím sítě akreditovaných testovacích center po celé České republice (viz www.cityandguilds.cz).

Termíny zkoušek nejsou fixně stanovené, centra je vyhlašují dle potřeby, kandidáti je tedy mohou skládat, jakmile jsou dostatečně připraveni. Termíny zkoušek naleznete na webových stránkách jednotlivých center.

Ke zkouškám je nutné se předem registrovat, v době čtyř až šesti týdnů před vyhlášeným termínem. V případě zájmu o složení zkoušky je možné si zvolit libovolné akreditované centrum. Zde obdrží každý zájemce přihlášku, informace o zkoušce, způsobu zkoušení a o poplatku za zkoušku.

Přípravné kurzy a učebnice

Většina akreditovaných testovacích center nabízí přípravné kurzy, ať již celoroční, či intenzivní, popř. předtesty, kdy je možné se seznámit s testovým formátem. V případě zájmu je nejlépe se obrátit na nejbližší centrum a požádat o bližší údaje.

Pro zkoušku SETB jsou vytvořené metodické sylaby a sady vzorových testů, které lze najít na webových stránkách www.cityandguilds.cz. Pro zkoušku SETB existuje sada přípravných učebnic. Na zkoušku však není nezbytně nutné využívat pouze tyto učebnic. Je možné čerpat z více zdrojů. Ve spolupráci s lektorem, který je seznámen s metodikou zkoušek SETB, je možné pro přípravu vybrat z existujících moderních britských učebnic obchodní angličtiny a anglické korespondence opírajících se o Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR).

Informace o písemné zkoušce obchodní angličtiny – EBC – naleznete v předchozím článku English for Business Communications (EBC).

Více informací o jazykových zkouškách naleznete na www.JazykoveZkousky.cz.

Autorka je zástupkyní zkušební organizace City and Guilds v České republice.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: tlumočení italština, překlady z angličtiny, překlad němčina a překlad španělština.

Přidat komentář