Studium v Německu: vysoké školy

Vysoké školy v Německu neslouží pouze vzdělávání studentů, ale jsou to
také centra vědy a výzkumu. Tato „jednota výuky a výzkumu“ je pro
německý vzdělávací systém obzvláště charakteristická. Ve skutečnosti
neexistuje žádný obor, který by ani na jedné z německých vysokých škol
nebylo možné studovat. Všechny státní vysoké školy jsou otevřené
studentům z celého světa.

Výběr vysoké školy v Německu

Kdo má o studium v Německu zájem, může volit mezi:

  • 116 univerzitami,
  • 165 vysokými školami odbornými a
  • 57 uměleckými a hudebními vysokými školami (stav: 12.2.2007, zdroj: www.hochschulkompass.de).

Kromě 233 státních existuje v Německu i 42 církevních a 63 soukromých
vysokých škol univerzitního a neuniverzitního typu. Jmenované soukromé
vysoké školy jsou uznané státem a nabízejí především právnické,
ekonomické a sociální obory, dobré studijní podmínky a těsné kontakty
s podniky, kde mohou studenti absolvovat praxe a navázat kontakty pro
budoucí pracovní činnost. Tato nabídka má ale svou cenu: na soukromých
školách se platí školné ve výši do 20.000 eur za rok.

 

K vysokým školám univerzitního typu patří v Německu nejen klasické univerzity, ale i technické univerzity a jiné. Tyto vysoké školy nabízejí  akademické vzdělání na vysoké vědecké úrovni a velmi široké palety oborů. Na univerzitách se koná i příprava budoucích pedagogů. Nepřeberná nabídka oborů umožňuje interdisciplinární studium. K mnohým univerzitám patří významné knihovny a archivy, které jsou zaměřené na studium určitých oborů.
 
Tradiční univerzitní studium trvá zpravidla pět až šest let a je ukončeno titulem „Diplom“ nebo „Magister“. V současné době se stejně jako jinde v Evropě v Německu zavádějí studijní programy Bachelor, Master a doktorandské programy. Studijní programy Bachelor trvají 3-4 roky. Po absolvování tohoto studia je možné pokračovat v rámci studijního programu Master, které trvá zpravidla 1-2 roky. V současné době je možné v Německu studovat nejen tyto nové programy, ale také tradiční pětileté studijní programy, po jejichž absolvování získají studenti tituly Diplom, Magister nebo je ukončují státní závěrečnou zkouškou. Do roku 2010 by však měly většinou existovat již jen nové programy systému Bachelor-Master.
 
Vysoké školy odborné – Fachhochschulen – jsou vysokými školami neuniverzitního typu. Není možné je zaměňovat s českými „Vyššími odbornými školami“, protože stejně jako univerzity zprostředkovávají vysokoškolské vzdělání. Tyto školy vznikly v sedmdesátých letech a nabízejí kratší formu studia silně orientovanou na praxi. Nabídka oborů se řídí především poptávkou po akademicky vzdělaných odbornících pro praxi a zahrnuje například obory jako inženýrství, ekonomii, sociální vědy, design/ užité umění, informatiku, zemědělství a lesnictví či překladatelství a tlumočnictví. Také na vysokých školách odborných jsou postupně zaváděny studijní programy Bachelor a Master. Zaměření na praxi si studium na těchto školách však ponechává. 

Umělecké a hudební vysoké školy nabízejí vzdělání pro umělecká povolání v oborech, jako jsou výtvarné umění, design, hudba, film, televize a herectví. Mezi jejich úkoly patří rovněž vzdělávání učitelů výtvarné výchovy a hudby. Předpoklad pro přijetí: uchazeči o studium na umělecké či hudební vysoké škole musí složit talentovou zkoušku, jíž se prokáže jejich zvláštní umělecké nadání.

Informace o studijních oborech a programech poskytují různé internetové zdroje. Na adrese www.hochschulkompass.de je k dispozici databáze studijních oborů s odkazy na univerzity, na adrese www.daad.de naleznete průvodce německými univerzitami, žebříček kvality vysokých škol, databázi se studijními programy v angličtině a další užitečné informace. Také stránky www.daad.cz nabízejí nejdůležitější informace pro české uchazeče.

