Nová maturita z jazyka – písemná práce

První částí nové maturitní zkoušky z cizího jazyka je didaktický test. Ve stejný den budou maturanti skládat také druhou část zkoušky – testovaní tentokráte budou z písemného projevu. Tento článek přináší budoucím maturantům detailní informace o organizaci, struktuře a hodnocení zkoušky a pár tipů, jak písemnou část zkoušky úspěšně zvládnout.

Čas vymezený na zkoušku

Vymezený čistý čas na zpracování písemné práce je 60 minut pro základní úroveň obtížnosti a 90 minut pro vyšší úroveň obtížnosti. Čas vymezený na zpracování písemné práce zahrnuje zadání i zápis odpovědí do záznamového archu.
Uzpůsobení pro žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie apod.) se řídí zvláštními regulemi.

Povolené pomůcky

V průběhu testování nejsou povoleny žádné pomůcky, kromě psacích potřeb a slovníků (musí být připraveny na lavici ve chvíli zahájení testu – nelze si je později vytáhnout). Žáci mohou používat takové slovníky, které neobsahují přílohy věnované přímo písemnému projevu/korespondenci.

Vyzkoušejte si ilustrační testy nové maturity nanečisto!

Organizace dílčí části – písemná práce

Žáci budou pracovat s testovým sešitem, do kterého si mohou dělat v průběhu testování poznámky. Na titulní straně testového sešitu bude uvedeno, jak postupovat při práci s testovým sešitem, kam a jak psát písemnou práci, jaký bude čas vymezený na tuto zkoušku a jaké pomůcky jsou během testování povoleny.

Žák si může zpracovat koncept na samostatný list papíru. Čistopis, tj. finální verzi písemné práce, píše do záznamového archu.  Požadovaný rozsah písemné práce bude vždy orientačně vyznačen (řádky na bílém podkladu) – počet bílých řádků bude odpovídat maximálnímu požadovanému rozsahu slov pro příslušnou část písemné práce.

Hodnocení písemné práce

Evaluace písemné části bude prováděno dvěma certifikovanými hodnotiteli, kteří budou práce bodovat podle centrálně připravených a závazných kritérií hodnocení a budou postupovat podle dané metodiky. Výsledek pak zaznamenají do hodnotící tabulky příslušného záznamového archu.

I II III IV body celkem
A
B

Tab. 1 : tabulka záznamového archu – 1. část písemná práce

Hodnotitelé se musí ve svém hodnocení shodnout ve všech bodech (tzn. ve všech osmi oddílech tabulky musí mít zapsán stejný počet bodů). Pro dosažení shody se hodnotitelé řídí pokyny stanovenými v metodickém materiálu.

Části písemné práce

Písemná práce (PP) z cizího jazyka se bude skládat ze dvou částí. V každé části bude žák na základě zadání zpracovávat jiný slohový útvar. Požadované texty se budou v obou částech lišit délkou (počtem slov), vymezeným tématem/situací a maximálním počtem bodů, které může žák získat. 

1. část PP:

rozsah textu:
120–150 slov
(zákl. úroveň)
210-240 slov (vyšší úroveň)
typy textů: korespondence
charakteristika
                   popis
                   vyprávění
                   esej
                  
článek
                  
zpráva
max. počet bodů: 24 (8 x 3
body)

2. část PP:

rozsah textu:
60- 80 slov (zákl.
úroveň)
100–120 slov (vyšší
úroveň)
typy textů: korespondence
                   popis
                   zpráva
                   vzkaz
                   instrukce
                   návod
max. počet bodů: 12 (4 x 3
body)

Kritéria hodnocení písemmé práce

V metodickém materiálu, kterým budou hodnotitelé při hodnocení písemných prací vázáni, jsou samostatně hodnoceny 4 základní charakteristiky písemného projevu:

 • zpracování zadání a obsah (I)
 • organizace, koheze a koherence textu (II)
 • slovní zásoba (III)
 • mluvnické prostředky (IV)

Každá z uvedených charakteristik bude dále posuzována ze dvou hledisek:

 • přesnost (A)
 • kvalita/rozsah (B)

 

Celá tabulka je tak rozčleněna na 8 oddílů (viz tab. č. 1). Všechny oddíly mají stejnou váhu. V každém může žák získat 0 – 3 body. Zvlášť se posuzují dílčí charakteristiky, kdy každá vyjadřuje 1 bod z celkového skóre. Maximální počet bodů v 1. části PP je 24.

