Jak finančně zvládnout studium ve Velké Británii

Zásadním problémem, který musí student vyřešit, pokud chce vycestovat za studiem do Velké Británie, je finanční stránka věci. Výdaje za školné, ale i za běžné životní náklady jsou výrazně vyšší než na domácí půdě. Existují však různé možnosti, jak na tyto hrozivé cifry vyzrát. Rozhodně se jimi nenechte zastrašit – článek vám poradí, jak si s nimi poradit.

Kolik stojí život ve Velké Británii

Náklady na život se odhadují pro nepříliš hýřivého studenta zhruba na 6000 liber ročně (bývá uváděno okolo 30 liber za stravu týdně a ubytování se pohybuje v rozmezí 50–90 liber týdně), záleží na lokalitě, nejvyšší výdaje skýtá pochopitelně Londýn. Studenti si však běžně při studiu přivydělávají a i pro české a slovenské občany je příležitostná práce legální. Studenti pracují např. v různých hotelech, kavárnách apod. Minimální plat je zhruba 5,5 liber za hodinu. Také snaha při studiu se vyplatí – stejně jako v České republice i vysoké školy v Anglii udílejí tzv. prospěchová stipendia.

Půjčka na studium

Školné na vysokých školách – to je otázka, která se řeší i v českých univerzitních vodách. Fungující systém v tomto směru je zaveden ve Velké Británii, i když i zde se vzedmula vlna nevole proti rozhodnutí zvýšit od podzimu roku 2012 školné z maximální částky 3290 liber na 9000 liber (asi 260 000 Kč) za rok, což bylo rozhodnuto koncem roku 2010.

Povinnost platit školné je stejná jak pro domovské studenty, tak pro studenty ze zahraničí. Nicméně systém školného je podpořen výhodnými půjčkami, ze kterých se neplatí úrok, růst dluhu pouze vyplývá z inflace a není určeno, do kdy je třeba půjčku splatit. Navíc existuje hranice ročního příjmu (která se nyní rovná 15 000 liber ročně, po reformě to bude 21 000 liber ročně) – po dosažení takového příjmu je teprve započato splácení studentské půjčky, výše splátek odpovídá 9 % ročního příjmu.

O půjčku na školné pro studium v bakalářském programu mohou zažádat všichni studenti žijící v zemích Evropské unie, a to ještě před nástupem na univerzitu nebo i v průběhu studia (nejpozději v květnu daného školního roku).

Kromě půjčky na školné existuje také půjčka k uhrazení výdajů na bydlení a ostatních životních nákladů, ty nejsou zpravidla určeny studentům z EU. Výjimkou jsou potom studující, kteří např. již před začátkem vysokoškolského studia ve Velké Británii žili minimálně tři roky. Na tento druh nákladů je však možné získat některé ze stipendií nebo dotací.

Pro získání půjčky na školné není podmínkou, aby student navštěvoval denní studium, je o ni tedy možné žádat i v případě, že jste tzv. part-time studentem.

Nadace – nevratné finanční dotace

O finanční výpomoc určenou k pokrytí výdajů spojených se studiem v zahraničí můžete požádat některou z nadací. Po podání žádosti je zpravidla třeba zúčastnit se výběrového řízení, které často zahrnuje vytvoření eseje, písemné doporučení pedagoga či jiné relevantní osoby apod.

THE KELLNER FAMILY FOUNDATION (projekt UNIVERZITY)

Projekt je určen studentům, kteří chtějí studovat na prestižních univerzitách ve světě (především ve Velké Británii a v USA), ale i např. v České republice. Žadatel musí dosahovat výborných studijních výsledků a zároveň musí prokázat, že sociální situace mu studium na těchto univerzitách nedovoluje.
Více informací získáte zde

NADACE ZDEŇKA BAKALY (program SCHOLARSHIP)

Program je zaměřen na podporování studentů, kteří chtějí studovat na uznávaných, prestižních vysokých školách zejména ve Velké Británii a USA. Úspěšní žadatelé mohou získat dotaci na školné až do výše jeho plné částky, příspěvek může být použit i na jiné výdaje související se studiem v zahraničí.
Jisté specifikum této dotace spočívá v tom, že není jednorázová, pokud je student přičinlivý a jeho snaha má výsledky, může získávat dotaci po celou dobu studijního programu. Nadace si však klade podmínku, která spočívá v dobročinné pomoci.

