On-line jazykové kurzy

Chcete se naučit cizí jazyk nebo zdokonalit to, co jste se již naučili? Nevyhovují vám klasické docházkové kurzy, nemáte čas v pevně stanovených intervalech, chcete výuku přizpůsobit svému tempu nebo ve vašem okolí není kurz, jenž by vám vyhovoval svým zaměřením? Zkuste se podívat na internet!

Charakteristiky on-line kurzů

Na rozdíl od e-learningových kurzů, které je možno využít zdarma, jsou on-line kurzy zpoplatněné. V případě placených kurzů ovšem máte nejen garantovanou vyšší kvalitu, ale také obousměrnou komunikaci. Vyplněné cvičení vám nejen počítač automaticky opraví, ale případné varianty a potíže s gramatikou máte možnost konzultovat s vyučujícím.

Potřebujete internet a hlavně … čas

K tomu, abyste absolvovali on-line kurz nemusíte mít žádné speciální vybavení počítače. Nutností je pouze kvalitní připojení k internetu, reproduktory, v případech kdy výukový program může zaznamenat váš hlas také mikrofon a sluchátka.

Výhoda, že nemusíte nikam docházet, je kompenzována větším důrazem na motivaci a pevnou vůli studenta. On-line kurzům byste se měli věnovat (nejlépe) každý den, minimum je 15 minut, optimální čas je mezi půl hodinou až hodinou denně.

Některé on-line kurzy jsou koncipovány tak, že počítačový program nepustí studenta do dalších lekcí, dokud nezvládne dané učivo. Například jazykové kurzy angličtiny Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nabízí po každé třetí lekci autotest s okamžitým výsledkem, který jej nutí v případě neúspěchu kontaktovat lektora a požádat jej o pomoc s tím, aby mu vysvětlil chyby, které v testu udělal.

Jak poznamenává Petr Hercik z ÚJOP UK: „Lidský prvek je důležitým momentem, který zabraňuje tomu, aby studující splnili požadované procento úspěšnosti v lekcích bez toho, aniž by skutečně porozuměli obsahu.“

Naučí vás on-line kurzy?

Oproti docházkovým kurzům přináší on-line kurzy jednu nespornou výhodu. Petra Malá z jazykové školy učmese.cz říká: „Student si může výrazy „naposlouchat“, může si dané slovíčko nebo zvukovou ukázku několikrát přehrát, není tedy omezen ostatními studenty v učebně (a také strachem, ostychem atd.).“

Ještě donedávna nemohly on-line kurzy zdaleka konkurovat standardním face-to-face kurzům. Díky rozvoji v oblasti výpočetní techniky a komunikace, dnes tyto kurzy dokáží de facto nahradit klasickou výuku. Jak se ale jednotliví odborníci shodují, je třeba, aby byl daný kurz koncipován buď ve formě blended learning (viz níže) nebo aby student tyto kurzy doplnil konverzačními kurzy.                

Co byste měli vědět?

Předtím, než si vyberete on-line jazykový kurz, měli byste si odpovědět na následující otázky:

 • rozvíjí daný kurz všechny dovednosti (tj. mluvení, poslech, čtení a psaní) stejnou měrou?
 • je jazykový kurz připraven skutečnými odborníky – specialisty na výuku cizích jazyků?
 • obsahuje daný kurz rozřazovací test?
 • má program jasně definované cíle kurzu i jednotlivých lekcí (co se student po skončení dané lekce naučí, jakým způsobem lze dané učivo převést do praxe)?
 • navazují na sebe jednotlivé části?
 • jaké metody učení kurz používá (video, audio, nahrávání vlastního projevu apod.)?
 • obsahuje kvalitní interaktivní video se simulacemi z reálného života?
 • je zvláštní pozornost věnována výuce frází a částí dialogů?
 • je student veden zkušeným tutorem a získává od něj zpětnou vazbu?
 • jakým způsobem testuje nabyté vědomosti? Dozví se student okamžitý výsledek? Může si daný test zopakovat? Ověřuje také starší znalosti?
 • je komunikace s lektorem vedena pouze prostřednictvím e-mailů, nebo má student možnost telefonického (skype) hovoru? Je otevřen chat se spolustudenty, případně telekonference nebo videokonference v předem vyhlášených termínech?
 • má program českou podporu (hlavně na nižším stupni znalosti jazyka)?
 • zohledňuje kurz individuální přání studenta (tj. je možné v případě, kdy se student potřebuje dané látce více věnovat, vyzkoušet další tématická cvičení)?
 • nabízí daná jazyková škola on-line knihovnu výukových materiálů?

 

Šárka Hanzalová z jazykové školy Polyglot upozorňuje: "Je také důležité, aby byl kurz naplánován co do úrovně pokročilosti i zaměření dle požadavků a možností studenta (…). Kurz by neměl být univerzální pro všechny (typu „one size fits all“), měl by umět reagovat operativně na tempo a výkony každého studena.“

Jakým způsobem lze zjistit odpovědi na následující otázky? Kromě informací na portálech jednotlivých jazykových škol, si lze standardně stáhnout ukázkovou lekci nebo licenci pro užívání programu na omezenou časovou periodu zdarma. Obecně však platí často opakované „ptejte se!“. Dle Listiny práv (e)studujícího máte zaručen nárok na kompletní informace o vašem studiu.

Blended learning

Kombinovaná výuka – tzv. blended learning spojuje on-line výuku s komunikačními prvky a s lektorem. Tímto způsobem se školy snaží kompenzovat některé dílčí nevýhody e-learningu. Vhodnou formou je komunikace s lektorem prostřednictvím telefonu. Praktické je otevření chatu nebo diskusního fóra pro studenty dané úrovně, případně vyhlášení otevřených telekonferencí nebo videokonferencí. Další možností, na kterou upozorňuje P. Hercik z ÚJOP UK, je OLE (on-line learning environment) – on-line virtuální třída.

Jaká je nabídka?

Nejrozšířenější jsou jazykové kurzy, které nabízejí výuku angličtiny. Najít můžete samostatné e-learningové kurzy nebo on-line výuku při jazykové škole, která nabízí klasické docházkové kurzy.

Zdroje:

Ladislava Knihová: Jak rozpoznat kvalitní e-learningový jazykový výukový program?, Education On Line
Lucie Rohlíková: Kvalita v E-LEARNINGu aneb na co má studující právo?, Učitelské listy

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazykové školy Praha

Jazykové školy Brno

Přidat komentář