Jak úspěšně složit FCE?

Shrnutí nejdůležitějších změn od roku 2008:Celkově se délka zkoušky zkracuje o cca 1 hodinuNěkteré
úkoly jsou odstraněny (např. error correction v Use of English,
multiple matching v Reading), změněny (u Listening není note-taking) 

 • Psaní nově obsahuje psaní emailu, v Part I je snížena maximální délka dopisu z 180 slov na 150 slov, v Part II u Writing je zjednodušen počet možností výběru
 • V ústní zkoušce budou otázky k Part II a Part III uvedeny nad obrázkem, který mají kandidáti k dispozici (doposud dostali pouze obrázek)

Paper 1 Reading (Test 1 Čtení): 60 minut

Part 1 Multiple choice (Výběr z možností)

 • Vzhledem k poměrně velkému množství textu a malému množství času (pouze 60 minut na celou část Čtení) je potřeba trénovat především „skimming“ (rychlé čtení, při němž hledáme hlavní myšlenky textu a zaměřujeme se přitom často především na jeho úvodní a závěrečnou část) a „scanning“ (rychlé čtení, při němž v textu hledáme konkrétní údaje a podrobnosti, klíčová slova nebo fráze).
 • Tento text je doplněn otázkami, u kterých vybíráte buď odpověď na otázku nebo správné doplnění věty. Na výběr máte vždy ze čtyř možností.
 • Text i otázky si přečtěte velice pozorně, tato část totiž ověřuje vaši schopnost dobře porozumět čtenému textu. Při zodpovídání otázek vám může pomoci podtrhávání těch částí textu, které obsahují jejich odpovědi.
 • Může se jednat například i o úryvek z románu, který bude patrně obsahovat slova, která neznáte. Je ale nepravděpodobné, že by byla ověřována znalost zrovna této slovní zásoby. Takže zachovejte klid!
 • Otázky jsou seřazeny chronologicky, takže se u každé otázky můžete soustředit jen na jednu část textu. Jedinou výjimkou je poslední otázka, která se vztahuje k celému textu.
 • Některé z nabízených možností sice mohou být pravdivé, ale nejsou odpovědí na danou otázku. Některé dokonce obsahují stejná slova či fráze, jaké najdete v textu, ale ve skutečnosti nezodpovídají otázku správně. Otázky na odkazovací/referenční výrazy (např. „it“, „this“) se mohou vztahovat k části textu, která těmto výrazům předchází nebo je následuje. Proto si okolí tohoto slova pozorně přečtěte.

 

Part 2 Gapped text (Text s vynechávkami)

 • V této části dostanete text, z něhož byly vyňaty věty nebo odstavce. Původní text je přitom souvislý, myšlenky jsou v něm jasně rozvinuté a může mít i časovou posloupnost.
 • Nejprve je důležité porozumět zadanému textu, proto si jej pročtěte společně s odstavcem (0) uvedeným jako příklad. Při čtení se pokuste zamyslet nad tím, co by vynechávky mohly obsahovat.
 • Je důležité se zaměřit na referenční výrazy, které odkazují k předchozímu nebo následujícímu textu, např. slova jako „it“, „this“ nebo časová určení. Tato slova vám pomohou poskládat text do jeho původní podoby.
 • Při dosazování odstavců nebo vět není důležité pořadí, v jakém je přiřazujete. Soustřeďte se především na informace, které v odstavcích hledáte, než na pořadí, v jakém je přiřazujete. Nezapomeňte, že zadání obsahuje jednu větu nebo odstavec, který nebudete potřebovat.
 • Přestože ve srovnání s následující částí obsahuje toto cvičení pouze sedm nebo osm vynechávek, je zde každá správná odpověď ohodnocena dvěma body namísto jedním. Jedná se o poměrně složitý úkol a je potřeba si na něj ponechat dostatek času.
 • Po dosazení všech vět nebo odstavců si celý text přečtěte znovu a ujistěte se, že věta či odstavec, který vám zbyl, se nikam nehodí.

Part 3 Multiple matching (Přiřazování s výběrem z možností)

 • I zde uplatníme již zmíněné metody rychlého čtení (skimming“ a „scanning“).
 • Vaším úkolem je najít v několika nezávislých textech konkrétní informace. Nejprve si texty rychle přečtěte, získáte tak představu, odkud byly tyto úryvky vyňaty.
 • Text může být i poměrně dlouhý, ale nemusíte ho přečíst slovo od slova. Nejprve si pečlivě přečtěte otázky, abyste věděli, jaké informace máte v textu hledat. Poté použijte metodu „scanning“ pro vyhledávání konkrétních informací. Vždy si ponechejte nějaký čas na kontrolu vašich odpovědí. V této části se vám tužka bude skutečně hodit, podtrhávejte si s ní ty pasáže textu, které obsahují odpovědi na zadané otázky. Usnadníte si tak kontrolu vašich odpovědí po dokončení celého cvičení.
 • Pokud narazíte na složitější otázku, pokračujte dále a vraťte se k ní až nakonec. Pokud obdržíte víc než čtyři texty, je pravděpodobné, že k některým otázkám budete mít napsat dvě odpovědi. V tom případě je lhostejné jejich pořadí.

Paper 2 Writing (Test 2 Psaní): 80 minut

 • Pozorně si přečtěte zadání u obou úkolů.
 • Načrtněte si stručnou osnovu nebo alespoň rozvržení do odstavců.
 • Pište čitelně a mezi odstavci nechávejte jeden řádek volný.
 • Nepoužívejte stejnou slovní zásobu, která je obsažena v zadání. Musíte použít svou vlastní slovní zásobu v maximálním rozsahu. Zaměřte se na použití co nejširší škály větných struktur a co nejpestřejší slovní zásoby.
 • Spodní hranice rozsahu textu je 120 slov. Pro plně rozvinutou odpověď ale budete pravděpodobně potřebovat 150 slov. Pro snazší počítání si dopředu zjistěte průměrný počet slov na řádek v ručně psaném textu.
 • V každém případě musíte dodržet styl odpovídající zadání (formální, neformální, atd.) a typu čtenáře. Gramatické a pravopisné chyby opravujte zřetelně.

Part 1 Writing a letter or email (Psaní dopisu nebo emailu)

 • Tato část je povinná. Jedná se zde o dopis, který má svůj konkrétní účel a na který bude muset jeho adresát reagovat, obvykle formou písemné odpovědi.
 • Dopis musí vycházet z informací uvedených v zadání. Půjde např. o dopis požadující informace o jazykovém kurzu, stížnost u cestovní kanceláře na neodpovídající úroveň zájezdu nebo odpověď kamarádovi týkající se zařizování večírku. Může se jednat o dopis formální i neformální.
 • Nezapomeňte zkontrolovat, že váš dopis pokryl všechny body zmíněné v zadání.

Part 2 Choice from writing an article,an essay, a letter, a report, a review, a story (Výběr mezi článkem, esejí, dopisem, zprávou, nebo, povídkou)

 • Zvolte si téma, které je vám blízké. Využijte naplno svou představivost.
 • V případě neformálního dopisu nejprve zvažte, komu budete psát a za jakým účelem. Teprve poté se rozhodněte, zda použijete hovorový jazyk či nikoliv. Je možné, že obdržíte úryvek dopisu, na který máte odpovědět. Tento text vám zároveň může pomoci při volbě vhodného stylu pro vaši odpověď.
 • Pokud budete psát povídku, vaše zadání bude obsahovat její buď úvodní nebo závěrečnou větu. Ujistěte se, že se tato věta hodí do vámi napsaného textu.
 • Kompozicí se zde míní úvaha na dané téma, kde máte zaujmout buď pozitivní nebo negativní postoj, nebo kde máte vyjádřit svůj vlastní názor. Pozorně si přečtěte otázku. Pokud je zaměřena na vaše zkušenosti, nezapomeňte uvést příklady. Nezapomeňte, že vaše úvaha musí mít logickou strukturu a nesmí se jednat pouze o nesouvislý řetězec vět. Snažte se odpovědět na otázku a neodbíhejte od tématu. Pokud máte v úvaze vyjádřit svůj vlastní názor, prezentujte ho jasně a srozumitelně. Čleňte text na odstavce, jejich počet by měl být okolo 3. Používejte vhodné spojovací výrazy, ale zároveň byste jich neměli použít zbytečně mnoho. Zkontrolujte si pravopis, gramatiku a interpunkci. Používejte spojovací výrazy (např. „nevertheless“, „furthermore“ atd.). Ověřte si, že jste skutečně zodpověděli zadanou otázku.
 • Článek není totéž co úvaha! Je adresován většímu počtu čtenářů a jde o text, který by mohl být otištěn v časopise. Pozorně si přečtěte zadání a přemýšlejte, kde by tento článek mohl být otištěn a kdo ho bude číst. Podle toho zvolte vhodný styl a vhodnou oblast slovní zásoby, aby byl váš článek zajímavý pro čtenáře. Nezapomeňte, že zadání má dvě části. Zamyslete se na nadpisem. Čerpejte ze své vlastní zkušenosti, z toho, co jste viděli v televizi, o čem jste četli atd. Snažte se neopakovat se, obzvláště v používání přídavných jmen.
 • Psaní zprávy (report) spočívá v prezentování informací jasným a věcným způsobem. Měla by obsahovat i nějaké návrhy a doporučení. Nezapomeňte na vhodné použití nadpisů. Tématem může být např. nákupní centra ve vašem městě. V tomto případě je důležité zohlednit nejen čtenáře (zadavatele) zprávy, ale také cílovou skupinu, na níž má být zpráva zaměřena. Pokud budete psát dopis s žádostí, nemusíte psát žádné adresy. Nezapomeňte, že musíte pokrýt všechny body uvedené v zadání. Snažte se, aby vaše sebehodnocení vyznělo pozitivně. Měli byste použít formální styl s odpovídajícím úvodem a závěrem.
 • Při zodpovídání otázky zaměřené na zadanou knihu je důležité vyhnout se popisování děje této knihy. Převyprávění děje knihy není odpovědí na zadanou otázku a mohlo by být považováno za irelevantní vzhledem k zadané otázce. Otázku si přečtěte velice pozorně a rozhodněte, co přesně se od Vás vyžaduje. Svou odpověď si promyslete, než začnete psát.

Paper 3 Use of English (Test 3 Užití jazyka): 45 minut

Part 1 Multiple choice gap-fill mainly testing vocabulary (Doplňování vynechávek s výběrem z možností, zaměřeno hlavně na slovní zásobu)

 • Tato část ověřuje rozsah slovní zásoby. Text obsahuje celkem patnáct vynechávek a pro každou z nich jsou zde uvedena čtyři slova, z nichž vyberete vždy jen jedno pro doplnění jednotlivé vynechávky. Všechna čtyři slova patří vždy ke stejnému slovnímu druhu.
 • Nejdříve si přečtěte celý text, než se pokusíte doplňovat do vynechávek.
 • Každou větu si přečtěte velice pozorně, abyste nevynechali jediné důležité slovo.
 • I když si nebudete jistí, vždy alespoň tipněte jednu z daných možností. I pětadvacetiprocentní pravděpodobnost úspěchu je lepší než nulová.

Part 2 Open gap-fill mainly testing grammar (Volné vynechávky zaměřené hlavně na gramatiku)

 • Nejprve se zamyslete nad tím, k jakému slovnímu druhu vynechané slovo patří (podstatné jméno, sloveso, zájmeno, příslovce atd.), zda má být v jednotném či množném čísle, přítomném nebo minulém čase atd. Po doplnění slova si ověřte, že toto slovo dává ve větě i v celém textu smysl.
 • Smíte napsat pouze jedno slovo a nesmíte použít žádný stažený tvar (např. „can’t“). Doplněné slovo musí mít správný pravopis.
 • V každém případě se pokuste něco doplnit, jakkoliv se vám zdá vynechávka složitá. Part 3 Word formation (Tvoření slov)
 • Pozorně si přečtěte text, abyste věděli, o čem je.
 • Rozhodněte, k jakému slovnímu druhu vynechané slovo patří (podstatné jméno, zájmeno, příslovce atd.).
 • Ujistěte se, zda vámi doplněné slovo dává ve větě smysl. U některých slov je potřeba doplnit např. negativní předponu.
 • Zkontrolujte pravopis doplněného slova.

Part 4 Key word transformation (Přeformulování vět s použitím daného slova a se zachováním významu, zaměřeno hlavně na gramatiku a slovní zásobu

 • Každou větu si pozorně přečtěte.
 • Zamyslete se nad tím, jakým způsobem se dané slovo běžně užívá.
 • Doplňte vynechávku. Papír se zadáním přitom můžete použít pro vaše poznámky či psaní „nanečisto“.
 • Spočítejte si slova, která jste do vynechávky napsali. Nesmíte použít méně než 2 a více než 5 slov včetně daného (tučně vytištěného) slova. Nezapomeňte, že stažené tvary (např. „don’t“) se počítají jako 2 slova.
 • Pokud budete převádět větu z činného rodu do trpného nebo naopak, nezapomeňte, že musíte zachovat čas (gramatický), který je v původní větě.
 • Znovu si přečtěte doplněnou větu a zkontrolujte, zda je její význam totožný s významem věty původní.
 • Poté, co zkontrolujete gramatickou správnost nové věty, zaznamenejte vaši odpověď (pouze slova ve vynechávce) na arch s odpověďmi („answer sheet“).

Paper 4 Listening (Test 4 Poslech): 40 minut

Part 1 Multiple choice (Výběr z možností)

 • Tato část se skládá z osmi krátkých úryvků. Ke každému z nich patří jedna otázka a výběr možných odpovědí. Tyto otázky se zaměřují na různé informace, např. na identitu mluvčího, místo nahrávky, její obsah atd.
 • V této části byste měli využít každé vteřiny. Pozorně si přečtěte (a zároveň poslechněte) otázku a podtrhejte si klíčová slova. V každé pauze před nahrávkou se zamyslete nad tím, na co byste se v následujícím úryvku měli soustředit. Po prvním poslechu si označte odpověď, která je podle vašeho názoru správná.
 • Při druhém poslechu se přesvědčte, že můžete zbývající dvě odpovědi s jistotou vyloučit. Pokud neznáte správnou odpověď, zachovejte klid a přejděte k další otázce. Na konci poslechového testu budete mít čas na převedení vašich odpovědí na arch s odpověďmi. Pokud nejste schopni nějakou otázku zodpovědět, alespoň si tipněte, máte šanci jedna k třem, že se trefíte!

Part 2 Sentence completion (Doplňování vět)

 • V této části vás čeká doplňování vět – budete muset napsat slovo nebo krátkou frázi.
 • Nahrávku uslyšíte celkem dvakrát. Slova, která máte napsat jsou v tom pořadí, v jakém je uslyšíte, a je potřeba zapsat je přesně tak, jak je slyšíte. Neztrácejte čas tím, že se budete pokoušet „říci totéž jiným způsobem“. Pokud se o to budete snažit, je pravděpodobné, že nestihnete následující odpověď.
 • Pokud nedokážete zodpovědět jednu otázku, je velice důležité zachovat klid, nahrávku uslyšíte ještě jednou. Náročnou otázku přeskočte a vraťte se k ní později.
 • Psát budete pouze jedno, dvě nebo tři slova. Nepokoušejte se odpovídat celou větou, nebudete na to mít ani čas ani místo.
 • Menší pravopisné chyby jsou tolerovány, ale pro jistotu si zkontrolujte pravopis než převedete své odpovědi na arch s odpověďmi („answer sheet“). Vždy se snažte napsat alespoň něco, i když si svou odpovědí nejste stoprocentně jistí.