V 2. části PP (tj. v kratších textech) jsou oddíly A a B sloučeny dohromady, takže každá ze základních charakteristik tvoří jeden samostatný sloupec (viz. Obr. 2). Rozpětí bodů v každém sloupci je 0 – 3. Maximální počet dosažitelných bodů ve 2. části PP je 12.

sl II III IV body celkem

Tab. 2: tabulka záznamového archu – 2. část písemné práce

Co se hodnotí v jednotlivých oddílech

I    A  Zpracování zadání / obsah
    – typ textu – forma (např. dopis)
                    – účel /funkce (např. popsat, požádat, pozvat, vyprávět / popis, žádost)
    – téma, podtémata
    – styl (formální/neformální,, tón, osobní/neosobní způsob vyjádření, účelnost vyjádření)
    – body zadání (zmíněny/nezmíněny)
    – délka (dodržena/nedodržena)

    B  Rozsah a kvalita zpracování
    – rozpracování tématu, bodů zadání, myšlenek (míra zpracování – dostatečné/ nedostatečné)
    – účelnost
    – relevantnost myšlenek
    – rozsah a kvalita myšlenek (originalita, nápaditost)

II   A  Vnitřní a vnější charakteristiky textu
    – organizace textu (vhodné členění textu, logické uspořádání – myšlenky řazeny vhodně za
        sebou)
    – členění na odstavce
    – koherence textu (promyšlenost, logické uspořádání myšlenek/podtémat, vyváženost)

      B  Prostředky textové návaznosti / koheze
    – koheze (soudržnost) textu – gramatická a jazyková koheze, použití prostředků textové
        návaznosti – spojky, spojovací výrazy a fráze, „afterwards, so, therefore“,
        výpustka, apod.)    
    – interpunkce

III  A Slovní zásoba a pravopis
    – přesnost (správný pravopis, správné hláskování apod.)
    – nesprávný výraz
    – nevhodný výraz

      B Rozsah slovní zásoby
    – rozsah použitých slovních výrazů
    – úroveň

IV   A Gramatika
    – přesnost mluvnice (správné gramatické struktury a mluvnické prostředky)
    – slovosled

      B  Rozsah gramatiky
    – rozsah použitých mluvnických prostředků

Další důležitá fakta hodnocení

 • Pokud žák získá
  v oddíle IA v 1. části PP či ve sloupci I
  v 2. části PP 0 bodů, tato část písemné
  práce se dále nehodnotí.

 • Body za 1. a 2. část PP se
  sčítají (žák tedy může získat 0 bodů
  v jedné části PP a přitom v této
  dílčí zkoušce uspět).
 • Pokud má hodnotitel
  pochybnosti o správnosti či nesprávnosti použitého
  výrazu, považuje výraz za správný.
 • Pokud
  hodnotitelé nedojdou ke shodě v jednotlivých
  oddílech hodnocení:

  • Platí vyšší z
   bodových hodnot (rozhodování mezi body 2 a 3, 1
   a 2, 0 a 1).
  • Platí průměr bodových
   hodnot (rozhodování mezi body např. 1 a 3).

Hranice úspěšnosti

Aby žák v písemné zkoušce uspěl, musí v jednotlivých částech PP získat minimálně tento počet bodů:
V 1. části PP: 8 bodů (pro první roky nové maturity se uvažuje o mezní hranici nižší – 5 bodů).
Ve 2. část PP: 4 body (přechodná mezní hranice 3 bodů).

Několik tipů pro úspěšné zvládnutí písemné práce

 • pozorně si přečtěte zadání (charakter, styl textu)
 • zmiňte všechny body zadání
 • dodržte požadovanou délku textu – menší i větší rozsah textu se penalizuje!
 • neodbíhejte od zadaného tématu
 • neskákejte z jednoho bodu na druhý
 • procvičujte si svůj písemný projev a nechte si ho ohodnotit podle nové metodiky hodnocení

Další části týkající se nové maturity:

Nová maturita z cizího jazyka

Nová maturita z jazyka -ústní zkouška
Procvičte si angličtinu na portálu www.anglictina-on-line.cz, němčinu na www.nemcina-on-line.cz, španělštinu na www.spanelstina-on-line.cz a francouzštinu na www.francouzstina-on-line.cz.

Přidat komentář