New Headway English Course

I v novém tisíciletí studenti ocení studium angličtiny s New Headway English Course. Vyučující anglického jazyka vysoce hodnotí New Headway Course jako soubor učebnic pro výuku britské angličtiny, který je rozpracován od úrovně pro úplné začátečníky (Beginner) až po velmi pokročilé studenty (Advanced).

Ačkoliv předmětem tohoto posudku jsou všechny úrovně a části souboru učebnic New Headway English Course, mám jako vyučující anglického jazyka bezprostřední zkušenosti z používání všech úrovní kromě Advanced, kterou používám zatím jen pro inspiraci.

Co chtějí studenti

Ti, kteří studují z těchto učebnic, mají obvykle poněkud jiné priority. Přesto je obtížné hovořit za všechny studenty, protože každý z nich má jiné učební strategie, jiný vztah k angličtině jako cizímu jazyku, jiného vyučujícího, který jinak přistupuje k používání učebnic, ale dá se předpokládat, že kurz jako celek má následující potenciál v tom, jak oslovit jeho uživatele.

Úkol učitele

Velmi však záleží na přístupu učitele k práci s touto učebnicí. Pokud jsou studenti vedeni k systematické práci se záznamy poslechových aktivit, přivítají přítomnost této referenční části nazvané Tapescripts v učebnici především pro zpětnou kontrolu toho, čemu dobře neporozuměli, ke studiu další slovní zásoby nebo jako stimulu k dalšímu prohloubení některých z jazykových dovedností, především mluvení a porozumění přečtenému textu.  Ačkoliv lze přítomnosti této části v učebnici i zneužívat k tomu, že si studenti dopředu přečtou doma text poslechu, je věcí učitele, aby jim vysvětlil, proč vlastně škodí sami sobě.

Gramatika slovem i písmem

Další velmi užitečnou referenční části učebnice, která je pro přehlednost a celou řadu příkladů  vysoce ceněna a často studenty používána, je přehled gramatiky (Grammar Reference) a seznam nepravidelných sloves, který napomáhá studentům v systematizaci mluvnice, k jejímu opakování, nebo v případě, že  nebyli přítomni v hodině při prezentaci daného jevu, k samostudiu.  Od úrovně Intermediate až po Advanced učebnice v referenční části  nabízejí ucelený sylabus pro rozvoj písemného projevu, který navazuje na cvičení sloužící k procvičování samostatného písemného projevu ve cvičebnicích na úrovních Elementary a Pre-Intermediate. Protože pro většinu studentů je písemný projev v cizím jazyce obtížnou dovedností, uvítají, že se nejdříve mohou inspirovat daným útvarem jako vzorem (např. formálním a neformálním dopisem, emailem, žádostí o místo, povídkou, popisem, vypravováním na úrovni Intermediate), jsou upozorněni formou dalších úkolů na jeho typické znaky ve výstavbě textu a ve výběru vhodných frází a gramatických struktur v rámci daného stylistického útvaru, jsou vedeni k prodiskutováni možných témat a teprve potom se od nich očekává, že se pokusí napsat podobný slohový útvar.

Pracujeme v párech

Které další části v učebnicích tohoto kurzu jsou většinou velmi kladně přijímány a hodnoceny studenty? Kromě propojení  prezentace gramatiky a slovní zásoby s nácvikem dovedností prostřednictvím zajímavých textů a obrazového materiálu,  je to postupnost  a přehlednost prezentace jevů a jejich využití v částech, které vedou studenta k samostatnějšímu nebo zcela samostatnému mluvnímu projevu v jazyce anglickém  (What do you think?, Discuss your opinions on this subject., Discuss with a partner/Discuss these questions.,  Roleplay these conversations. atd.). Mnozí čeští studenti již také pochopili, jak je důležité pracovat v párech či ve skupině, k čemuž slouží v učebnici celá řada aktivit založena na výměně informací či stimulující diskusi.  Je dobré uvést také změnu v úvodní části lekcí od úrovně Intermediate. Místo části  Starter, která většinou navozovala jazykový kontext celé lekce, je zde část nazvaná Test your grammar, která vede studenty k tomu, aby si vyzkoušeli, kolik si z předešlé prezentace daného jevu pamatují a co si budou muset znovu zopakovat či doplnit. Vždy se setká s úspěchem vhodně vybraný poslechový materiál písňového charakteru, který oživuje výuku na všech úrovních a obohacuje repertoár poslechových aktivit, jazykové hlavolamy a kvizy (např. How well do you know your world? str. 89, Intermediate Student’s Book, the New Edition.)  V neposlední řadě je třeba uvést přehlednost  jednotlivých částí, jejich grafické značení a provázanost s obrazovým materiálem, odkazy k dalším částem učebnice, což napomáhá v orientaci nejen v rámci jednotlivých lekcí, ale celé učebnice.

Matka moudrosti

Cvičebnice, která obsahově navazuje na učebnici, je využívána hlavně těmi studenty, kteří chápou, že práce s jazykem má být systematická, potřebuje další procvičování a prohlubování. Tito studenti využívají klíč ke cvičením ke zpětné kontrole a také část Opakování (Revision) k celkovému závěrečnému procvičování učiva.  Ačkoliv je obrazový materiál cvičebnice černobílý, je velmi zdařilý, neboť je integrován s obsahem cvičení a někdy stimuluje další jazykovou práci. Například cvičení 6 na straně 45 v New Headway English Course Pre-Intermediate stimulovalo celou řadu dalších rad typu  I think … should nebo I don‘t think … should.

ilustracni obrazek

Studenti  jsou často kladně motivováni k práci s texty, pokud se týkají skutečných věcí (Concorde plane, Nylon),  míst (Newcastle, Scotland), lidí (Laurence Wilmont, Cher, Robin Drake), případů, románů či filmů (Frankenstein) a pod, což je zde běžné už od nižších úrovní (příklady z Pre-Intermediate Workbook).

Studenti spíše ocení, že nedílnou součástí celého souboru je jazykový materiál určený k opakování  než materiál k testování, ačkoliv i ten je často velmi některými studenty kladně akceptován. Na každé úrovni jsou navržena souhrnná opakování, nazvaná Stop and check, která obsahují obvykle deset aktivit zaměřených na opakování především mluvnické a lexikální látky, které jsou od úrovně Intermediate integrovány s porozuměním čtenému textu.

Využití audiotechniky

Pro české dospělé studenty a dospívající mládež, kteří nejčastěji pracují s touto učebnicí, je nesmírně důležité, že mohou používat k nácviku porozumění textu, nácviku gramatiky, slovní zásoby a výslovnosti  nahrávky, které jsou na kazetách nebo CD, které se vážou jak k učebnici a  ke cvičebnici. Pro mnohé z nich je velmi přínosné, že cvičebnice má i speciální edici pro české studenty, která byla vybavena anglicko-českým slovníčkem na prvních třech úrovních (Beginner, Elementary a  Pre-Intermediate) a že navíc vyšla v nakladatelství Oxford University Press knižní pomůcka pro české uživatele Slovníček a přehled mluvnice pro první tři úrovně. New Headway English Course Beginner, Elementary, Pre-Intermediate s českými ekvivalenty  anglické slovní zásoby, s přehledem gramatiky v češtině a  se seznamem nepravidelných sloves, který je opatřen transkripcí a nejběžnějšími významy v češtině. Mnohým studentům vyhovuje formát A5 této publikace.

Cvičení online

Mnoho studentů běžně pracuje online, a proto uvítala, že na webových stránkách OUP je možno nalézt česko-anglickou verzi slovníčků pro úrovně od Beginner po Intermediate a že si může dále procvičit gramatiku a slovní zásobu jednotlivých lekcí všech úrovní pomocí dalších různorodých cvičení, která jsou běžně dostupná online na www.oup.com/elt/headway.

Každá učebnice, která je používána delší dobu, potřebuje oživení, změnu typu aktivit či rytmu práce, média výuky apod. Není divu, že studenti vždy uvítají, pokud učitel použije některý z doplňkových materiálů, které se tématicky a jazykově vážou k danému souboru (viz výše), jako jsou video, výslovnostní cvičení, interaktivní cvičení z CD nebo může se třídou pracovat s online materiály v počítačové pracovně.

Věřím, že New Headway Course jako celek i jednotlivé úrovně poskytují studentům prostor nejen ke studiu a dobrému zvládnutí jazykového materiálu studenty, ale i k uvědomění si kulturních a společenských odlišností a k rozvíjení jejich samostatnosti.

Další tipy na materiály využitelné ve výuce angličtiny hledejte na Angličtina On-Line cz.

Učebnici New Headway si můžete koupit u některého z prodejců jazykových učebnic.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář