Stipendia pro studium v zahraničí

Zajímá vás možnost studia na některé zahraniční univerzitě? MŠMT na základě mezivládních kulturních dohod nabízí stipendijní pobyty do
mnoha zemí. Nabídku těchto
stipendií zveřejňuje Akademická informační agentura (AIA) a informuje o ní i
všechny univerzity a vysoké školy v České republice.

Výše stipendia je různá pro jednotlivé země, obecně však lze říci, že by měla pokrýt jak školné, tak i životní náklady.

Jak získat stipendium?

V první řadě je třeba se přihlásit…

Stipendia se dělí na dvě skupiny s pracovním názvem rozpis kvót a výběrová řízení.

Kvóty
Prvně jmenovaná skupina zahrnuje určité počty stipendijních míst do konkrétní země, které jsou tzv. rozpisem kvót přidělovány přímo vybraným univerzitám a vysokým školám. O stipendijní pobyty v této nabídce se pak mohu ucházet pouze zájemci z těch škol, kterým v daném akademickém roce byla stipendijní místa přidělena.

Jestliže VŠ má přidělenou kvótu, tj. určitý počet stipendijních míst, provádí nominace kandidátů rektorát vysoké školy. Uchazeči o tato stipendijní místa proto podávají Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia na rektorát své školy. Ta rozhodne dle vlastních kritérií, které uchazeče nominuje. Výběr škol s přidělenými stipendijními místy je pro každý akademický rok obměňován.

Výběrová řízení
Druhou skupinu tvoří stipendijní pobyty, o které se mohou ucházet zájemci ze všech veřejných vysokých škol. Přihlášku uchazeči podávají prostřednictvím AIA,  která zajistí organizačně-administrativní servis spojený s výběrovým řízením, tzv. konkursem. O nominaci uchazečů na tyto stipendijní pobyty do většiny zemí rozhoduje na základě předložených materiálů a osobního pohovoru s uchazečem výběrová komise složená obvykle ze zástupců zahraničního partnera a MŠMT. AIA nerozhoduje o výběru uchazečů, rozhodující slovo má zahraniční strana

Termín podání přihlášek

Přihlášku do výběrového řízení na stipendium (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia) si uchazeči podávají v akademickém roce, který předchází akademickému roku případné realizace studijního pobytu. Formulář přihlášky (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia) je k dispozici na webových stránkách AIA.

Termín podání přihlášek stanovuje MŠMT pro každou jednotlivou zemi, se kterou má ČR uzavřenou mezivládní kulturní dohodu. Termíny jsou součástí zveřejněné nabídky stipendií na webových stránkách i v brožurách rozesílaných každoročně začátkem akademického roku na univerzity a vysoké školy.

Pro které obory je možnost stipendií?

Prakticky pro všechny, protože nabídka stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv není specifikována na konkrétní vysoké školy a univerzity v cizině.

Předpokládá se, že zájemci si v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Je vhodné, aby tak učinili předtím, než podají přihlášku, není to však striktně stanoveno pro všechny země.

Do kterých zemí?

V nabídce jsou země, se kterými má ČR uzavřenou mezivládní kulturní dohodu. Jen několik z nich příkladem: Belgie, Bulharsko, Estonsko, Francie, Itálie, Izrael, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Mexiko, Mongolsko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Švýcarsko… a další.

Bližší informace:

www.dzs.cz/aia  

www.zahranici-stipendium.cz

Pracovníci AIA poskytují v úředních hodinách poradenský servis, osobní, telefonické
a e-mailové konzultace ke konkrétním studijním nabídkám.

Autorka je vedoucí Akademické informační agentury.

Máte také pro naše čtenáře nějakou zajímavou nabídku? Napište nám na redakce@jazyky.com.
 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady angličtina, překlady italština, překlady do němčiny a překlad do ruštiny.

Přidat komentář