Rozdíly mezi typografií v češtině a v angličtině

Řada překladatelů Vám odevzdá kvalitní překlad po gramatické a stylistické stránce, ale zapomínají „překládat“ i typografické standardy, které jsou téměř pro každý jazyk odlišné. A tak se lehce stane, že smlouva, která zněla původně na 30 000 euro po překladu zní na pouhých 30 euro. A to rozhodně stojí za pozornost, viďte?

Typografické zvyklosti je oblast, která rozhodně není okrajová. Nehledě na výše zmíněný příklad, který by se pouze ve výjimečném případě mohl dohnat do krajnosti, jsou tu i záležitosti s typografií spojené, které mohou být zdrojem jistých nepříjemností.

Například pokud text publikujeme přes vydavatele, může se stát, že jej typografická nekorektnost od jeho publikování dokonce odradí. Jsou-li v textu použity standardy jiného jazyka, je možné, že místo aby se soustředil na obsah textu, se cílový čtenář pozastaví nad jeho „cizokrajným vzhledem“.

U marketingového textu by typografická správnost měla být samozřejmostí, jelikož cokoliv, co upoutává nežádoucí pozornost, je na úkor jeho poselství. Navíc fakt, že čtenář pozná, že text nebyl psán v jeho zemi, onomu sdělení na důvěryhodnosti rozhodně nepřidá. Podívejme se tedy na nejčastější typografické chyby v překladu z anglického jazyka do českého či naopak.

Apostrof

Anglicky apostrophe, je znak v angličtině zastupující vypuštěné znaky ve zkrácených tvarech (např. he’s, that’s) nebo se vyskytuje v přivlastňovacích jménech (Mark’s house). Často je pro apostrof volen nesprávný znak vyjadřující českou čárku (´ místo správného ’ ). Správně je Mike’s a ne Mike´s, či let’s namísto let´s (ba dokonce leťs – české ť). Téměř pravidlem se tato chyba stává na zpravodajských serverech při psaní anglických názvů.

Uvozovky

V angličtině Quotation marks, se píší v obou jazycích odlišně. V češtině se první pár uvozovek píše dole a druhý nahoře, zatímco v angličtině se oba páry píší nahoru. Pokud tedy uvidíte v anglickém textu některé z uvozovek dole, je to rozhodně chyba.

Dále se rozlišují primární a sekundární uvozovky. Zatímco v britské angličtině jsou primárními uvozovkami uvozovky jednoduché ( ‘…’ ), v americké angličtině to jsou, obdobně jako v češtině, uvozovky dvojité ( “…” ). Bez zajímavosti není ani použití v přímé řeči, kdy britská angličtina předepisuje jejich použití před interpunkčním znaménkem (např. ‘All right’, he said.), americká angličtina je však používá za interpunkcí (‘All right,’ he said). Záměnou pak snadno způsobíte nedorozumění – zkuste si pomocí jednoho a pak druhého pravidla rozkódovat větu ‘When I saw Mark,’ Jane said, ‘yelling at him, I tried to calm him down.’ Řešení naleznete v závěru článku.

Lomítko

Lomítko, slash, se odlišuje v použití mezer před a za ním. V angličtině se běžně používá bez jakéhokoliv ohraničení (If you are using Windows/Mac … ), v češtině se však musí ohraničit mezerami (použití modelu s krytem / bez krytu). Samotné použití lomítka je v anglickém jazyce běžnější a významově neodpovídá použití v češtině.

Dělení slov

Slova na konci řádku se v jazyce českém oddělují podle slabik (např. bezpředmět-ný, vý-hoda), zatímco v angličtině podléhá dělení pravidlům jiným. Zde se slovo rozděluje podle jeho morfologie (např. interchange-ability, continuous-ly). Slova se také mohou rozdělit v místě, kde se vyskytují zdvojené souhlásky (např. put-ting, syl-labus, drop-ped). Aplikujeme-li český standard na anglický text, můžeme dostat poměrně úsměvné tvary, např. co-mmander namísto com-mander, nebo disho-nest místo dis-honest (rodilý mluvčí by s největší pravděpodobností takto rozdělené slovo vůbec neidentifikoval).

Čísla

Oblast, ve které se chybuje nejvíce, jsou číslice. Zatímco v češtině čárka odděluje desetinná místa (např. 12,869 je dvanáct celých osm set šedesát devět), v angličtině čárka odděluje tisíce (12,869 bude dvanáct tisíc osm set šedesát devět). Desetinná místa se pak oddělují tečkou. V češtině správně používáme pro oddělení tisíců pevnou mezeru, tzv. non-breaking space (správně 12 869, nikoliv 12.869, ani 12869).Avšak pozor – některé vědecké publikace v angličtině pravidlo oddělování tisíců čárkou nepoužívají a oddělují je, stejně jako v češtině, pevnou mezerou. Jako výjimka se uvádí přírodní vědy, kde jsou tisíce čárkou odděleny vždy.

Častým předmětem chyb jsou také řadové číslice, např. u století. V češtině za nimi píšeme tečku (21. století), ale v angličtině se používá formát pro řadové číslovky ( 21st century nebo 21st century). Kupříkladu věta Burton recalled that 16. Century was a difficult period by byla považována za věty dvě a čtenáře by dokonale zmátla.

Procenta (percent sign)

V angličtině neexistuje konsenzus, zda má být mezi číslem a znakem procenta mezera (resp. pevná, nedělitelná mezera) či nikoliv. Ve většině případů se v textech setkáme s použitím bez mezery (13.1% of women). V češtině naopak pravidlo existuje, a to předepisuje používat znak pro procento za číslem odděleným pevnou mezerou (89,3 % uchazečů). Jako jediný evropský jazyk máme pro tento případ pravidlo dvojího zápisu, tedy že se mezera nepíše v procentních hodnotách zastupující adjektivum (17% nárůst jako „sedmnáctiprocentní“ versus 17 % uchazečů). Obdobné pravidlo platí i u metrických jednotek, jako např. 22 km vs. 22km pochod. Zajímavé, že? Takto vyjádřená přídavná jména se však v českých odborných textech vyskytovat nemají.

A nyní je čas na řešení rébusu části pojednávající o uvozovkách.

Větu ‘When I saw Mark,’ Jane said, ‘yelling at him, I tried to calm him down.’ by Američan pochopil přesně tak, jak byla zřejmě myšlená, tedy Jane said: ‘When I saw Mark yelling at him, I tried to calm him down.’ (Jane řekla, že když Marka viděla na něj křičet, snažila se ho uklidnit.).

V očích Brita by mohla získat význam poněkud odlišný, a to Jane said: ‘When I saw Mark, yelling at him, I tried to calm him down’ (tedy Jane řekla, že když viděla Marka, snažila se ho uklidnit tím, že na něj křičela – gerundium má zde význam přechodníku). Samozřejmě jen málokdo se uklidní, když na něj někdo křičí, Marka nevyjímaje.

Ať už tedy křičel kdokoliv, jisté je, že i z hlediska typografie je třeba obezřetnosti při výběru překladatele. A to nejen chcete-li se vyhnout situaci, kdy pronajmete cizinci luxusní byt za pouhých 19,900 korun měsíčně.

Autor je provozovatelem jazykové agentury ABITURIENT.cz.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad stránek, překlady z ruštiny, překlad webových stránek, anglický překlad a překlady do francouzštiny

Přidat komentář