Předpoklady pro studium v Německu

Maturita na českém gymnáziu po roce 1994 umožňuje neomezený přístup k absolvování celého studia na německé vysoké škole. Omezený přístup svázaný se studijním oborem mají studenti, kteří maturovali na českém gymnáziu před rokem 1994, na střední odborné škole, obchodní akademii atd. a zároveň úspěšně absolvovali přijímací zkoušky na českou vysokou školu popřípadě jeden rok studia na české vysoké škole. Další možností pro tuto skupinu absolventů jak dosáhnout vysokoškolské úrovně, je jednoroční příprava na Studienkollegu v Německu. Absolvovat celé studium v Německu je pak možné v tom oboru, který student studoval v České republice nebo na Studienkollegu.

Kromě maturity jsou ke studiu v Německu potřeba jazykové znalosti. K přihlášce pro absolvování celého studia v Německu musí student přiložit doklad o splnění jedné z následujících zkoušek:

  • Německá maturita na jedné z německých škol v zahraničí nebo bilinguálním gymnáziu,
  • Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH),
  • Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF),
  • Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) des Goethe-Instituts, Kleines Sprachdiplom (KDS) des Goethe-Instituts, Großes Sprachdiplom (GDS) des Goethe-Instituts,
  • Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD), Stufe II.

Od tohoto dokladu jsou osvobozeni ti, kteří se hlásí na mezinárodní studijní programy, na některé nástavbové studijní programy anebo na kratší studijní pobyt bez ukončení studia v Německu.

V souvislosti se zavedením bakalářských a navazujících masterských programů nabízejí německé univerzity stále více nástavbových nebo navazujících programů v angličtině. V tom případě je nutné předložit doklad o složení zkoušky z anglického jazyka, většinou TOEFL, IELTS, Cambridge certificate a pod. Požadovaná úroveň anglického jazyka je různá, informace poskytují internetové stránky jednotlivých vysokých škol. Více informací je k dispozici na adrese www.daad.cz.

Přihláška

Narozdíl od České republiky neexistují v Německu na vysokých školách příjímací zkoušky. Přesto se ale výběr zájemců koná, většinou podle průměrné známky maturitního vysvědčení. Vysoké školy si stanoví pro každý obor tzv. numerus clausus, t.j. minimální průměrnou známku, které musí uchazeč dosáhnout, aby mohl příslušný obor studovat.

Termín odevzdání přihlášek na zimní semestr je většinou 15. červenec, na letní semestr 15. leden. Mnoho univerzit si ale stanovilo termíny vlastní, proto se student musí o termínu vždy informovat na vybrané vysoké škole. Formuláře přihlášek si mohou zájemci stáhnout z internetových stránek vysoké školy nabo na adrese www.daad.de/form.

Přihlášky se posílají buď vybrané vysoké škole, organizaci uni-assist nebo organizaci ZVS (Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen). Uni-assist má na starosti servis a zpracování přihlášek zahraničních studentů. Přihlášky jsou zde kontrolovány, zda obsahují všechny potřebné doklady a zda má student potřebnou kvalifikaci. V současné době s organizací spolupracuje 100 německých vysokých škol. Pokud chce student začít studovat na jedné z těchto vysokých škol, musí svou přihlášku zaslat přímo organizaci uni-assist, která ji zkontroluje a v případě, že je vše v pořádku, zašle s osvědčením na vybranou vysokou školu. Seznam vysokých škol spolupracujících s uni-assist a dalsí informace naleznete na www.uni-assist.de

Organizace ZVS rozděluje studijní místa v celé Spolkové republice Německo pro obory lékařství, biologii, zubní lékařství, psychologii, veterinární lékařství, farmakologii a další obory ve spolkové zemi Severní Porýní-Westfálsko. Pokud se student rozhodne studovat jeden z těchto oborů, musí svou přihlášku poslat organizaci ZVS. Studenti jsou v tomto případě vybíráni podle průměrné známky maturitního vysvědčení (20%), podle toho, jak dlouho na studium čekají (20%) a podle kritérií vysokých škol (60%), Další informace jsou k dispozici na www.zvs.de.

Podmínky přijetí jednotlivých vysokých škol v Německu se čím dál tím více liší. Proto je nutné informovat se přímo na vybrané škole o termínech, požadovaných jazkových znalostech popř. dalších podmínkách a o konkrétních krocích při podání přihlášky. První kontaktní adresou pro uchazeče ze zahraničí je vždy zahraniční oddělení (AAA – Akademisches Auslandsamt, International Office). Tam se budoucí student dozví vše potřebné nejen o studiu a způsobu podání přihlášky, ale většinou i o ubytování a styku s německými úřady.

Text byl publikován s laskavým svolením DAAD IC Praha.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad polština, překlad italština, tlumočení němčina a překlady angličtiny.

Přidat komentář