Part 3 Multiple matching (Přiřazování s výběrem z možností)

 • V tomto cvičení uslyšíte pět krátkých úryvků, obvykle monologů, k nimž budete přiřazovat tvrzení od A do F. Jedno z těchto šesti tvrzení je zde navíc a nebude přiřazeno k žádnému z úryvků.
 • Jednotlivé úryvky může spojovat stejné téma, zážitek, pocit nebo zaměstnání.
 • Čas před přehráním nahrávky využijte k pečlivému pročtení jednotlivých tvrzení. Přemýšlejte, o čem by tito lidé mohli mluvit.

Part 4 Choosing from 3 possible answers (Výběr ze tří možných odpovědí)

 • Zde na vás čeká poslech doplněný sedmi otázkami a výběrem možných odpovědí. Musíte poslouchat velice pozorně, abyste mohli zvolit správnou odpověď.
 • Během prvního poslechu si můžete dělat poznámky na papír s otázkami.
 • Nezapomeňte po druhém poslechu převést své odpovědi na arch s odpověďmi („answer sheet“).

Paper 5 Speaking (Test 5 Mluvení): 14 minut

 • Uvolněte se a snažte se být dobře naladěni. Ústní zkouška nepotrvá déle než 15 minut.
 • Pokud vám zadání není jasné, obraťte se s dotazem na vašeho zkoušejícího.
 • Nebojte se nechat si pár vteřin, abyste si rozmysleli, co chcete říct.

Part 1 The interviewer asks each candidate some questions (Zkoušející pokládá každé/mu kandidátce/ovi otázky)

 • Zkoušející vás požádá, abyste podali základní informace o vašem životě. Tato část vám má pomoci se „uvolnit“ před následujícími úkoly. Otázky, které vám zde budou pokládány, se budou týkat vašeho bydliště, rodiny, studií nebo práce, vašich zálib a plánů do budoucnosti.
 • Snažte se odpovědět co nejpodrobněji, vyvarujete se jednoslovných odpovědí.

Part 2 Každý/á kandidát/tka hovoří ke zkoušejícímu zhruba 1 minutu

 • Každý kandidát obdrží dvě fotografie, o nichž má hovořit po dobu zhruba 1 minuty.
 • Kandidát by se měl snažit oba obrázky porovnat, zaměřit se spíše na rozdíly mezi nimi než na popisování každé fotografie zvlášť.
 • Pozorně poslouchejte, zatímco váš partner hovoří. Zkoušející vás může vyzvat, abyste na promluvu kolegy reagovali.

Part 3 Candidates have to discuss a task together (Kandidáti/tky spolu musí diskutovat na zadané téma)

 • Toto je „společný“ úkol, v němž povedete diskusi s dalším kandidátem a společně dojdete k řešení zadaného úkolu.
 • Nicméně je možné se „shodnout na tom, že se neshodnete“. Nezapomeňte, že také svému partnerovi musíte dát možnost mluvit.
 • Neskákejte partnerovi do řeči.

Part 4 Candidates offer opinions relating to the task they have just completed (Kandidáti/tky vyjadřují své názory úkol, který právě dokončili/y)

 • Jedná se o třístrannou komunikaci mezi kandidáty a zkoušejícím. Trvá 4 minuty a každý kandidát by měl mít stejnou možnost promluvit. Jinými slovy, je potřeba prokázat ohleduplnost k ostatním účastníkům komunikace. Zároveň je to pro vás jedinečná příležitost ukázat, že umíte rozpoutat diskusi. Takže se chopte iniciativy a předveďte, co víte a znáte.

GOOD LUCK WITH YOUR EXAM!

Další články k tématu zkoušky FCE

Termíny jazykových zkoušek z angličtiny
Testy FCE, PET a CAE nově na počítači
Změny u zkoušek FCE a CAE
Online příprava na zkoušku FCE
Angličtina – podrobný popis zkoušky FCE

Přidat komentář