Jazykové kurzy od září 2018 – BRNO A VYSOKÉ MÝTO

Pojďte to vzít za ten správný konec a konečně se naučit cizímu jazyku! Od září otevíráme celou řadu jazykových kurzů, jak pro děti, tak pro dospělé. A slovo beznadějný případ u nás vůbec neznáme. Díky moderním metodám rozmluvíme každého zábavnou formou. Pojďte se o tom přesvědčit.

V jazykové škole Albion otevíráme od září 2018 nové jazykové kurzy pro veřejnost. Vybrat si můžete z nabídky skupinových kurzů různých jazyků i jazykových úrovní pro děti i dospělé. Po celý školní rok nabízíme také individuální výuku tzv. „šitou na míru“. Kurzy pořádáme v naší centrální škole v Brně a také na pobočce ve Vysokém Mýtě.

V čem je výhodný skupinový kurz?

Ve skupinových kurzech se učí 5 až 8 studentů, aby měl lektor dostatek času i prostoru na každého. Studenti mají také možnost interakce mezi sebou především při konverzaci a různých jazykových cvičeních, což přispívá k obohacení slovní zásoby a rozšíření obzorů.

Všichni studenti na hodině jsou na „jedné lodi“ a každému jde něco lépe a něco hůře, a to znamená i více podpory a zábavy. Studenti se proto nemají zač stydět a snadno si natrénují komunikaci s různými lidmi a různými přízvuky.

Správně pojatá hodina tedy bývá dynamičtější a svižnější než individuální lekce. Ve skupině také není pozornost upoutána 100 % pouze na jednoho studenta, je tedy možný i krátkodobý odpočinek během hodiny. Výhodnější je také cena kurzů.

Kdy zvolit individuální kurz?

V individuálních kurzech se jeden lektor věnuje pouze jednomu studentovi. Tato výuka je oblíbená u vytížených lidí, tím, že je výuka přizpůsobená na míru, pokroky jsou rychlé a zaměřené na požadavky studenta.

Individuální výuka vychází studentovi maximálně vstříc, co se týká určení náplně a časové organizace kurzu. Oproti skupinové výuce může začít i kdykoliv během školního roku. Student si vytváří s lektorem užší a dlouhodobější vztah.

Naše metodika

Jednou z našich nejdůležitějších priorit je kvalita jazykové výuky, kterou poskytujeme našim klientům prostřednictvím plně kvalifikovaných lektorů. V rámci členství v Asociaci jazykových škol jsme se zavázali dodržovat „Kodex kvality člena AJŠ“, který je závaznou normou pro řízení jazykového vzdělávání.

Naši lektoři vyučují moderními způsoby výuky, které jsou založené na komunikaci ve studovaném jazyce. Mateřský jazyk je omezen na minimum, díky čemuž se nám daří vytvořit autentické prostředí, ve kterém se přirozeně lépe studuje.

Výjimku netvoří ani vysvětlování gramatiky, kde se rovněž lektor obejde bez mateřského jazyka. Kurzy jsou plné nejrůznějších aktivit, takže studenti nejsou jen pasivními posluchači. Vhodnými postupy se lektor u studentů snaží vyvolat tzv. „aha“ efekt, neboť pokud student na správné řešení přijde sám, je větší pravděpodobnost, že si je bude pamatovat.

Receptivní i produktivní dovednosti

Věnujeme pozornost rozvoji dovedností receptivních (poslech a čtení) i dovedností produktivních (mluvení a psaní). Druhým rysem této metody je adresnost. Lektor při tvorbě učebního plánu a jednotlivých vyučovacích hodin vychází z potřeb studentů, kterým výuku uzpůsobuje. Třetím prvkem je užitečnost. Lektor se studenty probírá praktická témata, snaží se je uvést do komunikačních situací, ve kterých se ocitnou, a probírá slovíčka a fráze, které jsou reálné a relevantní. Důraz je kladen také na procvičování a opakování probírané látky. Procvičování a opakování tvoří poměrně rozsáhlou část výuky.

Metoda otázek a odpovědí

Direct Method for English a Direktes Deutsch je metoda založená na systému lektorských otázek a studentových odpovědí, pomocí kterých si student osvojuje jazykové vzory. Student na hodinách mluví 5-6 krát častěji než na běžných hodinách. Mezi zásady této metody patří rychlost a dynamika, která udržuje pozornost studentů a snaží se docílit toho, aby studenti na hodině nad angličtinou nepřemýšleli, ale aby jí přímo hovořili. Součástí této metody je opakování, kde platí „čím víc opakuješ, tím více víš“, důraz je kladen i na úvodní opakování. Další zásadou je posloupnost výuky, tzn. poslechnout – mluvit – číst – psát. Studenti mají v průběhu semestru i hodiny nazvané Exercise lessons, při kterých si procvičí gramatiku a slovní zásobu v rámci různorodých cvičení.

Příprava výuky

Asi nejdůležitějším rysem našeho systému výuky je důsledná příprava kurzu, jejíž nedílnou součástí je vypracování učebního plánu pro každý kurz. Učební plán vychází striktně z výsledků analýzy potřeb, která je součástí vstupního testování studentů. Učební plán obsahuje časový a obsahový rozpis kurzu. Na jeho základě si pak lektoři tvoří plány jednotlivých hodin. Jeho součástí je rovněž obecný cíl kurzu, kde jsou definované oblasti, které se budou rozvíjet, a zvolené výukové materiály, které přispějí k naplnění vytyčeného cíle.

 

Autor: Jazyková škola Albion

Přidat komentář