Multimediální učební pomůcka 111 Testů AJ5

Neučte své děti jazyk pouze z běžných učebnic! Přinášíme vám recenzi nové multimediální učební pomůcky pro výuku anglického jazyka pro žáky pátých tříd základních škol. 111 Testů AJ5 zefektivní výuku dětí nejen ve školách, ale i jejich samostatnou domácí přípravu.

Odborná recenze: PhDr. Petr Chalupský, Ph.D., vedoucí katedry anglického jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

111 Testů AJ5 je multimediální učební pomůcka pro žáky 5. ročníku ZŠ, jejímž cílem je zefektivnit a individualizovat výuku AJ. Tato pomůcka pokrývá rozsah učiva AJ v 5. ročníku ZŠ a je určena jak pro školní výuku, tak pro samostatnou domácí přípravu žáků. Je tvořena souborem 111 testů a je ji tedy možné použít i jako prostředek výuky i diagnostiky dosažené jazykové úrovně žáka, navíc poskytuje i zpětnou vazbu uživateli, který si může po každé otázce či úkolu zkontrolovat správnost svého řešení.

Rozmanitá podoba testů a situace z reálného života 

Jednotlivé testy mají rozmanitou podobu – kvízy, doplňovačky, multiple-choice, řazení slov, překlady, přiřazování k obrázkům, atd. Grafika testů je barevně i designově zajímavá, pestrá, ale ne křiklavá či podbízivá. Multimediálnost a interaktivnost pomůcky jí umožňují rozvíjet hned několik jazykových dovedností najednou, zejména čtení, poslech, psaní, slovní zásobu, výslovnost, gramatické jevy, ale i „jazykovou logiku“, tedy přemýšlení v osvojeném jazyce. Testy pracují se situacemi z reálného života žáků, z jejich vlastní zkušenosti, a se zájmy a koníčky pro tuto věkovou kategorii charakteristickými. Předností je také to, že audio pasáže jsou namluveny dětmi obdobného věku, jsou tedy srozumitelné a žákům i po akustické a intonační stránce blízké. 

Přes drobné výhrady jsem přesvědčen, že jednotlivé testy jsou zajímavé, adekvátní, obsahově i metodicky dobře strukturované. Proto může 111 Testů AJ5 být velmi dobrou a účinnou učební i testovací pomůckou anglického jazyka nejen pro žáky 5. třídy ZŠ, ale i jejich rodiče a učitele.

Jednoduché ovládání a okamžitá zpětná vazba 

Kladně s drobnými nedostatky hodnotí tuto učební pomůcku také vedoucí katedry anglického jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pan Mgr. Josef Nevařil, Ph.D.

Předložený materiál obsahuje 111 testů, úloh, určených žákům 5. tříd ZŠ k procvičování různých aspektů anglického jazyka (především poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní projev, slovní zásoba, gramatické jevy).

Ovládání CD je jednoduché, žáci by měli být schopni bez větších obtíží s materiálem pracovat samostatně ať už ve škole, nebo doma. K tomu přispívá i fakt, že pro zadání jednotlivých úloh byla zvolena čeština, tedy mateřský jazyk žáků i jejich rodičů, kteří tak budou moci svým dětem v případě nutnosti poradit i tehdy, pokud angličtinu sami neovládají. 

Dalším pozitivem je fakt, že materiál poskytuje okamžitou zpětnou vazbu. Žáci mohou vzápětí po vyřešení úlohy zjistit, jak úspěšní byli, které odpovědi mají správně a které ne. Zároveň mají vždy možnost chybně zodpovězené otázky řešit znova a dosáhnout tak na lepší hodnocení. Hodnocení je vždy vyjádřeno procentem správných odpovědí a někdy také slovy např. „Správně! :)“, „Ne, zkus to znovu“, atd. což přispívá k jeho srozumitelnosti (žáci 5. tříd ještě nemusí znát procenta).

Z pedagogického hlediska má předložený materiál dva nedostatky:

  • učiteli není umožněno zpětně vyhodnotit, které úkoly, s jakým úspěchem a kolikrát žáci řešili. Materiál tedy nelze využít k diagnóze problémů, které žáci s učením se cizímu jazyku mohou mít. (Technicky v současnosti není možné, pozn. redakce).
  • úlohy zaměřené na ústní projev vyžadují od žáků sebehodnocení, což objektivně není v jejich silách. Tyto úlohy by měly být koncipovány tak, aby hodnocení ústního projevu prováděl spolužák, rodič nebo učitel. (V těchto úlohách bylo v tomto směru doplněno zadání, pozn. redakce.)

Celkově lze materiál hodnotit kladně, jistě má potenciál plnit cíle, které si jeho autoři vytyčili, tedy být účinnou učební pomůckou, která bude sloužit žákům 5. tříd a pomůže jim zvládnout nástrahy učení se anglickému jazyku. 

Za obě odborné recenze děkujeme, originály recenzí naleznete na stránkách vydavatelství 111 Tablet School. Zdroj odborných recenzí – vydavatelství 111 Tablet School.

Přidat komentář