Práce ve Francii: po příjezdu do země…

Našli jste si „vysněnou práci“, přibalili učebnici francouzštiny a chytáte se za prací do Francie? Abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením a neocitli se bezbranní na trhu práce je nutné získat základní znalosti o podmínkách výkonu práce ve Francii a o francouzské pracovní legislativě. Přinášíme druhý díl článku Práce ve Francii. 

Povolení k pobytu

Pokud chcete zůstat ve Francii více než tři měsíce budete potřebovat povolení k pobytu (carte de séjour). Žádost se podává osobně na prefektuře, radnici nebo úřadu policie v místě pobytu a je nutné předložit cestovní pas, doklad o ubytování a pracovní povolení.

Rodinní příslušníci potřebují k žádosti o povolení pobytu doložit totožnost (cestovní pas) a dokument prokazující jejich rodinný poměr nebo závislost na pracovníkovi.

Pracovní smlouva „Contrat du travail“

Podle francouzského zákoníku práce „Code du travail“ smlouva nemusí existovat v písemné podobě. Můžete pracovat bez písemné smlouvy, ale v žádném případě nezačínejte bez pracovního povolení. Riskujete obvinění z nelegální práce.

Smlouva je vždy vypracována  minimálně ve dvou exemplářích, z nichž jeden zaměstnanec musí obdržet do dvou dnů po nástupu do práce. Zaměstnanec-cizinec má právo požádat o překlad pracovní smlouvy do jemu srozumitelného jazyka.

Smlouva by měla obsahovat následující informace: vykonávanou funkci, profesní kvalifikaci, mzdové ohodnocení, délku výpovědní lhůty a délku zkušební doby. Další informace mohou být doplněny dohodou mezi zaměstnancem a  jeho zaměstnavatelem, jako například slib nekonkurenčního jednání (clause de non concurrence) nebo zvláštní úprava pracovní doby.

V pracovní smlouvě není možné ustanovit podmínky, které jsou pro zaměstnance méně výhodné než ustanovení kolektivní smlouvy nebo pracovního zákona. Tento princip „ordre public social“ nebo sociálně-veřejný pořádek a je důležitý prvek ochrany zaměstnanců pracovním právem.

Jaký typ pracovní smlouvy preferovat?

Ve Francii existuje 16 typů pracovní smlouvy. Kompletní seznam existujících typů smluv najdete zde.

Smlouva na dobu neurčitou CDI „Contrat a durée indeterminée
Výhodou této smlouvy pro zaměstnance je přísně upravená procedura výpovědi zaměstnavatelem. Výpověď musí uvádět důvod, který je předem vymezený zákonem. Musí se jednat o „důvod skutečný a vážný“ (cause réelle et sérieuse) a nemohou být v žádném případě použity ke zdůvodnění výpovědi následující důvody: politické smýšlení, pracovní úraz nebo nemoc z povolání, těhotenství atd.

Pokud zaměstnavatel plánuje vaši výpověď, musí vás o tom informovat během osobního setkání, na které vás pozve doporučeným dopisem. Od obdržení tohoto dopisu běží tzv. výpovědní lhůta, během které zaměstnanec ještě pracuje v podniku, a která trvá měsíc pokud zaměstnanec pracoval v podniku po dobu 6 měsíců až 2 let, nebo dva měsíce pokud zaměstnanec pracoval v podniku více než 2 roky.

Smlouva na dobu určitou CDD „ Contrat a durée déterminée“
Smlouva na dobu určitou může být uzavřena jen v některých případech, které stanoví zákon:

  • sezónní práce nebo povolání, jejichž povaha vylučuje CDI. Seznam těchto povolání je obsažen v kolektivní smlouvě a ministerských vyhláškách.
  • zástup dočasně nepřítomného zaměstnance  z důvodu nemoci, či dovolené
  • zástup na místo, na které se hledá vhodný kandidát na CDI
  • odpověď na dočasné zvýšení podnikové aktivity

Délka CDD je upravena zákonem na maximálně 18 měsíců. Výjimky ovšem existují, jako například když se nemoc zastupovaného kolegy prodlouží atd. Smlouva na dobu určitou by měla obsahovat datum svého ukončení. Pokud zaměstnanec pokračuje s prací v podniku i po vypršení tohoto data, jeho smlouva se automaticky mění na smlouvu na dobu neurčitou CDI.

Po ukončení CDD zaměstnavatel nemůže uzavřít okamžitě a na to samé místo jinou CDD. Pokud se tak stane tato CDD bude soudem překvalifikována na CDI, aby se vyhnulo zneužití  CDD v případech, kdy by byl zaměstnanec lépe chráněn smlouvou na dobu určitou.

Smlouva o novém zaměstnání CNE „Contrat nouvelle embauche“
Jedna z posledních reforem francouzského pracovního práva přinesla tzv. "smlouvu o novém zaměstnání. Jedná se o smlouvu, která má za účel stimulovat podniky s méně než 20 zaměstnanci k nabírání nových pracovních sil, především díky zjednodušení ukončení pracovního poměru.

Jedná se o smlouvu na dobu neurčitou, která může být během dvou let od svého uzavření písemnou formou ukončena každou ze stran bez udání důvodu, pouze posláním doporučeného dopisu. Pokud je poměr ukončen zaměstnavatelem, tento musí poskytnout zaměstnanci výpovědní lhůtu. Ta trvá 2 týdny v případě, že zaměstnanec pracuje v podniku méně než 6 měsíců a jeden měsíc pokud pracuje déle. Zaměstnanec má v tomto případě také právo na odstupné ve výši 8 % celkové výše hrubé mzdy zaplacené od počátku pracovního poměru.

Práva zaměstnance

  • mzda, pracovní doba – minimální zákonná mzda (SMIC) je ve Francii stanovená na 8,44 eur za hodinu, nebo 1280 euro měsíčně při práci na plný úvazek. Pracovní doba je limitována na 35 hodin týdně.
  • placená dovolená – zaměstnanec má nárok na 5 týdnů dovolené v roce. Hlavní dovolená musí výt čerpána v rozsahu minimálně 12 dnů.
  • mateřská dovolená – trvá 16 týdnů, z nichž 6 je uděleno před porodem a 10 po porodu. Reforma z roku 2007 umožňuje těhotné ženě požádat, se souhlasem lékaře, o přesun maximálně 3 týdnů z dovolené před porodem do období po porodu. Mateřská dovolená může být také na přání ženy zkrácena, nicméně platí povinnost přerušení práce v období 8 týdnů z nichž 6 musí být po porodu.

Daň z příjmu „Impot sur le revenu“

Pokud zaměstnanec zůstane v zemi déle než 6 měsíců musí odvádět ve Francii daň z příjmu „Impot sur le revenu“ IR. Pracovník ji platí sám na základě daňového přiznání, které obdrží v únoru následujícího roku.

Od roku 2005 je rozeslané daňové přiznání už vyplněné automatickým systémem daňového úřadu, kterým tento sdílí společné databáze se Zdravotní pojišťovnou, úřadem práce a dalšími veřejnými institucemi. Doporučuje se pečlivě zkontrolovat správnost uvedených údajů. Platba IR může být prováděna měsíčně nebo ve 3 ročních splátkách. Daň z příjmu se počítá z čisté mzdy a pohybuje se v průměru okolo 28%.

Sociální pojištění „Sécurité sociale“

Zaměstnanec je rovněž povinen přispívat ze svého platu na sociální pojištění „Sécurité sociale“, které zahrnuje příspěvky na důchod a zdravotnictví. Tyto odvody strhává zaměstnavatel z hrubé mzdy, průměrná výše je 23 %. Z povinného sociálního pojištění se hradí jen část nákladů zdravotní péče (max. 70 % z ceny lékařského ošetření), proplácení léků, rehabilitací, zubní a lázeňské péče je ještě nižší. Proto je vhodné dokoupit si doplňkové komerční připojištění.

Před návratem do ČR

Po ukončení pracovního poměru ve Francii je dobré si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). O jeho vydání je možné požádat osobně ale i korespondenčně na adrese:
Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP)
14, rue de Mantes, BP 50, 92703 Colombes Cedex, Tel: +33 1 46 52 97 00

Užitečné odkazy:
Francouzský úřad práce „Agence nationale pour l’emploi“
Okresní ředitelství práce a zaměstnání „Direction départementale du travail, de l‘emploi et de la formation profesionelle“ DDTEFP
Informační servis Ministerstva práce, sociálních věcí a solidarity ve Franci
Tel: 0821 347 347 ( 0,12 eur/minutu)
Zdravotní pojišťovna „Caisse primaire d‘assurance maladie“ CPAM
Informační centrum pro práva žen

Pro více informací o práci ve Francii zkuste portál Francouzština online (rubrika Práce ve Francii). Další jazykové oblasti pak na Angličtina online, Němčina online, Španělština online a Italština online.

Zajímá vás Francie, ale nechystáte se do ní za prací? Zkuste si francouzskou kulturu užít na dovolené. Poznávací zájezdy Francie jsou vhodné právě pro vás.
Informujte se o možnosti vrácení daní při práci v zahraničí.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: tlumočení italština, překlady z angličtiny, překlad němčina a překlad španělština.

Přidat komentář