Kurzy angličtiny on-line

Internetový jazykový kurz má několik výhod proti klasické výuce ve třídě. Studující si může nastavit svůj individuální studijní plán a studovat tak cizí jazyk v době, kdy mu to nejlépe vyhovuje. O instrukce k cvičením může požádat kdykoliv a opakovaně. 

Nemusí se stydět za svoje chyby, protože o nich ví jen on sám. Jeho výsledky a pokrok jsou zaznamenávány a k jednotlivým úkolům dostává zpětnou vazbu.

E-learningová výuka angličtiny

Online výuka angličtiny, kterou nabízí GlobalEnglish online, je založena na pedagogické metodě zvané „Komunikativní výuka jazyka“.
To znamená, že účastník kurzu (dále jen frekventant) je podněcován
komunikovat v anglickém jazyce. Aby toho bylo dosaženo, je v tomto
kurzu kladen důraz na čtyři výukové strategie; prezentace látky, její procvičení, podnět k samostatné tvorbě a námět na použití naučeného.

Nejdřív
je frekventantovi nová látka předložena v srozumitelném a jasném
kontextu. Pak si procvičí jazyk na podpůrných cvičeních různého typu
(cvičení na poslech a porozuměním, čtení s porozuměním, slovní zásobu,
gramatiku, výslovnost, ústní komunikaci, písemnou komunikaci a na
interaktivní komunikaci). Následně je frekventant vybízen vytvářet v
jazyce vlastní formulace a slovní spojení, tj. použít jazyk samostatně
v účelových situacích a jsou mu nabídnuty náměty na konkrétní užití
jazyka v životě a v práci.

Kurz učí frekventanty soustředit se nejen na jazyk, kterému se učí, ale také na samotný proces učení.
Výukové činnosti pracují s jazykem a jazykovými dovednostmi, které jsou
potřebné k uchopení běžné, reálné komunikace. Například se učí požádat
o objasnění formulace, pokud něčemu nerozumí.
Metoda „Komunikativní
výuka jazyka“ je založena na sedmi základních principech kvalitní
instruktážní výuky, přičemž každý z nich vychází ze stejného
specifického náhledu na učení se jazyku: jazyk není obsah, který je
potřeba zvládnout, ale nástroj komunikace.

Princip „lešení“
poskytuje studujícímu základní oporu při studiu. Jde o připomenutí
toho, co se frekventant již naučil ve vztahu k nové látce, dále pak o
zjednodušení obsahu a objemu látky, rozložení hlavního cíle do dílčích
kroků, a v neposlední řadě také  modely reakcí na komunikační situace.
Frekventant má také možnost spojit se online přímo s učitelem „ve
třídě“, diskutovat s ostatními účastníky online diskuse, anebo se na
učitele obrátit přímo s problémem.

Princip interaktivity
je založen na poznání, že studující se učí cizímu jazyku efektivněji,
pokud je zatažen interaktivně do situace. Jazykový kurz GlobalEnglish
poskytuje proto frekventantovi příležitost použít naučené obraty a
formulace v reakcích na reálné, běžné situace, a to ústní i písemnou
formou.

Princip učení se na úkolech
spočívá v opačném přístupu k učení se jazyku, než je všeobecně znám.
V tradičním pojetí se začíná se slovíčky, jejich výslovností,
s vysvětlením gramatiky, zatímco učení se na úkolech začíná se
činnostmi, při kterých frekventant jazyk použije: například účast na
pracovním jednání, domluvení si schůzky se zákazníkem, telefonní
rozhovor s nadřízeným nebo s kolegou, reakce na e-mail, potvrzení
účasti na firemní akci a podobně. Frekventant se tedy neučí o jazyku,
ale je vtažen do reálných situací, ve kterých musí jazyk přímo použít.

Princip vícesmyslového učení
vychází ze skutečnosti, že do učení zapojujeme vždy víc než jeden
smysl. A zdá se, že čím víc smyslů zapojíme, tím efektivněji se učíme.
Online výuka zapojuje do procesu učení kromě zrakového i sluchového
vnímání také dotekové vnímání, a to právě díky využití multimediální
techniky.

Správné tempo výuky je
klíčem k úspěšnému učení s jazyku. V klasických kurzech se ze skupiny
frekventantů, kteří „jedou“ průměrným tempem, brzo vyčlení jedinci, na
které je toto tempo příliš rychlé nebo naopak příliš pomalé. V kurzu GlobalEnglish
si studující volí vlastní tempo výuky, může dokonce proces učení
přerušit a po nějaké době se vrátit přesně k místu, kde dříve skončil.

Princip opakování
je zakotven nejen v obsahu a počtu jednotlivých cvičeních na jistý
jazykový jev, který si frekventant ukotvuje, ale také v tom, že
frekventant se může vracet k libovolným částem kurzu, k různým cvičením
či ke konkrétním obratům dle vlastní potřeby.

GlobalEnglish nabízí deduktivní i induktivní přístup
k učení se jazyku; frekventant si může vybrat, co je mu bližší. Při
deduktivní metodě je žákovi poskytnut nejdřív materiál, tj. pravidla
nebo zobecnění jazykových jevů a studující aplikuje tato pravidel na
konkrétních příkladech. Při induktivním učení studující pracuje se
vzorkem jazykových jevů a na základě pozorování a porovnání formuluje
pravidla nebo zobecnění jazykového jevu.

Shrnuto a podtrženo,
online výuka, neboli „e-learning“, nabízí individuální přístup
k studujícímu, a to jak ve výkladu nové látky tak ve zpětné vazbě
s ohledem na jeho studijní výsledky. Umožňuje frekventantovi dle
vlastní potřeby okamžitý přístup ke kurzu a soukromí při práci na
cvičeních. Obsah výuky je srozumitelný, pokrývá všechny jazykové úrovně
a všechny řečové dovednosti, které musí studující mít, aby mohl
používat angličtinu efektivním způsobem.

Zpracoval Výzkumný ústav pedagogický ČR pro jazykovou školu Ars Linguarum Prague, redakčně kráceno.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady do angličtiny, překlady němčiny, překlad do češtiny a překlady z francouzštiny.

Přidat komentář