Výuka jazyků a specifické poruchy učení

Zdánlivě odtažitý termín „specifické poruchy učení“ pro řadu rodičů znamená docela konkrétní potíže, se kterými se potýkají jejich jinak nadané děti při výuce jazykově orientovaných předmětů. V dnešním příspěvku představujeme webovou stránku KamiNet, kde najdete hned několik pomůcek, které se dají při učení s dětmi využít.

Termín "porucha učení" označuje heterogenní skupinu obtíží, které se projevují při osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání a matematiky. Obtíže mají individuální charakter a vznikají na podkladě dysfunkcí centrální nervové soustavy.

Jak pomoci dětem k lepším výsledkům?

Porucha je sice závažnou překážkou v osvojování vědomostí, mnohem závažnější je však celý řetěz nepříznivých následků. Obtíže při osvojování si čtení a psaní ovlivňují proces získávání dalších poznatků, což může vést k zaostávání ve vědomostech. To se negativně odráží v hodnocení a klasifikaci, které bývají horší, než odpovídá skutečným schopnostem dítěte. Nepříznivé hodnocení ze strany učitele oslabuje motivaci ke školní práci, snižuje sebehodnocení dítěte.

Žáci s těmito problémy bývají na I. stupni zařazeni do specializovaných tříd a na II. stupni se obvykle integrují do běžných tříd. Někteří z nich však tento přechod obtížně zvládají, zažívají neúspěch a jejich sebevědomí klesá na minimum. S takovými žáky se běžně setkávám na naší škole, neboť máme specializované třídy i na II. stupni. Přecházejí k nám i žáci z ostatních škol, pokud integraci nezvládli k všestranné spokojenosti.

Využití internetu… a tedy i KamiNetu

V době, kdy vznikaly moje internetové stránky, učila jsem angličtinu žáky s poruchou učení podle cizojazyčné učebnice. Největší problém činilo rodičům to, že se mnohdy anglicky neučili a neuměli svým dětem pomoci. Jenže žák s poruchou učení, pokud se neupraví porucha do šesté třídy, pomoc při výuce jazyků potřebuje. A tak začal vznikat KamiNet.

Při jeho vzniku jsem se snažila zohledňovat nejčastější deficity. Jde o zvýšenou unavitelnost, poruchy paměti, pozornosti a prostorové orientace. Proto jsem vytvořila testy omezené velikostí, které jsou stereotypní, používají velká písmena, a snažila jsem se, aby prostředí nerozptylovalo. Práce dítěte na počítači současně pomáhá překonávat motorické deficity a celkově nutí ke zklidnění a soustředění.

Využití ve výuce angličtiny

Nedala jsem si za cíl podat veškerou anglickou nebo českou mluvnici vyučovanou podle osnov na základní škole. Děti se specifickými potřebami učení potřebují např. k anglicky psané učebnici daleko větší množství pomůcek, materiálů a pomoci než běžná populace. Tím se snaží mé stránky být. Mým cílem bylo pokusit se česky vysvětlit jen základy anglické mluvnice a slovní zásoby a tyto základy procvičit na velmi jednoduchých testech.

Žákům se specifickou poruchou učení se čtou lépe větší písmena, potřebují i mechanické procvičování stejného testu, pracovat ve dvojici. Pokud již pochopí princip, dokáží ho používat stejně úspěšně jako žák bez poruchy učení. Šlo mi také o to, aby i rodiče zvládli po přečtení mluvnice pomoci při výuce.

Čeština na KamiNetu

V rámci výuky češtiny se snažím poskytnout taháky, které jsou u každé baterie testů a které mají osvěžit paměť. Český jazyk je rozdělen na literaturu podle ročníků a na mluvnici podle témat. Mluvnické testy jsou rozdělené na procvičovací a testovací. Procvičovací testy jsou určeny na procvičování doma, o přestávce nebo i v hodině, neboť žákovi řeknou, které otázky odpověděl špatně. Testovací pak mohou používat učitelé při zkoušení, tyto testy nepovolují vracet se do testu po vyhodnocení a dodatečně ho opravovat.

Nicméně tím, že jsou tyto testy jednodušší, mohou žáci také zažít pocit úspěchu, toho, že konečně něco pochopili. Mohou procvičovat i doma, jedná se totiž o bezplatnou výuku, přístupnou odkudkoli a komukoli.
Na KamiNetu (www.kaminet.wz.cz) také najdete plány výuky, které jsou aktuální, mění se každý měsíc a rodiče se mohou podívat, jaká látka se zrovna probírá a co mohou s dítětem opakovat a takto mu pomáhat.

Zájem o KamiNet

Od vzniku KamiNetu sleduji statistiku vypovídající o těchto stránkách. O tom, že nejsou zbytečné a používají se, svědčí i to, že v uplynulém roce používalo tyto stránky měsíčně průměrně 35 škol a přístupy na stránky se pohybují kolem 950 přístupů měsíčně – 350 na angličtinu a 600 na češtinu. Při tom zaznamenávám pouze jeden přístup denně z jedné IP adresy.

Věřím tedy, že nejsem sama, komu je tato pomůcka užitečná a kdo zaznamenává u svých žáků kladný efekt.

Autorka příspěvku, Mgr. Kamila Balharová, vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor speciální pedagogika a český jazyk pro 2. stupeň základních škol. Pracuje na Základní škole Ohradní v Praze 4, kde učí ve specializovaných třídách na 2. stupni.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář