DELE – certifikát znalosti španělštiny

Zkouška DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera)  je jedinou mezinárodní jazykovou zkouškou ověřující úroveň praktických znalostí španělštiny, jejíž platnost je časově neomezená a uznávají ji všechny univerzity španělsky mluvících i ostatních zemí světa, včetně České republiky. DELE je tak vlastně španělskou obdobou anglických zkoušek Cambridge.

Tři stupně DELE

Zkoušku je možné složit ve třech stupních: začátečníci (Nivel Inicial), mírně pokročilí (Nivel Intermedio) a velmi pokročilí (Nivel Superior). Zkouška není zaměřená na žádný specifický obor, je určena široké veřejnosti. Úspěšní uchazeči získávají Diplom ze španělštiny jako cizího jazyka (El Diploma de Español como Lengua Extranjera). V kontextu Evropského referenčního rámce pro jazyky odpovídají stupně následujícím úrovním:

  • Diploma de Español (Nivel Inicial) – B1
  • Diploma de Español (Nivel Intermedio) – B2
  • Diploma de Español (Nivel Superior)  – C2

 

Tip: Informace o přípravném semináři DELE na Masarykově univerzitě v Brně

Pět částí zkoušky

Zkouška samotná se skládá z pěti částí, které jsou rozděleny do třech oddílů, časové dotace se u jednotlivých úrovní liší.

Začátečníci:
1. oddíl: Porozumění čtenému textu (40 minut), volný písemný projev (50 minut).
2. oddíl: Gramatická část (40 minut).
3. oddíl: Porozumění slyšenému (30 minut), ústní projev (10 minut).

Mírně pokročilí:
1. oddíl: Porozumění čtenému textu (60 minut), volný písemný projev (60 minut).
2. oddíl: Gramatická část (60 minut).
3. oddíl: Porozumění slyšenému (30 minut), ústní projev (10-15 minut).

Velmi pokročilí:
1. oddíl: Porozumění čtenému textu (60 minut), volný písemný projev (60 minut).
2. oddíl: Gramatická část (60 minut).
3. oddíl: Porozumění slyšenému (45 minut), ústní projev (10-15 minut).

Hodnocení výsledků testu

Nejvyšší možný počet bodů, kterých lze u zkoušky dosáhnout, je 100. Ty jsou rozděleny mezi jednotlivé oddíly různým způsobem. Pro začátečníky a mírně pokročilé platí následující hodnocení:

  • 1. oddíl: porozumění čtenému textu (20 bodů) a volný písemný projev (15 bodů): 35 bodů
  • 2. oddíl: gramatika (20 bodů): 20 bodů.
  • 3. oddíl: porozumění slyšenému (15 bodů) a ústní projev (30 bodů): 45 bodů.

Pro velmi pokročilé:

  • 1. oddíl: porozumění čtenému textu (15 bodů) a volný písemný projev (20 bodů): 35 bodů
  • 2. oddíl: gramatika (20 bodů): 20 bodů.
  • 3. oddíl: porozumění slyšenému (15 bodů) a ústní projev (30 bodů): 45 bodů.

 

K úspěšnému složení zkoušky jakékoli úrovně je zapotřebí dosáhnout minimálně 70 procent z možného maxima bodů, kterých lze dosáhnout u jednotlivých částí, to znamená 24,5 bodů v 1. oddílu, 14 bodů ve 2. oddílu a  31,5 bodů ve třetím oddílu.

Hodnocení je slovní a to výrazem APTO (přibližně odpovídá českému výrazu “prospěl”). Pokud byl uchazeč u jedné z částí neúspěšný, zkoušku nesložil.

Jazykovou úroveň svých znalostí si uchazeč sám může zjistit a písemné části testu nanečisto vyzkoušet na webových stránkách institutu Instituto Cervantes: http://diplomas.cervantes.es, který zkoušky vypisuje, pořádá a úspěšným uchazečům jménem španělského Ministerstva školství (Ministerio de Educación y Ciencia de España) diplomy vydává. Univerzita v Salamance (La Universidad de Salamanca) spolupracuje s institutem Instituto Cervantes při vyhotovení zkoušky a při hodnocení výkonů jednotlivých kandidátů.

Přípravný kurz na DELE

Přípravný kurz k této zkoušce pořádá např. Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně. Cílem přípravného kurzu zpravidla je seznámit zájemce se strukturou zkoušky DELE. Studenti poznají její jednotlivé části, písemnou i ústní, seznámí se s charakterem úkolů, cvičení, zadání a instrukcí, které se k daným částem vztahují, a získají praktické rady, které jim mohou napomoci úkoly zdárně vyřešit.

Nemalý důraz je kladen na seznámení se s časovým limitem vymezujícím jednotlivé části; studenti si tak zvyknou příslušný limit kontrolovat a efektivně jej využívat. Také se seznámí s učebními návyky, které jsou užitečné k prohlubování jejich jazykových dovedností a k následnému úspěšnému složení zkoušky.

Kurz končí kompletní zkouškou „nanečisto“ probíhající v předepsaném časovém limitu; kandidáti tak mají možnost ověřit si znalosti, které v kurzu získali.

Další články k tématu:

Deset nejčastějších chyb ve španělštině

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář