Jazyková zkouška CAE

CAE (Certificate in Advanced English) uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. Certifikát je respektovaný po celém světě a prokazuje vaši schopnost v angličtině nejen společensky komunikovat, ale i studovat a pracovat.

Zkouška je dle stupňů znalostí Rady Evropy na úrovni pokročilosti C1.

Proč CAE?

CAE je ideálním mezinárodním certifikátem, pokud chcete pracovat nebo studovat v zahraničí, nebo plánujete v budoucnu budovat kariéru, která vyžaduje jazykové schopnosti. Je také užitečnou přípravou, pokud hodláte složit certifikát CPE.

Zkoušky Cambridge ESOL jsou uznávány prakticky na všech univerzitách v anglicky hovořících státech, ale i v ostatních státech světa, stejně jako většinou zaměstnavatelů (i v ČR), vznášejících nárok na jazykové vzdělání.

Studium na CAE Vám pomůže zlepšit úroveň svých jazykových schopností a jejich užití v širokém okruhu kontextů. Zkouška je zaměřena na situace běžného života a ukazuje vaši schopnost užít jazyka především v praxi.

Po složení této zkoušky byste měli být schopní účastnit se schůzek, diskuzí a především umět jasně vyjádřit svůj názor a stanovisko. Úspěšný absolvent by měl rozumět rozličným druhům textů, včetně obchodních dopisů a zpráv, ale měl by být schopen je i sám tvořit. Stručně – měl by umět více, než kolik je potřeba ke studiu na anglicky vyučující univerzitě.

Co zkouška obsahuje?

CAE má pět částí:
Reading
Writing
English in use
Listening
Speaking

Poskytovatelem jazykové zkoušky CAE v ČR je British Council. Všechny odpovědní archy jsou poslány do Cambridge na oznámkování a zhodnocení.

Po složení zkoušky obdržíte certifikát zkoušek ESOL, udělovaný Univerzitou v Cambridge. Součástí je také zpráva o vašich výsledcích u zkoušky, která obsahuje údaje o tom, jak jste prospěli v každé z pěti částí.

Reading

1 hodina 15 minut
Tato část hodnotí vaši schopnost číst a rozumět množství různých textů, většinou vyňatých z knih, novin a časopisů. Očekává se od vás, že rozumíte jádru textu a jeho hlavním bodům, ale dokážete vstřebat i detaily, strukturu textu, odvodit vlastní závěr a prezentovat svůj postoj k němu. Bude prověřena i vaše schopnost analyzovat kontext a vybrat relevantní informace potřebené ke splnění zadaného úkolu.

Writing

2 hodiny
Tato část prověřuje vaši schopnost psát nespecializované typy textů, jako například formální i neformální dopisy, zprávy, oznámení a zhodnocení na dané téma, zacílené na konkrétního čtenáře a věnující se určenému rozsahu témat. Obvyklá délka textu je 250 slov.

English in Use

1 hodina 30 minut
V této části máte ukázat svou znalost a schopnost dodržovat zásady jazykového systému, tedy gramatická pravidla angličtiny. Plníte rozličné úkoly na textové a větné úrovni, vztahující se ke konkrétnímu textu. Např. vybíráte z několika možností, doplňujete vynechaná místa v textu, opravujete chyby, tvoříte slova apod.

Listening

cca 45 minut
Zde byste měli prokázat svou schopnost rozumět významu mluvené angličtiny. Z detailního, specifického popisu mluvčího umět vyvodit jeho postoj a názor k tématu a porozumět mu. Texty zahrnují různé typy: rozhovor, diskuzi, proslov či konverzaci. Čtyři poslechové části obsahují 30 – 40 otázek. První dvě části jsou obvykle monology, třetí část je delší dialog či interview a čtvrtá tématický monolog.

Speaking

15 minut
Ústní část má prověřit vaši schopnost interakce v anglické konverzaci s ohledem na různé kontexty a situace. Obsahuje čtyři prvky – kromě rozhovoru i delší samostatnou promluvu, práce ve dvojici a diskuzi. Budete mít k dispozici podpůrné materiály jako jsou fotografie a malované obrázky. Většinou se ústní zkouška skládá ve dvojici.

Výsledky

Každá výše uvedená část tvoří 20% z celkového výsledku. Certifikát obdrží uchazeči, kteří dosáhnou úrovně A, B nebo C. Dosažení úrovní D a E není dostačující k získání certifikátu.

Termíny zkoušky CAE a cena

S přípravou na zimní termín zkoušky CAE je třeba začít už v září, nezapomeňte však, že 15. září zároveň začíná registrace pro toto datum. Heslo, kdo dřív přijde – ten dřív mele, platí i pro registraci na zkoušku CAE. Za pozdní registraci si zaplatíte více.

Termíny: 10. prosince, 14. března 2009, 17. června 2009.
Cena: 4900,- kč.

Užitečné odkazy

Článek o přípravě na jazykové zkoušky

Internetové stránky British Council

Registrace na stránkách British Council

Internetové stránky Cambridge ESOL certifikátů

Informace o jazykové zkoušce CAE na www.JazykoveZkousky.cz se seznamem jazykových škol, které na ni připravují své studenty.

Příklady testů na CAE online.

Články o dalších jazykových zkouškách a certifikátech na www.Jazyky.com.

 Zdrojem těchto informací byly oficiální stránky Cambridge ESOL a www.JazykoveZkousky.cz.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář