Celoživotní vzdělávání učitelů

V souvislosti se schválením Národního plánu výuky jazyků se zvyšuje význam programů celoživotního vzdělávání (CŽV) učitelů. Na to, jak tyto programy probíhají, jsme se ptali Mgr. Světlany Hanušové, Ph.D., která je vedoucí Katedry anglického jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Co vlastně přiměje učitele základní školy, aby se dále vzdělával?

Pokud jde konkrétně o vzdělávání v oboru anglický jazyk, pak je to nepochybně "neviditelná ruka trhu". Ač máme šestnáct let po revoluci, v naší republice je stále na základních školách asi 40 % neaprobovaných angličtinářů. Zdá se, že absolventi denního studia na pedagogické fakultě zatím příliš netouží po učitelské kariéře. Na druhé straně existuje poměrně početná skupina učitelů, kteří nechtějí opustit své povolání, umějí slušně anglicky, často vyučují angličtinu neaprobovaně a pustí se tedy do rozšiřujícího studia.

Náš tip: Podrobnosti k aktuálním programům CŽV v oboru anglický jazyk na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity: icon CZV_AJ_PED_MUNI.pdf (84.86 KB).

< />Je kapacita programů celoživotního vzdělávání pro učitele angličtiny v rámci jižní a střední Moravy dostatečná?

Záleží na úhlu pohledu. Z hlediska pedagogické fakulty byla kapacita doposud relativně dostatečná. Do studia těchto programů bývali přijati téměř všichni uchazeči, kteří prošli úspěšně přijímací zkouškou. Letos ale očekáváme větší počet přihlášek v souvislosti s novým zákonem o pedagogických pracovnících.
Jinak se určitě na situaci dívají studující učitelé, kteří každý pátek dojíždějí ze všech koutů Moravy (případně i Čech), pro které by bylo lepší, kdyby bylo možno studium realizovat v jednotlivých okresních městech. To ale bohužel vzhledem k našim možnostem není uskutečnitelné.

Mohou si školy tyto kurzy dovolit? Mají na ně dostatek prostředků?

Programy, které zabezpečuje naše katedra, stojí kolem pěti tisíc korun za semestr. Odhaduji, že asi polovině studentů přispívají na studium ředitelé škol, kteří v rozpočtu škol mají určitou částku pro vzdělávání svých pracovníků. Ostatní si platí studium sami.

Je pro učitele výhodnější absolvování kurzu celoživotního vzdělávání u vás nebo například absolvování nějakého intenzivnějšího kurzu na jazykové škole?

Nejlepší je určitě kombinace obojího. Uchazeči o studium by měli nejprve zvládnout angličtinu minimálně na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce (odpovídá mezinárodní zkoušce FCE), v tom jim může pomoci studium na jazykové škole.

Žádná jazyková škola ale nepřipravuje učitele k výuce jazyka, k tomu je právě určeno studium na pedagogické fakultě, které zahrnuje kromě rozvoje jazykových dovedností také disciplíny lingvistické, literární, kulturněhistorické a samozřejmě také didaktiku angličtiny.

Jste s učiteli během kurzu v kontaktu i mimo "vyučovací hodiny" – mají možnost např. položit dotazy nebo konzultovat s lektorem pomocí e-mailu nebo telefonicky?

Během semestru (tj. 13 –14 týdnů) se koná výuka každý pátek formou osmihodinových bloků. E-mailový kontakt je už dnes samozřejmostí. V poslední době se u nás výrazně rozvíjí také e-learningová složka výuky. Někdy maličko narážíme na obavy dospělých studentů z této formy učení. Ne všichni jsou ochotni či schopni si zaplatit trvalé připojení k internetu. Tato situace se ale rok od roku mění k lepšímu a tak doufáme, že v nejbližší době budeme schopni alespoň částečně nahradit nepříjemné a nákladné dojíždění na fakultu právě e-learningou formou studia.

Je počet učitelů v jednom kurzu celoživotního vzdělávání nějak limitovaný, jedná se o spíše větší nebo menší skupiny?

Naprostá většina studia v rámci těchto kurzů je realizována formou seminářů, tedy ve skupinách do dvaceti studentů.

Související články

Jazyky dostanou ve školství vyšší prioritu

Své komentáře a ohlasy posílejte na adresu: redakce@jazyky.com.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář