Jazyky dostanou ve školství vyšší prioritu

Základní školy čekají důležité změny v oblasti výuky cizích jazyků. Žákům přinesou více vyučovacích hodin. Disponuje však státní školství dostatečnými zdroji pro uvedení ambiciozního Národního plánu výuky jazyků do praxe? 

Před Vánoci byl vládou České republiky schválen dokument nazvaný Národní plán výuky jazyků. Jeho idea vychází z cílů Rady Evropy a Evropské unie. Záměrem těchto institucí je dosáhnout stavu, kdy budou občané členských zemí EU schopni používat kromě své mateřštiny nejméně dva další jazyky.

Českým základním školám přinese Národní plán výuky jazyků povinnost vyučovat více hodin cizích jazyků. Ministryně Petra Buzková již požádala ministera financí o 171 mil. korun na podporu první etapy tohoto plánu. První změny nastanou od začátku příštího školního roku.

Cizí jazyk o rok dříve

Jedním z cílů plánu je přivést žáky ke studiu jazyků dříve. Nyní je výuka cizího jazyka ve školách zahajována od čtvrté třídy a výuka druhého cizího jazyka je zařazena mezi volitelnými předměty. Počínaje letošním zářím bude výuka cizích jazyků zahájována od třetí třídy. Druhý cizí jazyk se ve školách musí začít učit nejpozději od osmé třídy.

V kontrastu s ambiciozními plány ministerstva školství je zpráva České školní inspekce (www.csicr.cz) z 23. prosince loňského roku. Vyplývá z ní totiž, že pouze něco málo přes 50 % vyučujících angličtiny na základních školách má ke své práci odpovídající kvalifikaci.

Soukromé jazykové školy se netají tím, že pro ně bude i nadále relativně snadné udržet si znalostní převahu. "Neobáváme se o naši pozici, protože studentům poskytujeme množství služeb, které ve státních školách nenajdou," uvedla například ředitelka pražské agentury Languages at Work Kateřina Křížková.

Jazykové školy se nezájmu nebojí

Problém s nedostatkem kvalifikovaných učitelů cizích jazyků ve státním školství obrací privátní jazykové školy ve vlastní výhodu. "Nízká úroveň vyuky na základních školách nás přivedla k nabídce kurzů pro děti," říká Kateřina Křížková. Za problém státního sektoru považuje mj. administrativní vytíženost učitelů, kterým chybí čas na vlastní vzdělávání. Právě tuto skutečnost by se mělo ministerstvo školství pokusit odstranit, pokud mají mít jeho ambiciozní záměry naději na úspěch.

"Soukromé jazykové školy jsou dokonaleji zaměřeny na potřeby konkrétního studenta. Na rozdíl od základních škol, kde je výuka jazyků pouze jedním z mnoha vyučovacích předmětů, je v ohnisku zájmu soukromých jazykových škol pouze jazykové vzdělávání," uvádí Jakub Racek z pražské jazykové školy Channel Crossings. "Soukromé školy navíc mohou učit v mnohem uvolněnější atmosféře, než jaká panuje ve státním školství," dodává Racek.

Národní plán výuky jazyků problém nedostatku kvalifikovaných učitelů konkrétně neřeší, takže poptávka po službách jazykových škol zůstane i nadále vysoká. Někteří z komentátorů, píšících o problémech českého školství, upozorňují na skutečnost, že mnohé základní školy zaměstnávají učitele bez ohledu na to, zda mají dostatečnou kvalifikaci. Je to možné pouze proto, že kvalifikovaných učitelů je mezi uchazeči o tuto práci velký nedostatek.
 
Možnost získat kvalifikovanější učitele a nabídnout jim vyšší příjem je soukromými jazykovými školami často uváděna jako hlavní výhoda. A tato situace se zřejmě jen tak nezmění. "Učitelé ve státních školách musí svoji práci chápat jako poslání, aby v ní vytrvali, protože jejich práce je placena skutečně bídně," tvrdí Veronika Šubrtová, vedoucí kurzů pro děti na jazykové škole Sentia. Podle jejího odhadu zůstane příjem učitelů ve státních školách i nadále nižší než v soukromých jazykových školách.

Připraveno ve spolupráci s magazínem Czech Business Weekly. Podrobnější informace k Národnímu plánu výuky jazyků najdete v tiskové zprávě MŠMT.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář