Výuka v zahraniční jazykové škole

Jak se zapojím do probíhajícího kurzu? Nebudu se kvůli novým studentům učit každý týden to stejné? Probírá se podle učebnice nebo ofocených materiálů? A kolik peněz navíc mě to bude stát? Odpovědi na konkrétní otázky týkající se studia v zahraničí vám přináší následující článek.

 

Rozřazovací test

První den v zahraniční škole začíná student absolvováním rozřazovacího testu. Tento test má dvě části – písemnou a ústní. První písemná část se snaží co nejpřesněji určit, jaká je úroveň studentových znalostí, především gramatiky a slovní zásoby.

Druhá – ústní část je spíše rozhovor mezi lektorem a studentem, kdy učitel zjišťuje úroveň komunikačních schopností studenta – hodnotí se jistota ve vyjadřování, plynulost v cizí řeči, schopnost reagovat na otázky. Učitel se dále dozvídá o studentových zájmech, představách o kurzu a jeho jazykových cílech. To vše napomáhá k co nejpřesnějšímu zařazení do skupiny.

Počet studentů ve skupině

Počet lidí, které potkáte ve skupině se odvíjí od druhu kurzu. V kurzech všeobecného jazyka je ve skupině 10 až 18 studentů. V intenzivních kurzech je tento počet nižší, kolem 4 – 7 studentů.
Obecně platí, že čím méně je studentů ve skupině, tím lépe se dá vyhovět potřebám jednotlivce.

Jak se student zapojuje do výuky

Student se zapojuje do výuky ve skupině okamžitě po vyplnění rozřazovacího testu. Připojí se k ostatním, pokračuje s nimi v učivu, které se v době, kdy do kurzu přichází, aktuálně probírá.

Osnovy kurzů sestavují školy tak, aby nově příchozí studenti měli možnost zapojit se do probíhajích kurzů bez větších problémů – kvalitní školy mají více stupňů v rámci jedné jazykové úrovně, např. úroveň mírně pokročilí je ještě dále rozdělena na další dva až tři stupně.

Učitelé jsou na průběžně přicházející studenty zvyklí a novým studentům se zapojením do výuky pomáhají.

Krátkodobé všeobecné jazykové kurzy (2 – 4 týdny) probírají většinou aktuální témata a různé komunikační situace, není tedy problém, pokud student nastoupí v polovině kurzu. Hlavním cílem těchto kurzů je, aby student získal jistotu v komunikování v cizím jazyce a aby uměl své znalosti prakticky používat.

Kurzy připravující na mezinárodní zkoušky mají pevně stanovené začáteční termíny. Konají se 3x ročně, většinou začínají v lednu, březnu a září. Tyto kurzy jsou založeny na systematickém studiu jednotlivých jazykových oblastí, které jsou předmětem zkoušky, a proto je lepší zjistit si začáteční termín kurzu, a připravovat se na zkoušku od začátku.

Výukové materiály

Každá zahraniční škola má stanoveny své výukové materiály, podle kterých kurzy probíhají. Většinou se při výuce používá kombinace učebnice a kopírovaného materiálu (např. extra gramatická cvičení, speaking aktivity apod.).

Krátkodobé jazykové kurzy se vyučují podle jednorázových materiálů, probírají situační a aktuální témata. Kurzy připravující na zkoušky mají stanoveny jedna skripta či učebnici, podle kterých je kurz systematicky veden.

Větší školy nebo řetězce zahraničních škol mají svá metodická centra, která navrhují metody a učebnice pro výuku.

Není podmínkou, že si studenti musí učebnici koupit. Většina škol zpravidla učebnice půjčuje, student jen zaplatí půjčovné, které je mu na konci kurzu po odevzdání učebnic vráceno.

Vyučovací hodina

Délka jedné vyučovací hodiny je velmi individuální. Jedna vyučovací hodina (lekce) může trvat 40, 45 nebo 60 minut. Je tedy rozdíl, pokud absolvujete kurz o 40 minutových lekcích a kurz o 60 minutových lekcích!

Rozvrh hodin

Každá škola má stanovený rozvrh hodin, který se řídí plánem školy a osnovami kurzu.

Podle typu kurzu probíhá vyučování dopoledne nebo i odpoledne. Základní jazykové kurzy probíhají většinou 4 vyučovací hodiny dopoledne, probírá se hlavně gramatika a slovní zásoba a jejich praktické uplatnění v každodenní komunikaci. U intenzivních kurzů probíhá výuka také 2 –  3 vyučovací hodiny odpoledne, studenti mívají konverzaci, sledují video nebo si volí individuální zaměření.

Učitelé

V jednom kurzu zažije student většinou několik učitelů. Zvláště kvalitní školy dbají na to, aby studenti měli možnost poznat více učitelských osobností a jejich výukových stylů. Učitelé se většinou střídají podle toho, jaké téma či jazykovou oblast vyučují – např. učitel vyučující gramatickou část, učitel konverzace apod.

Domácí příprava

Ne každá škola vyžaduje od studenta plnění domácích úkolů. V zásadě však platí, že kvalitní škola si je důležitostí domácí přípravy vědoma, a proto na ni klade důraz a důsledně ji dodržuje a kontroluje. Kvalitní školy nabízí studentům možnost využít po vyučování zázemí školy poskytnutním přístupu do školní knihovny či jazykových laboratoří, kde se studenti mohou připravovat na další výuku.

Ověřování pokroku

U dlouhodobějších jazykových kurzů (nad 4 týdny) probíhá každé čtyři týdny, většinou v pátek, testování studentových znalostí. Student má také možnost konzultace se školním metodikem, který mu pomůže odhalit jeho slabiny a doporučí mu další studijní postup – např. extra lekce gramatiky či konverzace, popř. samostudium.

U ročních jazykových kurzů v Kanadě a USA mohou studenti po 4 týdnech studia postoupit do vyšší jazykové úrovně. Podmínkou je absolvování testu, ve kterém musí dosáhnout stanoveného počtu bodů.

Přeřazení do jiné skupiny

Zvláště u větších škol má student možnost přejít do jiné skupiny, a to buď na vlastní žádost, kdy cítí, že skupině nestačí, nebo naopak že ho skupina brzdí či na doporučení školního metodika či učitele.

Ne každá škola však může studentům tuto možnost nabídnout. Čím více kurzů škola pořádá, čím více má v kurzu skupin, tím větší je šance, že student bude mít možnost do jiného kurzu přejít.

Styl výuky

Studenti, kteří se ze zahraničních jazykových pobytů vrací, oceňují hlavně odlišný způsob výuky, než na který byli v našem tradičním vyučování zvyklí. Učitel v zahraniční škole není ten, který svým studentům diktuje gramatická pravidla a nepraktická slovíčka a nutí je memorovat a následně je pak před tabulí odříkávat. Učitel je pro studenty partner.

Výuka je interaktivní – studenti jsou cíleně vedeni, aby se aktivně zapojovali, spontánně komunikovali a navzájem mezi sebou diskutovali. Studenti často pracují ve dvojicích nebo menších skupinkách, ve kterých si připravují rozhovory, scénky či debaty na daná témata.

Co je dobré vědět před nástupem do kurzu:

  • Kolik studentů je v jedné skupině?
  • Jaký je začáteční termín kurzu?
  • Kolik minut trvá jedna vyučovací hodina?
  • Střídá se v kurzu více učitelů?
  • Má student možnost přeřazení do jiného kurzu?

Tento článek vznikl ve spolupráci s jazykovými agenturami Channel Crossings a Alfa Agency.

Další díly ze seriálu studium v zahraniční jazykové škole:

 

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář