Kdy se obrátit na soudního tlumočníka?

Soudní tlumočník je osobou úředně pověřenou k tlumočení při soudních jednáních, ale také k provádění ověřených překladů. Jeho služby využijete např. při potřebě přeložit doklady pro uznání kvalifikace a vzdělání při zaměstnání v zahraničí, při podnikání, notářských zápisech apod.

Jaké služby soudní tlumočníci poskytují?

Soudní tlumočník – správně by však mělo být uvedeno i překladatel, protože ve skutečnosti jde o různé profese: tlumočník převádí sdělení z jednoho jazyka do druhého ústně, překladatel tak činí písemně – je osoba, která je krajským soudem příslušným podle tlumočníkova bydliště jmenována k provádění ověřených překladů a k tlumočení pro situace, kdy to vyžadují české zákony.

Znamená to tedy, že soudní tlumočník pracuje nejen pro státní úřady, jako jsou policie, soudy, státní zastupitelství, ale i pro soukromé osoby. Ověřené překlady dokumentů vyžadují od fyzických osob další úřady například v případě sňatku s cizincem, při podávání žádostí o práci v zahraničí, v případech, kdy zahraniční osoby zakládají společnost v ČR apod.

Paleta překládaných dokumentů zahrnuje rodné listy, výpisy z obchodních a trestních rejstříků, diplomy, vysvědčení či smlouvy, notářské zápisy; při některých úkonech, jakými jsou třeba svatby nebo pořizování notářských zápisů, je výslovně vyžadováno i tlumočení. Pokud má být tlumočník přítomen jakémukoli úkonu, je třeba, aby obdržel předem příslušné dokumenty, které budou předmětem jednání, aby mohl ručit za kvalitu svého výkonu.

Překlad pořizujte s dostatečným předstihem

Při překládání dokumentů je soudní tlumočník v souladu se zákonem povinen překládat z originálu či notářsky ověřené kopie. Častokrát se bohužel stává, že zákazníci přinesou neověřenou kopii (v horším případě dokonce nekompletní) a požadují překlad do druhého dne, kdy již musejí odjet do zahraničí nebo předložit přeložené listiny úřadu. Takový překlad však soudní tlumočník má odmítnout.

Není v pravomoci soudních tlumočníků provádět ověření shody listin; tato kompetence náleží pouze matrikám a notářům. Rovněž se občas přihodí, že soudnímu tlumočníkovi je předložen již pořízený překlad, který má "pouze orazítkovat". Mnohdy se však stává, že tento překlad nesplňuje formální či obecně kvalitativní požadavky a soudní tlumočník musí listinu přeložit znovu.

Co se kvality překladu a zachování důvěrnosti týče, je v souladu se slibem tlumočníka na něm samém, aby pracoval co nejkvalitněji a aby dodržoval zásady tlumočnické etiky. Případné škody, které by tlumočník způsobil nesprávným postupem v tomto smyslu, lze vymáhat v občanskoprávním řízení, neboť pojištění odpovědnosti za škody je u nás na rozdíl od Slovenska zatím nepovinné.

Komora soudních tlumočníků ČR

O zajištění nejvyšší kvality výkonů a dodržování etických zásad soudních tlumočníků usiluje Komora soudních tlumočníků ČR, profesní organizace, která se toho snaží dosáhnout zejména soustavným zvyšováním kvalifikace svých členů. Problematiku činnosti soudních tlumočníků upravuje zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhláška č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících.

Oborová organizace Komora soudních tlumočníků České republiky vznikla 16. října 1996. Jejím cílem je vytvářet příznivé podmínky pro výkon tlumočnické činnosti, a to nejenom z hlediska státních orgánů, ale rovněž občanů a podnikatelských subjektů v souvislosti s jejich právními úkony.

KST ČR se svými připomínkami a aktivní spoluprací s Ministerstvem spravedlnosti ČR podílí na přípravě nového zákona o znalcích a tlumočnících. Připravované změny mají přinést zkvalitnění dosavadní legislativní úpravy tak, aby výkon funkce soudního tlumočníka byl nejenom spolehlivou základnou, ale i zárukou v rámci neustále se rozšiřujících mezinárodních styků jak státních orgánů, tak i fyzických a právnických osob v souvislosti s jejich právními úkony.

Na webových stránkách KST ČR (www.kstcr.cz) najdete podrobnosti o iniciativách komory a vzdělávacích akcích pro soudní tlumočníky, příslušné zákonné předpisy v plném znění a další užitečné informace.

Autor článku, Mgr. Miloš Kadlec, je členem představenstva Komory soudních tlumočníků České republiky. 

Informace o kurzu Juridikum určeném pro zájemce o soudní tlumočnictví najdete v našem Přehledu akcí.

Své dotazy a přípomínky k tématu posílejte na adrese: redakce@jazyky.com.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář