Výuka španělštiny v centrech CEPA

Nejlepší způsob jak se naučit španělsky je bezpochyby pobyt v některé ze španělsky mluvících zemí. Ne každý má možnost strávit několik měsíců studiem na drahé jazykové škole v zahraničí, kdo se však vydá do Španělska za prací, má možnost studovat španělštinu (i další jazyky) několik dní v týdnu téměř zdarma v tzv. CEPA školách. 

Co je to CEPA?

CEPA je zkratka pro Vzdělávací centra pro dospělé (Centros de Educación de Personas Adultas), kde může studovat každý, kdo v okamžiku zápisu nebo během následujícího kurzu dovrší 18 let věku. Síť škol je značně decentralizovaná, zřizovatelem jsou vlády jednotlivých španělských autonomních oblastí a každá škola v plánování výuky zohledňuje situaci a potřeby dané lokality.

CEPA se věnují čtyřem vzdělávacím aktivitám: doplnění základního vzdělání (povinná školní docházka se ve Španělsku po reformě školství v roce 1990 prodloužila o dva roky) spolu s některými učebními obory, přípravě na přijímací zkoušky na španělské univerzity pro starší 25 let, jazykovým kurzům a pestré paletě kulturních aktivit a zájmových kroužků.

Studium španělštiny

Jazykové kurzy probíhají zhruba od posledního týdne v září do konce června. Zapsat se je možné obvykle dvakrát do roka, v září a v lednu. V mnoha centrech je však v závislosti na kapacitě školy a zájmu studentů možné přihlásit se také kdykoli v průběhu kurzu.

K zápisu stačí fotokopie průkazu totožnosti a průkazová fotografie. (V případě delšího pobytu ve Španělsku – déle než tři měsíce – si nezapomeňte vyřídit číslo NIE, i když škola ho nevyžaduje).

Platí se pouze jednorázové zápisné, které kryje náklady na studijní materiál. Výši poplatku určují jednotlivá centra, obvykle se pohybuje mezi 9 a 30 eury, ale najdou se i kurzy nabízené zcela zdarma.

Každá škola má vlastní rozvrh vyučovacích hodin, obvykle vyučování probíhá dva až tři dny v týdnu v dvouhodinových blocích. Ve větších centrech bývá na výběr dopolední, odpolední nebo večerní kurz. Kromě procvičování gramatiky, poslechových cvičení a rozšiřování slovní zásoby si studenti osvojují znalosti španělských reálií prostřednictvím práce s denním tiskem a dokumentárními filmy. Pro zpestření výuky se využívá také interaktivní materiál dostupný na internetu. Tato cvičení si samozřejmé může každý vyzkoušet i doma, například na stránkách Institutu Cervantes, který se výuce španělštiny věnuje. 

V rámci výuky studenti často spolupracují na vydávání školních časopisů, blogů, knížek, vysílání internetových rádií apod.
 
Školy pořádají exkurze a přednášky o španělské kultuře a aktuálních tématech, některá centra provozují pro studenty i širokou veřejnost vlastní knihovny.

Další možností jak si rozšířit znalosti a zlepšit komunikační dovednosti jsou literární besedy, které kromě rozboru známých literárních děl často zároveň inspirují k vlastní tvorbě.

V posledních letech se školy snaží zapojit studenty do organizace výuky a podporovat vzájemnou výměnu zkušeností mezi jednotlivými studenty. Tvoří se dvojice nebo malé skupinky, kde rodilý mluvčí pomáhá studentovi španělštiny s jazykem a ten na oplátku předává své zkušenosti v oboru, kterému rozumí, často např. informatika, matematika apod. Jinou formou je dobrovolnická práce, kdy zkušenější studenti pomáhají s výukou začátečníků, čímž zároveň rozvíjí své vyjadřovací schopnosti.

Školy nabízí různé zájmové kroužky a předměty (historie umění, malba, divadlo…) jako další možnost osobního rozvoje. Během školního roku se pořádají kulturní akce s cílem přispět k vzájemnému poznání a porozumění mezi místními a zahraničními studenty, jako například Den knihy – předčítání prózy a poezie v různých světových jazycích s následným překladem do španělštiny. Prostředí na školách bývá skutečně multikulturní a není výjimkou, že se v některém centru sejdou studenti více než dvaceti národností.

Kromě španělštiny je možné studovat v CEPA i další jazyky, např. angličtinu a francouzštinu (obvykle úrovně A a B); v příslušných autonomních oblastech také katalánštinu nebo baskičtinu. Potvrzení o studiu v CEPA je ve Španělsku velkou výhodou při hledání zaměstnání. Některé firmy ho u cizinců, kteří nesložili žádnou z oficiálních zkoušek ze španělštiny přímo vyžadují. Školy zatím nemají možnost pořádat oficiální jazykové zkoušky, to by se však v blízké budoucnosti mělo změnit –  ministerstvo školství právě připravuje normy pro vydávání certifikátu o dosažené úrovni jazyka, který by byl uznávaný i v zahraničí.

Zdroje

Internetové stránky jednotlivých center
Rozhover s profesorem Cepa Urola Costa (Eulogio Saavedra)
Fotografie: Eulogio Saavedra

Přidat komentář