Podmínky a právní omezení používání těchto stránek

1. Obecná ustanovení

gdi, s.r.o., tímto vydává podmínky a právní omezení používání internetové
prezentace (dále jen podmínky) na adrese www.jazyky.com a dalších registrovaných
adresách (www.langs.info, www.jazykoveKurzy.cz, www.jazykovezkousky.cz …)- dále jen „stránky„.

Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen uživatelé).

Provozovatelem internetových stránek je gdi, s.r.o. (dále jen
provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále
jen autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým
stránkám.

2. Používání a správa internetových stránek

Přístup a používání stránek ve smyslu čtení informací na nich uvedených je bezplatné.

Užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé
součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu
schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem.

Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické
podstaty stránek je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či
doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.

Je výslovně zakázáno (bez písemného svolení provozovatele):

 1. Získávat ze stránek kontaktní údaje o jazykových školách ke komerčním
  účelům (následnému oslovování škol s obchodními nabídkami a pod.)
 2. Užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem
  (elektronickým i mechanickým) a to i v jiném než českém jazyce.
 3. Přepisovat, kopírovat, importovat či jiným způsobem získávat data ze
  stránek a umisťovat je do jiných databází, adresářů či přehledů (elektronických,
  psaných či tištěných).

 

3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Informace publikované na www.jazyky.com vycházejí z informací poskytovaných jazykovými školami.Účelem zveřejňování informací na stránkách je informovat zájemce o studium jazyků o nabídce služeb jazykových škol.

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek.

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na stránkách z jiných zdrojů, které jsou uvedeny.

Kontaktní údaje a informace o nabídce jazykových služeb si spravují jazykové školy pomocí nástrojů dodaných provozovatelem. Za správnost obsahu odpovídají jazykové školy.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.jazyky.com. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.jazyky.com.

4. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.jazyky.com může být ze strany provozovatele podmíněn
poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy.

5. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.jazyky.com, s výjimkou
těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního
vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech
uvedeno jinak.

Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Podmínky
a právní omezení používání internetových stránek www.jazyky.com jsou platné
a účinné dnem jejich zveřejnění.