Krátkodobé pobyty na univerzitách v USA

Vysoké školy v ČR se často setkávají s menším zájmem o studijní pobyty v tak vzdálené lokalitě, jako je USA, než by si tato skvělá příležitost zasloužila. Důvodem by mohl být fakt, že studentům takový pobyt připadá nereálný a nerealizovatelný. Opak je pravdou, je to jednoduché a ozkoušené, jen je třeba zmobilizovat své úsilí a zhmotnit své sny.

Studium v USA zprostředkované domovskou univerzitou

Semestrální nebo roční pobyty na vysoké škole v USA, tzv. non-degree studium, které nevede k zisku diplomu, lze nejpohodlněji zrealizovat prostřednictvím vysoké školy, jejímž posluchačem zájemce je. Musí být splněn důležitý předpoklad, že daná VŠ má s některou americkou zahraniční školou uzavřenou aktivní dohodu. Pokud výjezd do USA plánujete ještě před nástupem na určitou školu, je dobré si před zvolením VŠ tyto informace zjistit, a to zpravidla na internetových stránkách jednotlivých škol nebo přímým oslovením zahraničního oddělení dané fakulty či rektorátu. Pobyty jsou pak umožňovány většinou studentům vyššího ročníku než prvního.

Programy studijních pobytů se liší škola od školy. Záleží na tom, jaké má daná univerzita, případně fakulta či katedra možnosti, má-li nějaké zahraniční spřátelené školy apod.

Kritéria pro přijetí do nějakého takovéhoto programu se většinou shodují – prověřuje se znalost angličtiny (často je vyžadována zkouška TOEFL), motivace, reprezentativnost kandidáta, studijní výsledky apod. O přijetí či nepřijetí rozhoduje komise sestavená danou univerzitou.

Pokud jste komisí vybráni jako vhodní kandidáti, je třeba obvykle vyplnit přihlášku dané zahraniční univerzity opatřenou dalšími náležitostmi, jako je motivační dopis, výpis známek z předchozího studia apod.

Stipendia a nadace

Důležitou záležitostí, kterou musí zájemce o VŠ studium v USA řešit, je financování pobytu. Bez finanční podpory lze jen těžko do USA vycestovat.

Vysoké školy často zprostředkovávají tyto pobyty formou výměn studentů z hostitelské a domovské univerzity. Student v tomto případě hradí po dobu výjezdu školné, stravné i ubytování jako na své domovské univerzitě. Z těchto peněz je pak financován pobyt zahraničního studenta, který přijede v rámci výměny na domovskou univerzitu vyjíždějícího studenta.

Přestože je to velká finanční úleva, takto získané dotace by na život v USA nestačily. Jen samotná letenka vyjde zhruba na 20 000 Kč, další částkou je pojištění (cca 55 dolarů za měsíc), dále je třeba uhradit poplatky za vízum (asi 200 dolarů), výše potřebného kapesného se může pohybovat mezi 150 až 400 dolary měsíčně, záleží na vybrané oblasti.

Některé školy mají výši stipendia vyměřenou dopředu (např. na ČVUT je udělováno stipendium ve výši 10 000 Kč/měsíc; na MUNI je 10 000 Kč/měsíc maximální částka, která může být snížena).

Za účelem finanční podpory vznikají různá stipendia, kterých může budoucí student VŠ v USA využít. Jedním z nich je např. Stipendijní program Paula Robitscheka na University of Nebraska-Lincoln. Jde o roční studijní pobyt za účelem seznámit studenty s principy svobodného trhu a americkou demokracií. Studentům je poskytnuto stipendium v takové výši, aby mu finance pokryly vše, co je pro takové studium potřeba – od výdajů na dopravu tam a zpět přes ubytování a stravu až po studijní materiály.

Stipendijních programů je však velká spousta, připočítáme-li ještě další skupinu organizací, které poskytují finanční podporu – tzv. nadace, je vskutku koho se svým požadavkem oslovit. Seznam organizací spolu s jednotlivými odkazy, jež obsahují bližší informace a podmínky udělení peněžní podpory.

Vybrané vysoké školy v ČR nabízející pobyty v USA

Ne všechny vysoké školy v ČR nabízejí krátkodobý studijní pobyt v USA. V tom, zda škola má či nemá styky s evropskými i mimoevropskými státy, se také odráží její prestiž. Zde prezentujeme několik českých vysokých škol, které pobyty do USA zprostředkovávají, nejde však samozřejmě o výčet úplný.

Široké možnosti v tomto směru skýtá např. studium na ČVUT. Ti, již výměnný pobyt do USA přes některou z fakult ČVUT absolvují, mají za úkol napsat zprávu z pobytu, kde své zážitky vylíčí. Podělí se tak o své dojmy a postřehy s kolegy, pro které jsou to velice užitečné informace. Tato stránka je veřejně přístupná všem. Je tedy výborným informačním zdrojem i pro ty, kteří se chystají vyjet do USA jinak než jako studenti ČVUT. Absolventi studijních pobytů ve svých zprávách přibližují nejen studentský život, od vylíčení průběhu studia až po úroveň jednotlivých ubytovacích zařízení, ale také důležité postřehy týkající se např. nakupování, přivýdělku, cestování apod.

Na Univerzitě Palackého v Olomouci je možné přihlásit se na roční studijní pobyt v USA v rámci tzv. Merrillova programu, což je program sponzorovaný partnerskými školami v USA a Charlesem Merrillem, který je s UPOLem spjat, neboť mu zde byl udělen čestný doktorát v oblasti pedagogických věd.

Také Masarykova univerzita v Brně posílá každý rok 5 studentů do USA v rámci programu ISEP. Student v tomto případě hradí po dobu výjezdu školné, stravné i ubytování jako na své domovské univerzitě. Všechny potřebné informace lze získat na stránkách Masarykovy univerzity v Brně.

Do USA mohou vycestovat také studenti Univerzity Hradec Králové. Pokud tyto výjezdy škola nabízí, neznamená to, že se o daný program mohou ucházet všichni studenti dané univerzity, mnohdy jsou výjezdy omezeny jen na určité fakulty, či přímo katedry. Na UHK mají tuto příležitost např. studenti Fakulty informatiky a managementu.

Jiné vysoké školy jako např. Karlova univerzita, Západočeská univerzita v Plzni či Ostravská univerzita, často také přímo na svých webových stránkách v rámci studijních pobytů upozorňují na možnost využití programu pro freemovers (viz níže).

Co se týká výjezdů na univerzitu v USA, širší možnosti než studentům standardního vysokoškolského studia jsou nabízeny studentům postgraduálního programu na jednotlivých univerzitách.

Freemovers

Pokud nejste spokojeni
s nabídkou vaší domovské univerzity, a přesto byste rádi vycestovali do USA v rámci studijního pobytu, můžete využít pobyty pro freemovers. Organizační složka celé akce v tomto případě bude ležet na vašich bedrech. Studijní pobyt si domluvíte sami a prostřednictvím vaší školy potom požádáte o  příspěvek pro freemovers z Rozvojových programů Ministerstva školství. Tento zdroj financí je však značně omezen a podle údajů z roku 2009 nepřesáhne finanční podpora pro tuto oblast 15 000 korun měsíčně.

Nabídky agentur

Studijní pobyty tohoto typu lze zajistit také prostřednictvím agentury. Většinou platí, že vyšší ceny jsou vyváženy komplexnějšími službami.

Českých agentur, které zprostředkovávají semestrální či roční pobyty na univerzitě v USA, není mnoho. Častěji jsou nabízeny tyto programy středoškolákům či se jedná pouze o jazykové kurzy, nikoliv o studium na univerzitě, případně jde o celistvé studium na univerzitě v USA, které je zakončeno např. závěrečnou zkouškou či získáním certifikátu (tomuto tématu se věnuje článek Po střední škole za studiem do USA).

Uznávání studia v zahraničí

Samozřejmě platí, že pokud chcete, aby vám dané předměty byly uznány, je třeba volit takové, které mají co do činění se studovaným oborem. Ideální je se o svém studijním plánu ještě před odjezdem poradit s kompetentní osobou z domovské katedry, především v případě freemoverů, kteří si jej tvoří sami. Plánování se v tomto případě opravdu vyplatí, v opačném případě student riskuje, že mu předměty nebudou uznány. Také je potřeba si hlídat počet splněných předmětů, protože u těchto výjezdů je zpravidla určena spodní hranice kreditů či absolvovaných zkoušek, kterou vyjíždějící student musí splnit, aby mu byl pobyt uznán.

Uznávání předmětů a s nimi spojených kreditů získaných na zahraniční univerzitě může být někdy problematické. Obecně se kredity za předměty nepřepočítávají a jsou tedy uznávány v takové výši, v jaké má daný předmět ohodnocena zahraniční univerzita. Výjimkou mohou být studijní disciplíny, které jsou přímým protějškem k předmětu na univerzitě domovské. Ty bývají kreditově ohodnoceny v souladu s domovskou univerzitou. Pokud se předměty od studijního programu domovské univerzity liší, jejich kreditové ohodnocení bývá počítáno mezi předměty povinně volitelné či volitelné, to podle struktury studijního programu na domovské univerzitě. Každá škola zpravidla má na uznání předmětů absolvovaných v zahraničí svůj formulář, který si student po příjezdu ze studijního pobytu sám vyplní a odevzdá na příslušném místě.

Čím dřív, tím líp

Pokud si hrajete s myšlenkou vyrazit do USA na zkušenou, neváhejte. Čím dřív se začnete realizací svého plánu zabývat, tím větší šanci na úspěšný odlet budete mít. Příprava na takový výjezd totiž není úplnou hračkou, ať už se jedná o „dopilování“ angličtiny nebo např. vyřízení žádosti o dotaci.

Použité odkazy

Krátkodobé programy
Zprávy z pobytů zahraničních studentů
Robitschek scholarship
Merrillův program
Studujeme v USA
České agentury zprostředkovávající studium v USA
Centrum zahraničních studií Masarykovy univerzity
Freemovers

 

Přidat komentář