Lektor vs. student

Lektor je tím faktorem, který společně se studentovou motivací a zájmem určují jak dlouhá bude proměna studenta – začátečníka ve studenta – pokročilého, experta či profesionálního překladatele. Ať je lektor živý člověk nebo výukový program – studentovy výsledky jsou závislé na jeho kvalitě.

Následující řádky odrážejí názor studentů, kteří odpovídali na otázku:
Jaká je Vaše představa dobrého lektora – jaká hlavní kritéria by měl podle Vašeho názoru a zkušeností splňovat?
Dobrý lektor by měl zaujmout studenty svým výkladem a současně zapojit rovnocenně studenty do výuky. Vyučovací lekce by měla mít pevnou koncepci, současně však flexibilní členění, které umožňuje reagovat na aktuální atmosféru ve studijní skupině (pestřejší rozložení témat výuky, střídání výkladu s aktivním zapojením studenta, členění výuky na mluvený a psaný projev, zapojování doplňkových materiálů, zábavných textů, které obohacují slovní zásobu, slovních her atd.).
Vyučující by měl mít kladný vztah ke studentům, snažit se o zachování dobré atmosféry ve studijní skupině a přistupovat ke studentům rovnocenně. Měl by mít snahu o maximální korektnost v hodnocení jejich studijních výsledků. Autoritu by měl lektor získat svým přístupem a objektivním chováním vůči studentům (zpestřit výuku vtipem, ale nikoho z přítomných nezesměšňovat).

Lektor by měl podávat objektivní zpětnou vazbu: umět pochválit, ale říci i svůj negativní názor na studijní výsledky aniž by situaci vyhrotil. Studentům by měl být partnerem pro diskusi, kaučem, člověkem, který ukazuje cestu a způsob osvojení znalostí, ale současně ponechává volný prostor ke svobodnému projevu každého studenta, studenty motivuje, umí nadchnout „pro věc“, dává pozitivní příklad vlastní osobou a svými postoji.
Měl by umět předat (zprostředkovat) znalosti v příslušné kvalitě a kvantitě studentům pro jejich další trvalé využití.

Při výuce by měl využívat podpůrně i moderní technologie (poslechové, video, multimédia a čerpat aktuální podklady též z internetu). 
Měl by se neustále sebevzdělávat, mít zájem o navazování zahraničních kontaktů a pravidelně  pobývat v příslušné jazykové oblasti, aby zůstával v kontaktu s autentickým jazykem.

Neméně důležitou součástí kvalitní výuky a předávání informací je přístup studenta a jeho  motivace ke studiu….

Co by měl splňovat ideální student při studiu jazyků?
… je otázka, kterou zodpovídali lektoři.

Dobrý student by se měl aktivně zapojit do výuky a být ochoten spolupracovat s lektorem, kterého by neměl chápat pouze jako autoritu, ale jako partnera k diskusi. Jeho zájem o studium a vstřícný přístup je pro lektora a vlastní výuku přínosnější než ideální znalost bez spolupráce a aktivní účasti při zadání tématu. Student by měl mít zájem o zachování a podporu dobré atmosféry ve  studijní skupině a měl by být ochoten vždy spolupracovat v rámci výuky s lektorem a aktivně se účastnit interaktivní práce s ostatními studenty ve skupině.
Zadanou práci by měl vypracovat a ptát se v případě nejasností v čase k tomu určenému a využívat efektivně čas a náplň výuky, která se mu nabízí.
Pouze kombinací kvalitní výuky, aktivním přístupem, dobrou motivací a pílí studenta je možné zaručit i kvalitní a trvalý efekt při studiu jazyků.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář