Studium pro tlumočníky a překladatele

Již desátý rok Právnická fakulta UK ve spolupráci s Komorou soudních
tlumočníků pořádá doplňkové studium pro (soudní) překladatele a
tlumočníky v oblasti práva.

Úloha tlumočníků a překladatelů právních textů je klíčová nejen v soukromoprávní oblasti, ale také v širším kontextu veřejného práva, protože se často zprostředkovává komunikace nejen mezi různými jazyky, ale zejména mezi různými právními systémy se zásadně odlišnou právní filozofií a odlišnými právními instituty.

Účelem organizování doplňkového studia je přispět ke zkvalitnění odborné přípravy překladatelů a tlumočníků právních textů, rozšířit jejich znalosti v oblasti práva a příbuzných disciplín, čímž se následně zvýší kvalita jimi poskytovaných služeb.

Cíl studia

Cílem navrhovaného kurzu je dostatečně po stránce odborných právních znalostí a jazykových dovedností připravit současné a budoucí tlumočníky a překladatele včetně těch, kteří již mají licenci soudního tlumočníka nebo o ni hodlají žádat, takovým způsobem, aby mohli své služby vykonávat kompetentně a na co nejvyšší úrovni.

Ministerstvo spravedlnosti ČR má možnost tuto přípravu a její výstupy kontrolovat, a tím mít přehled o odborné způsobilosti žadatelů o licenci soudních tlumočníků.

Pro koho je studium určeno

Kurz je přístupný všem
tlumočníkům a překladatelům, kteří se odbornou právnickou problematikou
zabývají nebo se jí chtějí zabývat v budoucnu.

Část A
je otevřená nejen těm, kteří se přihlásí na Část B, ale též zájemcům z
řad tlumočníků a překladatelů jakýchkoliv dalších jazyků a zejména
cizincům žijícím v ČR, aby si mohli doplnit své české jazykové
dovednosti základními znalostmi českého práva a českou terminologií.

Část B
je srovnávací seminář právnického cizího jazyka v délce tří vyučovacích
hodin každý týden. Současná nabídka je právnická angličtina, právnická
němčina, právnická francouzština, právnická ruština.

Koncepce studia

Kurz je koncipován jako interdisciplinární studium se zaměřením na praktické znalosti tlumočníků a překladatelů, přičemž obsahová náplň vychází z právnických oborů nebo s nimi souvisí. Většina odborných přednášek je vedena učiteli právnické fakulty, pro ostatní jsou zváni přednášející podle odborného zaměření. Praktické překladatelské dovednosti jsou převážně v kompetenci učitelů odborného jazyka PF UK, FF UK,  popř. zkušených (soudních) tlumočníků a překladatelů.

Studium je rozděleno na dvě části, na část A a část B, přičemž je možné přihlásit se na obě části nebo jen na jednu z nich. Každá ze dvou částí trvá tři vyučovací hodiny (tj. 3 x 45 minut).

Část A: posluchači jsou v češtině formou přednášky seznámeni s českou realitou v daném oboru práva, popř. v porovnání se stavem v dané jazykové oblasti (viz přiložený program kurzu). Výuka je vedena učiteli práva PF UK, kteří jsou specialisty v příslušných právních oborech.

Část B: jazykové semináře, které tématicky navazují na obsah přednášky v části A, jsou vedeny samostatně učiteli jazyků popř. kompetentními a zkušenými překladateli a tlumočníky (angličtina, němčina, francouzština, ruština).

Absolvování části A je zakončeno písemným testem s volenými odpověďmi, minimální skóre pro úspěšné absolvování testu je 65%.

Absolvování části B je zakončeno zkouškou skládající se z překladu autentického odborného textu z mateřského jazyka do cizího jazyka a z CJ do MJ. Sledovanými prvky jsou přesnost překladu, adekvátní použití ekvivalentů odborné terminologie a celková koheze překládaného textu.

Kontakt:

PhDr.Marta Chromá, Ph.D.
vedoucí KJ PF UK, garant kursu
chroma@prf.cuni.cz

Více informací:

www.prf.cuni.cz

http://www.prf.cuni.cz/documents/folder/1388/TLUMOCNICI2006-7.doc

Máte také nějakou novinku pro naše čtenáře? Napište nám na e-mail: redakce@jazyky.com
 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady angličtina, překlady italština, překlady do němčiny a překlad do ruštiny.

Přidat komentář