Uspořádejte konverzační soutěž v cizích jazycích

Autorský kolektiv AMATE (Asociace metodiků/Association of Teacher Educators) připravil pro učitele návod jak uspořádat konverzační soutěž v cizích jazycích na základních školách. Je nutné, aby konverzační soutěže prošly inovací ještě před povinným zavedením školních vzdělávacích programů do praxe. Nyní vám nabídneme pohled do nového obsahu a formy konverzačních soutěží.

Studenti musí mít o soutěž zájem a komise musí být sjednocena

Základním předpokladem je, že soutěž by měla být vždy dobrovolná. Má hodnotit jazykové a komunikační kompetence standardně nabyté při výuce cizího jazyka ve škole, týká se především řečových dovedností mluvení a poslechu. 

Komise si před samotným zahájením určí role a domluví se na použití stejných otázek pro všechny účastníky, aby byla maximálně zachována objektivita. 

Otestujte poslech a konverzaci svých žáků

Soutěž se skládá ze dvou základních částí. První, písemná část, má prověřit znalost slovní zásoby a na základě slyšeného textu plní žák zadané úkoly. Ideální pro tuto část jsou různé typy poslechových cvičení. Písemná část testuje především poslech s porozuměním, proto by měl test obsahovat výběr z několika možností. Všichni žáci musí nahrávky slyšet dvakrát. 

Mluvit souvisle a zároveň vhodně reagovat

Samotná ústní část je v soutěži nejdůležitější. V této části by se měly objevit úkoly, které zahrnují sdělovací a sociální funkce mluveného jazyka. Měly by se zároveň střídat promluvy krátké a promluvy delší, které by neměly přesáhnout délku 2 minut. Důležitý je ovšem vždy spontánní mluvený projev, nikoli nacvičený monolog. Zkoušet můžete jednotlivce, dvojice nebo skupiny. 

Jak už jsme si řekli, ústní číst zkoušky má větší váhu pro výsledné hodnocení. Sama je rozdělena do dvou částí. Nejprve by se měli jednotlivý účastníci soutěže představit a říct o sobě několik základních údajů. Porota potom představí sebe a zeptá se na doplňující otázky. Tato nepřerušovaná promluva by měla trvat 1-2 minuty. Jejím cílem je soutěžícího uklidnit, navodit příjemnou atmosféru a dát účastníkovi šanci navázat kontakt s porotou. 

Dalším krokem by měla být konverzace na vylosované téma. Témata mají být volena z běžného života a látky probírané v učebnicích. Soutěžící by s nimi měli být rámcově obeznámeni. Komise se v této části zkoušky zaměří na schopnost žáka soustředit se na zadané téma, vhodně využívat slovní zásobu a schopnost reagovat na podněty. Téma je vhodné rozvinout podotázkami, problémovým úkolem případně obrázkem, který souvisí s hlavním tématem. Celkem by tato část zkoušky měla trvat 15 minut. 

Hodnocení a důležitost jednotlivých částí

Výsledné pořadí v konverzačních soutěžích určuje výsledná známka, která se skládá ze tří částí, které se hodnotí zvlášť a dohromady tvoří celkovou známku. Největší procento zaujímá ústní část celkem 60% výsledné známky. Zbylá část se skládá z 25% poslechu a 15% představení před samotnou ústní částí, kde se doporučuje hodnotit pouze celkový dojem. V ústním projevu jsou hodnotící prvky plynulost projevu, správnost, rozsah slovní zásoby, výslovnost a schopnost rozvinout konverzaci. 

Kompletní manuál naleznete ke stažení na oficiálních stránkách AMATE.

Přidat komentář