Odborné jazykové kurzy

Ovládáte již daný jazyk dostatečně, aby jste si v zahraničí nakoupili, objednali si v restauraci či se zeptali na cestu? Cítíte, že vás všeobecné jazykové kurzy jazykových škol vám již nemají co nabídnout a přesto tušíte mezery ve svém vzdělání? Chcete se dobře domluvit v oboru, který studujete nebo ve kterém pracujete? Řešením jsou pro vás specializované jazykové kurzy.

Specifika specializovaných kurzů

Specializované jazykové kurzy jsou zaměřeny na rozvíjení znalosti odborného cizího jazyka v konkrétní profesní oblasti. Jsou připravovány dle konkrétních požadavků jednotlivých firem, nebo jsou otevřeny pro širokou veřejnost.

Primárně jsou tyto kurzy nabízeny v hlavních komunikačních jazycích, jako je angličtina a němčina. Některé jazykové školy jsou schopny zajistit i specializovaný kurz v dalších jazycích, jako je francouzština, italština či španělština.


Flash reklama EUVIT 

Výukové plány specializovaných jazykových kurzů vycházejí z předpokladu, že student již daný jazyk ovládá, jako minimální se většinou považuje úroveň B1.

Docházkové nebo firemní kurzy?

Odborné kurzy mohou být celoroční docházkové, případně semestrální, intenzita těchto kurzů je nejčastěji dvě až tři hodiny týdně. Postupně se také rozšiřují nabídky jazykových škol, které inzerují možnost uspořádání odborného kurzu přímo na pracovišti, tzv. specializovaný kurz „ušitý na míru“ přímo pro danou společnost.

Zatímco v prvním případě si zaměstnanci hradí kurz sami a konkrétní firma jim náklady spojené s výukou jazyků může dotovat či proplácet, kurzy organizované na pracovišti jsou pro zaměstnance většinou zdarma, ovšem zaměstnavatel může jako podmínku požadovat účast na daném kurzu.

Co naučí specializované kurzy?

Studenti nemohou od specializovaných jazykových kurzů očekávat, že cele obsáhnou problematiku svého oboru. Smyslem kurzu je studenta pro zvolenou profesní oblast vybavit jazykově, tak aby byl při diskusi vedené v cizím jazyce schopen v každé situaci reagovat. Kurz je v první řadě zaměřen na osvojování specifické slovní zásoby a frazeologie. Důraz na gramatiku je umenšen, byť se samozřejmě předpokládá zvládnutí většiny gramatických jevů, které se procvičují během vedených dialogů a písemných projevů.

Učební materiály

Výukové materiály jsou dnes již k dostání pro mnohá odvětví, byť povětšinou pouze v anglickém jazyce. Očekává se, že lektor odborného kurzu zajistí další učební materiály, které zohlední individuální představy studentů. V případě firemního kurzu se předpokládá práce s firemními materiály klienta, které si lektor zpracuje pro potřeby výuky. V případě úzkoprofilových kurzů je obtížné sehnat relevantní materiály. Zde je třeba větší invence lektora, což se samozřejmě může promítnout do ceny kurzu.

Nároky na učitele specializovaných kurzů

Před výběrem konkrétního kurzu zvažujte nejen časovou dotaci kurzu, plány výuky a použité studijní materiály, ale podrobně se též informujte na osobu lektora. Učitel specializovaného kurzu by měl mít metodické vzdělání jak učit angličtinu jako cizí jazyk a zkušenost s výukou angličtiny jako cizího jazyka. Vhodné je, aby měl také znalosti a eventuálně praxi v oboru.

Dnes již většina jazykových škol nabízí možnost ukázkové hodiny zdarma, takže v případě, že vám pracovníci kanceláře jazykové školy nezodpoví dostatečně vaše dotazy, je možno se informovat přímo.

Obchodní specializace

V základní nabídce mnohých kvalitních jazykových škol jsou již standardně obsaženy kurzy tzv. Business English neboli obchodní angličtiny, jenž jsou vhodné pro dospělé, kteří již pracují nebo se připravují na práci v mezinárodním obchodním prostředí.

Tyto kurzy lze rozdělit na kurzy všeobecné obchodní angličtiny, ve kterých se probírá specifický slovník, základní konverzační obraty, se kterými se lze setkat při obchodním jednání, studenti se učí telefonním frázím, sestavování CV v angličtině i obchodních dopisů. Další variantou jsou přípravné kurzy ke zkouškám z obchodní angličtiny (Cambridge ESOL – BEC, LCCIEB).

Kurzy pro managery

S obchodní angličtinou úzce souvisí také jazykové kurzy pro managery, které jsou zacíleny na vedoucí pracovníky a vyšší a střední management. Obsahem seminářů bývá vyřizování finančních záležitostí, průzkum trhu, účast na obchodních jednáních a jejich vedení, nákup a prodej produktů a poskytování služeb různým segmentům trhu.

Variantou jsou jazykové kurzy určené pro management mezinárodních společností (Mezinárodní management). Tyto jazykové kurzy učí mimo jiné správnému jednání se zahraničním klientem či prezentace firmy z hlediska její obchodní strategie a vývoje.

Kromě těchto relativně širokých kurzů se lze na českém trhu setkat také s jazykovými školami, které nabízí velmi úzce zaměřené specifické kurzy pro managery. Mezi takové patří lekce, které učí anglickému vedení schůzí a porad, prezentací, obchodnímu jednání či obchodní korespondenci.

Kurzy se širší specializací

Běžně dostupné jsou také specializované kurzy se šiřší specializací. Do této kategorie bychom mohli zařadit kurzy pro řídící pracovníky, pro právníky či pro lékaře bez ohledu na jejich odbornou specializaci. Taktéž kurzy pro asistentky a recepční, pro personalisty, pro průvodce a pracovníky cestovních kanceláří jsou zaměřené na širší segment pracovníků a slovní zásoba a frazeologie neřeší marginální rozdíly daných odvětví.

Úzkoprofilové kurzy

Největší jazyková studia nabízejí úzkoprofilové jazykové kurzy např. pro zaměstnance restaurací, pro piloty (letecká frazeologie), nalézt lze výuku odborné anglické terminologie používané v EU nebo dokonce kurz zaměřený na automobilový průmysl.

Zadejte si poptávku po specializovaném či odborném jazykovém kurzu na největším portálu jazykových škol a kurzů www.jazykovky.cz.

 

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazykové školy Praha

Jazykové školy Brno

Přidat komentář