Odborný text: Language Learning Strategies

V dnešním příspěvku přinášíme resume rozsáhlého průzkumu, který se snažil postihnout možnosti, jak zvýšit motivaci studentů učit se cizím jazykům. Autorka stati, Mgr. Stanislava Čapková, působí na Katedře anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Popisovaný výzkumný projekt vychází z předpokladu, že úspěch a dobré výsledky v učení posilují motivaci. Tato hypotéza mě vedla k tomu, že jsem hledala způsob, jak docílit toho, aby se studenti učili efektivněji. Celý výzkum byl tak prováděn na základě přesvědčení, že úspěch v učení přináší s sebou i větší motivaci.

Podrobná zpráva o výzkumu Language Learning Strategies: icon LLS_Forum.pdf (137.62 KB)

Znalost různých strategií učení vede k výběru těch nejefektivnějších

Pojem Language Learning Strategies (strategie používané při učení) ještě u nás v systému výchovy a vzdělávání příliš nezdomácněl, a proto cílem mého projektu bylo ověřit užitečnost využívání strategií při učení. Strategické postupy pro učení (dále jen LLS) se zdají být optimálním prostředkem, protože pomáhají studentům aktivně rozvíjet jazykové schopnosti a dovednosti a vedou je k samostatnosti v učení. Přestože se LLS mohou používat  pro všechny dovednosti (čtení, psaní, mluvení), ve svém projektu jsem se zaměřila na strategie vhodné pro čtení.

Otázky, na které se projekt snaží najít odpovědi:

  1. Jsou si studenti vědomi toho, že používají strategie během čtení?
  2. Jaké strategie používají?
  3. Existuje vztah mezi rozsahem používaných strategií a úspěšností studentů?
  4. Ovlivnila praktická aplikace strategií pro čtení rozsah a samostatné používání strategií?
  5. Mělo zavedení strategií do běžného vyučovacího procesu vliv na motivaci studentů?

Průběh výzkumu a výsledky

V běžných vyučovacích hodinách studentů střední školy byly použity různé metody průzkumu (dotazník, pozorování, pohovory, praktická cvičení) ke zjištění, které strategie studenti již používají; výsledky byly použity pro zpracování dalšího praktického postupu při aplikování strategií vhodných pro čtení. Ty strategie, které studenti vůbec nepoužívali, byly prakticky předvedeny a se studenty procvičovány. V následném samostatném čtení byli studenti nabádáni používat co nejširší škálu strategií. Tato druhá fáze byla opět vyhodnocena a úspěšnost v porozumění čtenému textu mezi první a druhou fází srovnána.

Výsledky průzkumu naznačují, že pokud studenti používají vhodné strategie, jejich porozumění čtenému textu se do určité míry zlepší, studenti se mnohem aktivněji podílejí na vyučovacím procesu a skutečnost, že dosahují lepších výsledků jim umožňuje posílit důvěru ve vlastní schopnosti.

Předložená práce (viz soubor ke stažení) je zkrácená verze poměrně rozsáhlého výzkumu, který se snažil postihnout možnosti, jak zvýšit motivaci studentů učit se cizím jazykům.

Účastnili se studenti různého věku

Výzkum probíhal ve dvou časových etapách. První z nich již v roce 1999, na soukromé jazykové škole v Brně v kurzech pomaturitního studia, ve kterých se studenti připravovali na státní jazykové zkoušky a zkoušky Cambridge. V této fázi průzkumu jsem pracovala s 32 náhodně vybranými studenty ve věkové kategorii mezi 18 a 20 lety. Ti byli na úrovni středně pokročilých a jejich znalosti anglického jazyka byly poměrně srovnatelné. Výsledky tohoto průzkumu jsem použila ve své diplomové práci.

Druhá etapa, časově rozvržená na školní rok 2003-2004, se uskutečnila na Gymnáziu Cyrila a Metoděje v Brně, ve třídách kvinty a sexty. Jejím cílem bylo aplikovat již vyzkoušené postupy z první fáze projektu na studenty jiné věkové kategorie a ověřit si, zdali odlišný věk studentů přinese i odlišné výsledky. LLS byly zakomponovány do běžné výuky. Po úvodním teoretickém, velmi zjednodušeném seznámení studentů s těmito strategiemi, byli žáci vedeni k jejich používání a procvičování. Vzhledem k větším časovým možnostem se studenti za mé pomoci snažili využít strategií i v ostatních dovednostech, nejen při čtení.

Při závěrečném vyhodnocování roční práce s těmito studenty jsem dospěla k názoru, že úroveň znalostí a dovedností těchto studentů, ve srovnání s ostatními žáky, se zvýšila minimálně o jeden stupeň v mezinárodně uznávaném bodovém hodnocení pro studenty anglického jazyka. Je ovšem otázkou,  nakolik se na tomto úspěchu podílely samotné LLS a nakolik větší zaujetí studentů pro pestřejší výuku, ve které byly strategie používány.

V obou případech, jak u starších tak u mladších studentů, nepochybně došlo k lepším výsledkům při porozumění čtenému textu a hlavně ke zvýšenému zájmu a aktivitě ve vyučovacích hodinách angličtiny.

Mgr. Stanislava Čapková působí na Katedře anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Další informace o průzkumu LLS získáte na její e-mailové adrese: capkova@jumbo.ped.muni.cz.

Své komentáře a ohlasy k tématu můžete adresovat také naší redakci: redakce@jazyky.com

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář