Wattsenglish: angličtina pro děti

Wattsenglish® představuje ucelenou metodiku výuky anglické řeči u dětí předškolního věku. Dítě se angličtinu neučí, ale osvojuje si jí přirozenou cestou. Tato metoda je úspěšná i u dětí, které by později měly při výuce cizího jazyka problémy.

 

Metoda Wattsenglish® vytváří komunikační rámec, jaký vzniká v přirozeném prostředí bilingvní rodiny, kde jeden z rodičů mluví jiným jazykem než druhý. Děti vnímají učitele při hrách, ale i ostatních činnostech jako výzvu pro komunikaci.

Ve všech měřitelných ukazatelích je tento přístup mnohem úspěšnější než tradiční výuka cizího jazyka ve školkách, při které se navíc musí děti vyrovnávat s tím, že jedna osoba pojmenovává věci kolem nich dvěma různými jmény.
 

Wattsenglish® akceptuje přirozená vývojová specifika dětí předškolního a mladšího školního věku a důsledně z nich vychází při plánování obsahu, forem a metod.

Jazykové vzdělávání proto uplatňuje následující základní principy:

Schopnost porozumět

Děti rozumí základním významům mateřského jazyka dávno před tím, než jsou schopné samostatného projevu. Ze stejného principu vychází i výuka cizí řeči v předškolním věku. Děti reagují na určitý podnět vyslovený v cizím jazyce, aniž by měly samy jakékoliv sdělení formulovat. Cizí řeč je poté osvojována stejně přirozeně jako mateřská, děti chápou smysl celých výroků. Lektoři Wattsenglish® dále probouzí motivaci k porozumění mimikou, gestikulací, obrázky, loutkami apod.

Využití her a pohybu

Využíváme prožitkové a kooperativní učení hrou a takové činnosti, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat. U dětí vzniká často největší motiv ke komunikaci právě při hře.

Vhodné podmínky k výuce vytváříme tehdy, pokud jsou hry zábavné a vzrušující a pokud jsou navíc koncipovány tak, aby umožňovaly všem dětem vyniknout. Pohyb je důležitým prostředkem jak k neverbální komunikaci, tak k odreagování.

Nepřímé učení

Didaktika nemůže připomínat klasickou výuku se slovy jako prvky. Jazyk není pro děti oddělitelný od reality, kterou zažívají. Rády imitují hlasy z písniček a scének, napodobují postavy z příběhů a jejich způsob vyjadřování. Baví je pohádky, říkanky a hádanky, a tím i nové zvuky, které se v nich objevují. Tímto způsobem zapojují stejné oblasti rozumu, které používají k osvojení mateřského jazyka. Dochází k nepřímému, ale nejvíce efektivnímu učení.

Rozvíjení představivosti

Děti prožívají scénky a příběhy naplno. Učitelé napomáhají vytvářet pohádkové prostředí. Díky vyvinuté dětské fantazii umožňuje gradování příběhů v pohádkách nebo písničkách operovat s cizím jazykem jako s jejich mateřštinou.

Aktivace všech smyslů

Kognitivní vývoj dítěte stojí na zapojení všech smyslů. Mateřský jazyk si dítě osvojuje prostřednictvím vícesmyslové motivace, stejně tak přistupujeme v předškolním věku k předávání cizojazyčných dovedností. Při výuce jazyka navíc děti procvičují manipulační činnosti, konstruktivní a grafické činnosti, jsou využívány i smyslové a psychomotorické hry a hry hudební a hudebně pohybové.

Střídání činností

Děti se soustředí jen v rámci minut, proto je výuka Wattsenglish® živá a prostoupená hrou a pohybem. Aktivity se střídají po pěti až deseti minutách, zařazují se podle potřeby hry podněcující aktivitu dětí i činnosti zklidňující. Uplatňují se často aktivity, které jsou dětem známé, zvyšuje se tak jejich pocit sebedůvěry a jistoty.

Upevňování

Opakováním aktivit děti nacházejí potřebnou sebedůvěru. Děti potřebují potvrdit význam sdělení v cizím jazyce. Je třeba si uvědomit, že proces vstřebávání jazyka před tím, než je dítě schopné jazyk vyprodukovat, může být dlouhodobý.  

Případný stres z mluvení odstraňuje sborové opakování písniček či říkanek nebo různé zábavné formy drilu.

Individuální přístup

Učitelé Wattsenglish® věnují v co největší možné míře individuální pozornost každému dítěti. Důležitou součástí procesu výuky je pochvala. Nečekáme s pochvalou na samostatný projev, dítě chválíme již za pokus nebo správnou (i motorickou) reakci.

Užití mateřského jazyka

Při výuce používáme buď důsledně jen cílový jazyk, nebo účelně využíváme i jazyk mateřský. Výhody užití mateřského jazyka při výuce jsou zřejmé – zvyšuje sebejistotu, usnadňuje čas při zadávání instrukcí, umožňuje dětem vyjádřit to, co cítí potřebu říci, ale v cílovém jazyce vyslovit nedokážou.

Při užívání pouze cílového jazyka při výuce uplatňujeme ve zvýšené míře neverbální prostředky komunikace – gesta, mimiku, využívání názorných pomůcek a obrázků. Při kombinaci obou jazyků lektoři Wattsenglish® zřetelně vyznačují dobu, kdy je nutné používat cílový jazyk – např. loutka, která rozumí jen angličtině, "anglické" klobouky (všichni si nasadí na hlavu např. papírovou čepici, v tom okamžiku mluví jen anglicky).

Po celou dobu, kdy pracujeme s danou rekvizitou, ale striktně užíváme pouze cílový jazyk. Pokud použijí mateřský jazyk děti, neopravujeme je – pouze na něj nereagujeme nebo dáme najevo, že v tuto chvíli loutka, nebo my, nerozumíme.

Kontakty:

Wattsenglish
Roháčova 77
130 00 Praha 3
IČ: 273 11 414
info@wattsenglish.com
http://www.wattsenglish.com

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář