Vracení daní při práci v zahraničí

Po návratu z pracovního pobytu v zahraničí můžete získat zpět část
daní, které vám z výplatní pásky strhával váš zaměstnavatel. Jedná se o
takzvanou refundaci.

Jednání s daňovými úřady je poměrně komplikovanou záležitostí, proto se řada lidí v této věci obrací na specializované agentury. Jedná se však o citlivou záležitost, u které je užitečné mít na paměti několik základních pravidel, jak dosáhnout co nejlepšího výsledku.

Prvním úkolem při zpracování žádosti o refundaci je získat z celkového hrubého výdělku zdanitelný výdělek, ze kterého se vypočítá daň. Ta je porovnávána se zálohami odvedenými z výdělků. Pokud jsou zaplacené zálohy větší než daň, vzniká přeplatek, o jehož vrácení (tj. refundaci) se žádá příslušný zahraniční finanční úřad.

Pravidla pro jednání s agenturami

1) Uzavřete s agenturou písemnou smlouvu o požadovaných službách. Smlouva není nutná pouze v případě, kdy vám agentura vypracuje přiznání, které sami odešlete.
2) Nikdy nepodepisujte formuláře pro změnu adresy, pakliže vám agentura nepřepošle originál šeku od příslušného finančního úřadu.
3) Veškeré detailní informace o vašem případu přijdou od finančního úřadu přímo vám domů – agentura nesmí vaši adresu sama měnit.
4) Na všech dokumentech, které v agentuře podepisujete, musí být vaše jméno a adresa. Pokud dokument obsahuje řádky výpočtu, pak musí být i tyto vyplněny. Nikdy nepodepisujte prázdné formuláře.
5) Vyžadujte od agentury podrobnou kalkulaci obsahující:

  • vstupní údaje (výdělky, odvedené zálohy na daně),
  • výstupní údaje (refundované částky za každou daň),
  • rozpis ceny za provedené služby (pozor, pokud cena je jen suma, nutné je uvádět vždy symbol měny).

6) Vyžadujte zaslání refundace finančního úřadu přímo na vaši adresu šekem nebo na svůj účet.
7) Pokud podepisujete plné moci, musí obsahovat vaše jméno a adresu.
8) Vždy vyžadujte kopii přiznání. Každý, kdo se na vypracování podílí, je povinen kopii vydat. Kopie přiznání je možné získat také od finančních úřadů. Fotokopie jsou zpravidla za poplatek, můžete však požádat o elektronický výpis, který na první kontrolu stačí a bývá poskytován zdarma.

Jaké služby agentury nabízí

Agentura by měla nejprve poskytnout bezplatnou kalkulaci k refundaci a případně daňové poradenství. Žádost o refundaci podá až potom, kdy schválíte její kalkulaci. Doba trvání celého procesu je několik týdnů, může se však výrazně prodloužit, pokud vám chybí některé doklady, nebo je vaše žádost nesprávně vyplněna.

Výše refundace zpravidla nejvíce závisí na hrubé mzdě, délce pobytu a odvedené dani. Pokud se necháte zastupovat specialisty, zvažujte jejich nabídku s ohledem na poplatky. Bývají ve výši od několika set korun až do 25 % a více z navrácené částky. O všech poplatcích se předem ujistěte.

Specializované agentury mohou dále poskytovat: servis v různých jazycích, vrácení daní v požadované měně, zasílání refundace do různých zemí nebo osobní daňové poradenství. Součástí konzultace může být zjištění, zda jste v cizině měli status daňového rezidenta či nikoliv.

Daňové přiznání doma

Stále více lidí pracuje za hranicemi své domovské země a zapomínají, že musí podat daňové přiznání z příjmů ze zahraničí také v ČR. Neznamená to, že by u nás nutně měli něco zaplatit, v naprosté většině případů tomu brání uzavřené Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Je ale nutné posuzovat každý případ zvlášť. Pokud si myslíte, že český finanční úřad vaše příjmy v zahraničí nezjistí, může jít o velmi nebezpečný omyl.

Daně v USA

V USA mohou být odváděny ze mzdy až čtyři různé typy daní: federální, státní, FICA a místní daň. Většina držitelů víz, kteří během svého pobytu v USA pracují, má nárok na vrácení relativně značné částky. Výše refundace závisí na několika faktorech, mimo jiné na druhu víza, hrubém příjmu, délce pobytu v USA a státě, ve kterém byla daň placena.

Pokud jste cestovali s vízem J, F, M nebo Q, máte povinnost podat daňové přiznání, ať už jste měli příjem ze závislé činnosti (práce atd.) nebo ne. Bezchybný stav zaplacených daní je důležitý při vyřizování vaší příští žádosti o vízum do USA. Termínem pro daňové přiznání je 15. duben po skončení daňového roku. Refundovat daně je možné až tři roky zpětně. Pokud jste tedy byli v USA např. v roce 2002, pak ještě do 15. dubna 2006 můžete podat žádost. Nicméně americký finanční úřad může vyměřit pokutu za pozdní podání přiznání. S ohledem na americké daňové a imigrační zákony je však rozhodně lepší podat daňové přiznání později než vůbec. Na refundaci mají často nárok právě lidé, kteří byli zaměstnáni krátkodobě, a to i tehdy, pokud pracovali bez příslušného povolení.

Pro refundaci daně potřebujete formulář W2 nebo konečnou výplatní pásku od každého z amerických zaměstnavatelů. O vydání těchto dokumentů je možné požádat i zpětně.

