Organizace překladatelů a tlumočníků

Překladatelé a tlumočníci se řídí etickým kodexem překladatele a tlumočníka. Dle tohoto kodexu jsou povinni navzájem spolu spolupracovat a vycházet si vstříc. V praxi se jejich spolupráce projevuje i v činnosti různých organizací překladatelů a tlumočníků, které udržují dobrou pověst překladatelské a tlumočnické profese.

Jednota tlumočníků a překladatelů

Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP) je nezávislá a dobrovolná organizace, která zaštiťuje profesionální tlumočníky a překladatele. Cílem je ochrana pracovních, právních a sociálních zájmů členů a jejich další vzdělávání. Pomáhá překladatelům a tlumočníkům s vlastní propagací na trhu práce a poskytuje nabídky zaměstnání. JTP organizuje nejrůznější kurzy zaměřené na další vzdělávání překladatelů a tlumočníků.

ASKOT

Asociace konferenčních tlumočníků (ASKOT, www.askot.cz) je přidružený člen JTP. Organizace sdružuje vybrané tlumočníky se zkušenostmi z tlumočení na sympoziích a konferencích. Členové ASKOTu se řídí vypracovanými etickými zásadami. Asociace také definuje pracovní a technické podmínky pro konferenční tlumočníky.

Obec překladatelů

Obec překladatelů spojuje překladatele krásné literatury, ale i teoretiky, kritiky a historiky, kteří se zabývají překladem. Organizace hájí práva a profesní zájmy svých členů. Zároveň dbá na úroveň a prestiž překladů. Každoročně uděluje Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad předešlého roku a Anticenu Skřipec za nejhorší překlad roku. Obec překladatelů pořádá různé semináře a poradny, včetně překladatelských konferencí.

Komora soudních tlumočníků

Komora soudních tlumočníků České republiky (KST ČR) je dobrovolnou organizací sdružující soudní tlumočníky jmenované podle zákona číslo 36/1967 Sb. KST ČR se stará o profesní, pracovně-právní a sociální zájmy svých členů, zároveň zvyšuje jejich kvalifikaci a informovanost prostřednictvím pořádání seminářů a školení. Organizace se podílí na přípravě návrhů právních předpisů, které se týkají soudních tlumočníků. Zasazuje se i o formulování etických zásad činnosti soudních tlumočníků.

Česká komora tlumočníků znakového jazyka

Česká komora tlumočníků znakového jazyka je organizací pro tlumočníky českého znakového jazyka, ale také osoby, které samy tlumočnickou práci nevykonávají, ale plně sympatizují s názory a cíli sdružení. Neslyšící jsou kulturní a jazyková menšina s vlastním jazykem a kulturou. Cílem organizace je zvyšování profesní úrovně svých členů a zajištění profesionálů ke komunikaci slyšících a neslyšících.

Asociace českých překladatelských agenturu (ACTA)

Asociace českých překladatelských agentur je zájmové sdružení právnických osob, které se zabývají překladatelskými a tlumočnickými službami. Je zároveň členem Evropské unie asociací překladatelských společností. Mezi cíle ACTA patří umožnit výměnu zkušeností, zdokonalovat a podpořit všeobecné a technické znalosti svých členů. Organizace se zároveň snaží propagovat zavádění zásad etického jednání a obchodní praxe. Asociace také shromažďuje data a další informace, které se týkají otázek oboru překladatelských a tlumočnických služeb.

Článek byl převzat z portálu www.tlumoceni-preklady.cz

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář