Němčina – rakouský jazykový diplom ÖSD

V tomto článku Vás blíže seznámíme s rakouskou zkouškou, která se vyznačuje přísnými kvalitativními kritérii a která byla vyznamenána Evropskou pečetí za inovativní jazykové iniciativy – Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, neboli ÖSD.

Zájemci o práci nebo o studium v zahraničí vyhledávají možnost, jak prokázat své jazykové znalosti. Jednou z možností je absolvování mezinárodně srovnatelné jazykové zkoušky.
Kromě zkoušek z anglického jazyka jsou v současné době velmi aktuální i zkoušky z němčiny. Přece jen sousedíme se dvěma německy mluvícími státy a nejživější obchodní i turistický styk panuje mezi Českou republikou, Německem a Rakouskem.

Rakouský jazykový diplom z němčiny, jak je název překládán do češtiny, má celkem čtyři stupně a mohou jej absolvovat dospělí i děti v Rakousku i v zahraničí. Vzhledem k tomu, že je uznáván po celém světě, těší se velké oblibě.
Tento jazykový diplom slouží jako doklad o jazykových kompetencích. To znamená, že kandidát dovede ústně i písemně komunikovat v nejrůznějších každodenních situacích. U nás proklamované gramatické znalosti stojí spíše v pozadí. Nejdůležitější je se domluvit a umět adekvátně reagovat.

Ačkoliv je zkouška koncipována v Rakousku, zohledňuje i standardní jazykové varianty německé a švýcarské němčiny. Proto se například v částech zaměřených na porozumění psanému a slyšenému slovu používají autentické texty ze všech německy mluvících zemí. Absolvent této zkoušky je tedy připraven na různorodost německého jazyka.

Jak již bylo zmíněno, Rakouský jazykový diplom má čtyři stupně:

Tyto stupně odpovídají úrovním znalosti cizího jazyka, které stanovila Rada Evropy.

Zkouška Grundstufe (úroveň A2, Waystage Rady Evropy) dokumentuje schopnost zvládat základní komunikaci v běžných situacích všedního dne. Důraz je kladen především na porozumění mluvenému a psanému slovu.
Zertifikat Deutsch (úroveň B1,Threshold) je nejoblíbenější zkouškou ÖSD. Na tvorbě ÖSD-Zertifikat Deutsch se podíleli také Goethe-Institut, WBT Frankfurt a Schweizer Universität Freiburg. Absolventi této zkoušky by si měli bez problémů poradit v každodenních situacích i v zaměstnání. Důraz zkoušky je kladen nejen na komunikativní kompetence, ale hodnocena je již i formální správnost.
Při zkoušce Mittelstufe (úroveň C1/Effectiveness) se ověřuje nejen schopnost komunikovat v každodenních situacích, ale také schopnost věcně se vyjadřovat. Velký důraz je kladen na formální správnost a přiměřenost specifické komunikační situaci.
Diplom Wirtschaftssprache Deutsch (úroveň C2/Mastery) je zkouška, která je vytvářena ve spolupráci s Rakouskou hospodářskou komorou. Předpokladem pro její složení jsou velmi dobrá jazyková připravenost (na úrovni ÖSD-Mittelstufe) a zároveň odborné jazykové kompetence z oblasti obchodu a hospodářství. Cílovou skupinou jsou dospělí, kteří chtějí využívat němčinu v obchodních a hospodářských profesích nebo studenti, kteří studují hospodářské obory a chtějí získat dodatečnou kvalifikaci.

Relativní novinkou v našich krajích jsou zkoušky KID1 (úroveň A1, Breakthrough) a KID2 (úroveň A2, Waystage), které jsou určeny speciálně pro děti a mládež do 16-ti let. Žáci mohou dostat osvědčení o znalostech, které získali při běžném vyučování ve škole, je jim umožněno se seznámit s mezinárodními zkouškami a zároveň mohou prokázat své znalosti například při vstupu na další školu.

Absolvent zkoušky ÖSD může své osvědčení přiložit ke svému životopisu jako ověřený a především srovnatelný doklad o jazykových znalostech. Zkouška Mittelstufe zároveň nahrazuje jazykový doklad potřebný pro studium na všech rakouských a některých německých univerzitách.
Tuto zkoušku lze složit na certifikovaných zkušebních centrech. V České republice je to řada středních škol a pak také Österreich Institut Brno, který se zaměřuje na výuku němčiny a podporu výuky německého jazyka. Zkouška zde probíhá 3x do roka, nejbližší termín je 17. a 18.6.2005.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář