Podmínky ochrany osobních údajů dle GDPR

A. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je gdi, s.r.o. IČ 26301768 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno (dále jen “správce”).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Mlýnská 326/13, 602 00 Brno
  email: info@gdi.cz
 3. Gdi, s.r.o., má zpracovánu problematiku ochrany osobních údajů již od roku 2011, od kdy je zaregistrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. č. 00041545.
 4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 5. Osobní údaje jsou poskytovány prostřednictvím formulářů na platformě Jazyky.com (dále platforma), kde můžete komentovat zveřejněný článek.

B. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a prostřednictvím platformy formou komentování článku.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 1. Jméno
 2. e-mail
 3. IP adresa
 4. datum a čas uskutečněného spojení

C. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem a účelem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce na splnění vašeho požadavku Jazyky.com, tj. umožnit přidat komentář ke zveřejněnému článku.
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

D. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje jen po nezbytně dlouhou dobu určenou důvodem jejich uchovávání – jen po dobu zveřejnění komentovaného článku, nejdéle 15 let.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

E. Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou fyzické osoby, které si čtou vaše komentáře u článků, pokud zde uvedete vaše jméno a nepoužijete přezdívku.
 2. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

F. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v části Základní ustanovení.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

G. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování a přístup jen pod heslem.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

H. Souhlas s poskytnutím osobních údajů

 1. Odesláním komentáře k článku potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
 3. S těmito podmínkami souhlasíte potvrzením internetového formuláře na přidání komentáře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.