Jazykové zkoušky International ESOL a SESOL

City & Guilds je součástí The City and Guilds of London Institute,
která patří mezi jednu z nejvýznamnějších britských institucí
zaměřených na odborné vzdělávání. Jedná se o neziskovou organizaci,
která vznikla v roce 1878 a působí na základě královské charty Velké
Británie (Royal Charter). Společnost každoročně vydá přes milión
certifikátů, které zasahují do většiny profesních oblastí.

 

Jazykové zkoušky City & Guilds

Skupina jazykových zkoušek City & Guilds zahrnuje kromě obecné angličtiny (International ESOL, Spoken ESOL) i testování obchodní angličtiny (English for Business Communication, Spoken Test for Business, English for Office Skills). Kandidáti ve věku mezi 8 a 14 lety mohou složit zkoušky z obecné angličtiny přizpůsobené jejich věku (Young Learners ESOL, Young Learners SESOL). Součástí jazykových kvalifikací jsou i zkoušky pro učitele angličtiny – ACE a SET for Teachers.

V jazykové škole Channel Crossings můžete složit mezinárodní zkoušku City & Guilds každý měsíc v průběhu celého roku.

Tematika a struktura zkoušek vychází z přirozené jazykové komunikace. Kandidát
prokazuje, jakým způsobem je schopen obstát v kontaktu s anglickým
jazykem v běžných situacích pracovního i soukromého života. Jednotlivé
úkoly zkoušek napodobují situace každodenního života, používají se
výhradně autentické texty.

Jedinečnost zkoušek City & Guilds

Písemnou a ústní zkoušku lze skládat v různém časovém období a na různých úrovních.

V průběhu písemné i ústní zkoušky jsou kandidátům k dispozici anglické výkladové slovníky.Zkouška nevyžaduje dlouhodobé studium formátu jednotlivých testovacích úkolů. Kandidát se může během přípravy na zkoušku zaměřit hlavně na úroveň, kterou si přeje otestovat.

Gramatické znalosti jsou testovány v kontextu ostatních dovedností, nikoliv samostatně.

Ústní zkouška je nahrávána a posléze odeslána na centrálu do Londýna, kde je pak kandidátův výkon ohodnocen.

 

Pro koho jsou zkoušky určeny a jaký mají význam?

Úrovně zkoušek z anglického jazyka International ESOL a SESOL odpovídají Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky. Jsou akreditovány MŠMT jako certifikáty dokládající znalost anglického jazyka zaměstnanců státní správy ČR. Dále jsou určeny studentům, kteří se chtějí ucházet o studium na českých i zahraničních vysokých školách. Využije je každý, kdo potřebuje prokázat znalost anglického jazyka a zajistit si tak přístup k lepším pracovním příležitostem jak u českých, tak i u mezinárodních společností. Podrobnější informace o tom, jakým způsobem jsou zkoušky uznávány na českých vysokých školách naleznete na stránkách City & Guilds.

Platnost udělených certifikátů je celoživotní.

Z jakých úrovní si lze vybrat?

Následující tabulka uvádí jednotlivé úrovně jazykových zkoušek City & Guilds, které jsou vytvořeny v souladu s úrovněmi stanovenými Jednotným evropským referenčním rámcem pro jazyky vytvořeným Radou Evropy.

City & Guilds ESOL a SESOL Odpovídající stupeň EU
PRELIMINARY A1 (Breakthrough)
ACCESS A2 (Waystage)
ACHIEVER B1 (Threshold)
COMMUNICATOR B2 (Vantage)
EXPERT C1 (EOP)
MASTERY C2 (Mastery)

IESOL – písemná zkouška, ISESOL – ústní zkouška

Písemná část zkoušky City & Guilds: IESOL

Poslech: 4 – 5 úloh
Přiřazení vyslechnuté informace k danému textu (integruje testování poslechu a slovní zásoby).
Výběr vhodné reakce na vyslechnutou výpověď (integruje testování poslechu a znalost funkčního jazyka).

Čtení s porozuměním: 4 – 5 úloh
Znalost struktury krátkých autentických textů (doplnění chybějících slov, frází či vět – integruje testování čtení a gramatické kompetence). Znalost typických lexikálních a gramatických rysů krátkých autentických textů (integruje testování čtení a gramatické a lexikální kompetence). Porozumění textů literárních a citově zabarvených (pouze u vyšších úrovní c1, c2). Rozeznání účelu textu a pochopení specifických informací. Výběr specifických informací z textu a vypracování zadané úlohy.

Psaní: 2 – 4 úlohy
Vyplnění formuláře (nejnižší úrovně a1, a2).
Oprava chyb v textu (pravopis, interpunkce, pořádek slov ve větě).
Vytvoření neutrálního a formálního textu (dopis, vzkaz, report, článek, instrukce atd.).
Slohová práce na zadané téma (narativní, deskriptivní, nebo diskursivní charakter).

Ústní zkouška City & Guilds: ISESOL

Část 1    Sdělení osobních informací a názorů
Část 2    Vhodná reakce na zadané každodenní situace (funkční jazyk)
Část 3    Výměna informací a názorů za účelem plnění daného úkolu
Část 4    Monolog na zadané téma

Písemná zkouška trvá přibližně od dvou do tří hodin, podle úrovně náročnosti. Ústní zkouška, při které je testován vždy jen jeden kandidát, trvá od pěti do patnácti minut.

Výsledky a hodnocení

Celkový výsledek zkoušek IESOL a ISESOL je určen na základě dílčích výsledků, které kandidát obdrží z jednotlivých částí. Neúspěšní kandidáti obdrží písemné vyrozumění, v jakých oblastech mají nedostatky.

Opravu a hodnocení zkoušek zabezpečuje centrála instituce City & Guilds sídlící v Londýně. Akreditovaná testovací centra zkoušky pouze organizují.

Podrobné výsledky má centrum k dispozici 4-6 týdnů a certifikáty do 8 týdnů od konání zkoušky.

Kde a kdy je možné zkoušky složit?

V České republice existuje v současnosti 35 akreditovaných center, ve kterých lze skládat jazykové zkoušky City & Guilds. Přesné adresy a kontaktní údaje získáte na webových stránkách www.cityandguilds.cz. Termíny zkoušek vypisují centra individuálně. V případě zájmu o složení zkoušky je možné si zvolit libovolné akreditované centrum a registrovat se v době čtyři až šest týdnů před vyhlášeným termínem konání zkoušky.

Přípravné kurzy a učebnice a vzorové testy

Většina akreditovaných testovacích center nabízí přípravné kurzy, popř. testy nanečisto, kdy je možné se seznámit s testovým formátem. V případě zájmu je nejlépe se obrátit na nejbližší centrum a požádat o bližší údaje.

Kandidátům doporučujeme projít alespoň testy nanečisto k dané zkoušce. Seznámí se tak se strukturou a formátem testů a vyzkouší si uplatněné testovací techniky. Tyto znalosti a dovednosti procento úspěšnosti kandidátů nepochybně zvyšují. Vzorové testy naleznete na stránkách City & Guilds.

City & Guilds vytvořila řadu přípravných učebnic zaměřených na jednotlivé úrovně zkoušek International ESOL a SESOL. Na zkoušku však není nezbytně nutné využívat pouze těchto učebnic. Je možné čerpat z více zdrojů. Nejdůležitější je ovládat hlavní jazykové dovednosti moderní anglické komunikace a mít odpovídající znalosti.

Vzorové testy a další pomůcky najdete na www.cityandguilds.cz.

Poznámka redakce (květen 2017):
Společnost City & Guilds, která dříve tyto zkoušky v ČR pořádala, ukončila svoji činnost v České republice v červnu 2015. Po roční odmlce lze tyto zkoušky opět skládat, avšak už pod hlavičkou společnosti LanguageCert. Další jazykové zkoušky najdete v článku o přípravě na jazykové zkoušky.

Další jazykové zkoušky z angličtiny naleznete v databázi mezinárodních jazykových zkoušek www.JazykoveZkousky.cz.

Jazykové školy a přípravné kurzy k jazykových zkouškám naleznete v databázi www.Jazykovky.cz.

Dotazy a náměty pište na mail redakce@jazyky.com.

 

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazykové školy Praha

Jazykové školy Brno

Přidat komentář