Daně v Austrálii

Australský daňový systém je specifický zdaňovacím obdobím, od 1. 7. do 31. 6., tj. o půl roku posunutým, než je běžné v Evropě.  Daň z příjmu je odečítána ze mzdy. Rovněž platby důchodového pojištění označované jako “Superannuation” odvádí zaměstnavatel. Studenti mají nárok žádat o vrácení obou těchto plateb, přičemž obě se refundují odděleně. O refundaci daně z příjmu je možné žádat pět let, o refundaci Superannuation až jedenáct let zpětně. Mnoho zahraničních studentů si neuvědomuje, že na Superannuation jejich zaměstnavatel odvádí až 9 % z celkové mzdy. Dosáhnout vrácení této částky může každý, kdo v Austrálii pracoval na časově omezené vízum.

Základním dokladem k žádosti je tzv. konečná výplatní páska (pay-stub nebo Payment Summary) od každého ze zaměstnavatelů. O tento dokument je možné požádat i dodatečně. Důležitými doklady jsou rovněž Payment Summary/Group Certificate. V nich jsou uvedeny údaje o výši příjmu a odvedené dani, obdobně jako v českém zápočtovém listu. Jejich náhradou muže být Final pay slip, což je v podstatě výplatní páska, kterou obdržíte s poslední výplatou.

V Austrálii se může objevit problém se zařazením mezí tzv. nerezidenty. Vždy se vyplatí plánovat pobyt v této zemi tak, aby jste tam pobývali nejméně šest měsíců v rámci období od 1. 7. do 31. 6. Pokud tuto podmínku nesplňujete, je vhodné postup při žádosti o refundaci konzultovat s odborníky. Pro představu, rezidenti platí daně o 12 % nižší než nerezidenti.

Velká Británie a Irsko

Finanční rok ve Velké Británi trvá od 6. 4. do 5. 4. Během pobytu zde je velice důležité zažádat o tzv. NIN (National Insurance Number), proces jeho udělení trvá dva měsíce. Číslo NIN zabrání zbytečným komplikacím při refundaci daně.

O vrácení daní je možné žádat pět let zpětně. Při refundaci se vychází z formuláře P45 (pokud zaměstnaní končí před 6. 4.) nebo P60 (pokud zaměstnání trvá i po 6. 4.), od každého ze zaměstnavatelů. Dokument je možné získat i dodatečně, ale pokud vám zaměstnavatel již jednou tento doklad vydal, nevydá vám nový. V takovém případě je lepší kontaktovat odborníky.

Statistiky uvádí, že až 72 % studentů a návštěvníků celkovou refundaci nezíská, nejčastěji z důvodu nesprávně podané žádosti. Kromě daně z příjmu (Income tax) jsou ve Velké Británii odváděna zdravotní a sociální pojištění, tyto platby však mohou být refundovány jen v určitých případech.

Irská republika od roku 2001 používá pro daňové účely periodu kalendářního roku. Jsou zde ze mzdy odečítány daně z příjmu a sociální pojištení, tzv. Pay Related Social Insurance (PRSI). Nárok na částečnou nebo dodatečnou refundaci těchto plateb vzniká zejména při dočasném zaměstnání. O refundaci je možné požádat čtyři roky po ukončení pracovního pobytu. Při refundaci se vychází z formuláře P45 (pokud zaměstnání končí před 31. 12.) nebo P60 (pokud trvá i po 31. 12.), opět od každého ze zaměstnavatelů. Pozor, Severní Irsko je součástí Velké Británie a platí zde britské předpisy.

Německo

Používá kalendářní rok stejně jako většina evropských zemí. Termín pro odevzdání daňového přiznání je 31. 3. po skončení finančního roku. O vrácení daní je možné žádat dva roky zpětně po skončení zdaňovacího období, v němž vznikly příjmy. Kdo pracoval v SRN v roce 2004, musí do 31. 3. 2005 podat přiznání. Pokud podá přiznání později, musí tak učinit nejpozději do 31. 12. 2006, jinak ztratí nárok na vrácení přeplatku. Při refundaci se vychází z formuláře nazvaného Lohnsteurebescheinugung. Dokument je možné získat i dodatečně od zaměstnavatele. Finanční úřad v SRN vyžaduje originální dokument s razítkem, pouze pokud zaměstnavatel posílá údaje elektronicky stačí kopie. Refundace ze SRN je náročnější než v jiných zemích, protože domovský finanční úřad musí žadateli vydat potvrzení o domicilu, což přináší administrativní úkon navíc.

Kanada

V Kanadě odvádí každý, kdo zde dosahuje příjmů, zálohy na daň. Po skončení pracovního poměru nebo finančního roku může požádat o vrácení přeplatku daně, a to nejdříve po skončení daného finančního roku. Ten je shodný s kalendářním rokem, trvá od 1. 1. do 31. 12.

O vrácení přeplatku na dani je možné žádat až deset let zpětně. Pokud finanční úřad vyměřil nedoplatek na dani, je aplikována pokuta za pozdní podání přiznání plus úrok z dlužné částky. Vracení daně se týká daně z příjmu, penzijního a sociálního pojištění. Protože většina pracovníků v Kanadě pracuje jen část finančního roku, je každému z nich vrácen přeplatek na dani z příjmu, který dosahuje poměrně vysokých částek. Zdravotní a sociální pojištění je možné vrátit jen za určitých podmínek.

Náš tip:

O zkušenostech s vracením daní z
USA se vede celá řada diskusí na internetu, např. na stránce 
www.usaboard.sk, nebo www.WATsearch.org.

Zdroj: ETS European Tax Services – www.ETSrefunds.cz

Informujte se o možnosti vrácení daní při práci v zahraničí.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady angličtina, překlady italština, překlady do němčiny a překlad do ruštiny.

Přidat komentář