STANAG – Vojenská jazyková zkouška

STANAG je označení pro Standardizační dohodu (STANdardization
AGreement), která stanovuje směrnice, termíny a podmínky pro běžné
vojenské nebo technické postupy a vybavení mezi členy zemí Severoatlanické aliance.
Jazyková zkouška STANAG 6001 tak poskytuje základ pro testování
jazykových schopností zaměstnanců ve strukturách organizace NATO a armádě ČR.

STANAG schvaluje každý členský stát NATO, přičemž jeho podobu a pravdila musí sladit se svým vlastním systémem. Důvodem je potřeba sloučit běžné oparativní a administrativní procedury a logistiku tak, aby jedno národní vojsko dokázalo využít zásoby a technickou podporu vojska jiného národa.

Stanag je v angličtině, francouzštině, dvou oficiálních jazycích NATO, a v němčině. Obsahuje například dohodu o označení kalibrace střeliva pěchotních zbraní, mapové značky, komunikační postupy či klasifikaci mostů.

Jazyková zkouška STANAG 6001 se soustřeďuje na testování následujících jazykových dovedností:

        * poslech s porozuměním
        * čtení s porozuměním
        * písemný projev
        * mluvní projev

Pro každou jazykovou dovednost je přidělován SLP (Standardized Language
Profile) od nejnižší úrovně SLP 1 až po nejvyšší úroveň SLP 5.

STANAG Level I

Je jazyková zkouška testující dovednosti při poslechu s nutností porozumění, četby s porozuměním, písemný a mluvený projev na základní úrovni.

Slovní zásoba: pro receptivní dovednosti (poslech, čtení): 1 200 slov, pro produktivní dovednosti (psaní, mluvení): 600 – 800 slov 

Poslech s porozuměním: krátký dialog nebo monolog; hlášení, vzkaz, krátké vyprávění nebo popis. 

Četba s porozuměním: krátký psaný text; vyprávění, popis, jednoduchý dopis, inzerát, informační leták atp.

Písemný projev: osobní data, stručný popis.

Ústní projev: komunikace v základních konverzačních situacích.

STANAG Level II

Komplexní zkouška testující jazykové znalosti a schopnosti zkoušeného na středně pokročilé úrovni.

Slovní zásoba: pro receptivní dovednosti (poslech, čtení): 2 000 slov, pro produktivní dovednosti (psaní, mluvení): 1 000 – 1 200 slov

Poslech s porozuměním: dialog nebo monolog; hlášení, vzkaz, zpráva, vyprávění, popis s všeobecným nebo obecně vojenským kontextem.

Četba s porozuměním: upravené články se společenskou, politickou nebo obecně vojenskou tematikou, oznámení, reklamy, návody, letáky, jednoduchá osobní či služební korespondence.

Písemný projev: soukromá a služební korespondence se společenským či obecně vojenským kontextem.

Ústní projev: komunikace v rámci všeobecných a speciálních konverzačních okruhů

STANAG Level III

Tato zkouška je testem ověřujícím vysoce specializovanou a odbornou jazykovou přípravu.

Oproti skupině I a II jsou zařazeny další studijní požadavky. Během studia je výrazně posilován prvek samostatnosti. Předpokladem pro zvládnutí zkoušky je např. porozumění běžné slovní zásobě v mediích (zprávy CNN, BBC aj.) a používání odborné vojenské terminologie v rámci struktur NATO.

Odkazy s informacemi:

Seznam Standardizačních dohod (STANAGů) na stránkách NATO

STANAG Francais 

Co píše o STANAGU Wikipedia

Seznam akceptovaných jazykových zkoušek na stránkách Ministerstva vnitra

Dotazy a připomínky prosím  pište na e-amil: redakce@jazyky.com

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář