Nová maturita z cizího jazyka

Od příštího školního roku 2009/2010 budou studenti maturovat podle nového modelu maturitní zkoušky. Není sice jisté, zda nové maturity vejdou v platnost opravdu již příští rok, ale jisté je, že jednou skutečně ano. Připraveným štěstí přeje, proto jsme pro vás nachystali cyklus článků detailně objasňující koncepci a obsah nové maturity z cizího jazyka.

Komplexní maturitní zkouška z cizího jazyka

Podle nové koncepce maturitní zkoušky bude cizí jazyk jako zkušební předmět zařazený do společné části maturitní zkoušky, tzn. že zkouška z cizího jazyka bude společná, stejná pro všechny typy škol – gymnázia, střední odborné školy či učiliště.

Žák si bude moci volit maturitní zkoušku z cizího jazyka z 5 cizích jazyků – z anglického, německého, francouzského, ruského či španělského jazyka.

Dvě úrovně obtížnosti

Maturitní zkouška z cizího jazyka se bude konat ve dvou úrovních obtížnosti – v základní a vyšší hladině. Volba stupně obtížnosti je zcela na svobodném rozhodnutí žáka. Základní míra náročnosti bude odpovídat úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce (obecně se dá říci, že zkoušku na základní úrovni budou skládat studenti středních odborných škol a odborných učilišť), vyšší stupeň obtížnosti se pak bude rovnat úrovni B2 podle SERR (tato míra náročnosti zkoušky se předpokládá u studentů gymnázií).

Vyzkoušejte si ilustrační testy nové maturity nanečisto!

Struktura maturitní zkoušky z cizího jazyka

Nová maturitní zkouška z cizího jazyka se bude skládat ze tří dílčích částí: z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky.

V didaktickém testu budou ověřovány receptivní řečové dovednosti – tzn. dovednost poslechu a čtení.
Písemná práce bude ověřovat produktivní písemnou dovednost, tzn. schopnost žáka vyjadřovat se prostřednictvím psaného projevu.

Ústní zkouška před maturitní komisí bude ověřovat produktivní řečovou dovednost, tj. schopnost nepřipravené konverzace, samostatný ústní projev žáka a interakci s druhou osobou.

Hodnocení maturitní zkoušky z cizího jazyka

Výsledné hodnocení výkonu žáka v komplexní maturitní zkoušce z cizího jazyka bude souhrnem jeho výsledků v dílčích částech, tzn. že žák uspěje v maturitní zkoušce pouze tehdy, pokud uspěl ve všech součástech (didaktický test bude tvořit 50% výsledného hodnocení maturitní zkoušky, písemná práce 25% a ústní zkouška rovněž 25% výsledného hodnocení).

Žák nevykoná maturitní zkoušku úspěšně, pokud nesloží jednu ze zkoušek. V takovém případě bude mít opravný pokus. Opět však bude skládat všechny tři zkoušky bez ohledu na to, kterou část v předchozím zkušebním termínu nezvládl.

Didaktický test

V didaktickém testu budou žáci nejprve řešit poslechový subtest (trvající 30- 40 minut), následně pak subtest čtení a jazykové kompetence (60 minut).

Žáci budou pracovat s testovým sešitem, do kterého si budou moci vpisovat své odpovědi či poznámky, a dále se záznamovým archem, do kterého budou zapisovat své finální odpovědi. Na titulní straně testového sešitu bude vždy uvedeno, jak postupovat při práci s testovým sešitem a při řešení úloh. Studenti zde najdou i odpovědi na otázky, kam a jak zapisovat řešení, jaké bodování bude použito, jaký bude vymezený čas na řešení úloh, či jaké pomůcky budou povoleny používat během testování.

Během didaktického testu žák nebude smět používat slovník.

Písemná práce

Dílčí zkouška, konaná formou písemné práce, bude probíhat ve stejný den, ve který bude probíhat dílčí zkouška konaná formou didaktického testu.

Čas vymezený na testování psaného projevu bude 60 minut a bude zahrnovat přečtení zadání i zapsání samotné práce do záznamového archu.

Žák dostane zadání, do kterého si bude moct dělat poznámky. Koncept si bude žák moci zpracovat na samostatný list papíru. Čistopisem bude záznamový arch, na kterém bude vymezený prostor (včetně řádkování) pro písemnou práci. 

V průběhu testování psaného projevu žáci moci používat vlastní slovníky, pokud však nebudou obsahovat přílohy věnované písemnému vyjadřování (korespondenci).

Ústní zkouška

Ústní zkouška z cizího jazyka se bude konat ve stejném termínu jako ostatní zkoušky

 Maximální
délka trvání bude 35 minut, přičemž 20 minut bude představovat
čas na přípravu žáka „na potítku“ a zbývajících 15 minut na vlastní
výkon žáka před komisí.

Zadání dílčí ústní zkoušky bude probíhat
formou pracovního listu. Žák si při zahájení zkoušky vylosuje jedno
z dvaceti zadání, tj. pracovních listů. Po vylosování obdrží „na
potítko“ textovou i přílohovou část pracovního listu.

Během
přípravy si žák bude moci vypracovat poznámky, a poté je při ústní
zkoušce používat. "Na potítku" může také používat slovníky a doplňkové materiály.

 

Další texty týkající se nové maturity z cizího jazyka

Nová maturita z jazyka – ústní zkouška

Nová maturita z jazyka – písemná práceProcvičte si angličtinu na portálu www.anglictina-on-line.cz, němčinu na www.nemcina-on-line.cz, španělštinu na www.spanelstina-on-line.cz a francouzštinu na www.francouzstina-on-line.cz.

Přidat komentář