NADAČNÍ FOND MARTINY A TOMÁŠE KRSKOVÝCH
Nadace si klade za cíl finančně podpořit každý rok deset studentů, kteří se chystají studovat magisterský obor na některé z deseti nejznámějších světových univerzit, jako je Oxford nebo Cambridge v Anglii nebo Harvard či Princeton v USA. Dotace je zaměřena na podporu studentů technických, přírodovědných, ekonomických, politologických nebo historických oborů. Příspěvek se vztahuje na pokrytí školného i životních nákladů a uděluje se na jeden rok. Stipendisté pak na oplátku mají za povinnost uskutečnit tři přednášky týkající se zahraničního studijního pobytu pro české studenty a každý rok po dobu pěti let vypracovat esej na zadané téma.

OPEN SOCIETY FUND Praha
Nadace OSF uděluje stipendium jak středoškolákům, tak vysokoškolákům, kteří se chystají studovat v zahraničí. V případě středoškoláků se to týká 1. a 2. ročníku a stipendium je udělováno na jeden akademický rok na soukromých školách ve Velké Británii a Spojených státech.
Tento druh stipendia udílený vysokoškolským studentům podporuje především vzdělání v oborech technických a ekonomických.

CHEVENING STIPENDIA
Stipendium je poskytováno většinou na jeden rok britskou vládou a je určeno pro financování magisterského studia, konkrétně pokrývá cestovné do i z Velké Británie, školné a náklady na živobytí. Studenti, kterým je příspěvek poskytnut, jsou vybírání britskou ambasádou. Stipendium bývá udělováno především těm kandidátům, jejichž studijní zaměření koresponduje se zájmy britské ambasády a kteří splňují tyto požadavky: věk v rozmezí 25–35 let, ukončený první stupeň vzdělání (tzv. first degrese), plynulá angličtina, obyvatel České republiky.

Stipendijní programy zaměřené na široké spektrum zemí včetně Velké Británie

Jedná se o nejběžnější způsob, jaký studenti pro vycestování do zahraničí volí. Tyto programy jsou krátkodobé a podmínkou je být studentem alespoň druhého ročníku vysoké či vyšší odborné školy.

ERASMUS
Záleží vždy na konkrétní vysoké škole, s kterými zahraničními vzdělávacími institucemi je spřátelena a má sepsanou dohodu o výměnných studijních pobytech. V rámci tohoto programu je možné odjet na 3–12měsíční studijní pobyt, a to pouze jedenkrát během celého studia. Stipendium je přidělováno formou paušální částky za měsíc pobytu v zahraničí. Pro pobyt ve Velké Británie je na rok 2011/2012 přidělována paušální částka 583 eur na měsíc.

MEZIFAKULTNÍ A MEZIUNIVERZITNÍ DOHODY
Některé univerzity, případně jednotlivé fakulty mají uzavřené se zahraničními univerzitami dohody, na základě kterých se také uskutečňují výměnné pobyty. Více o těchto dohodách lze zpravidla zjistit na webových stránkách konkrétních univerzit či na jejich studijním oddělení.

FREEMOVERS
Pokud student navštěvuje českou vysokou školu, která nemá bilaterální dohodu s jeho vysněnou univerzitou, může vycestovat za studiem tzv. na svoje triko – jako freemover. Je třeba si pouze sehnat souhlasy obou univerzit – domácí i hostující. Student si musí zajistit organizační i administrativní záležitosti sám. Co se týče financování, záleží vždy na domovské univerzitě, zda studenty, kteří chtějí takto vycestovat, podpoří. Jinak mohou využít dostupných nabídek nadací a stipendií.

Zajímavé odkazy

Na webových stránkách Education UK lze pomocí vyhledávače zjistit různé informace o konkrétních školách, na kterých je možné studovat, i o stipendiích, které je zde možné získat.
Zajímavé informace včetně informací o přihláškách a žádostech o stipendiu naleznete také na stránkách Directgov.

Neváhejte a investujte

Přestože jsou výdaje na studium ve Velké Británii vysoké a i když slovo půjčka zní na území České republiky velmi riskantně, víra v to, že Velká Británie je v tomto směru dále než náš skromný stát a nebezpečí dluhů spojené s vysokými úroky nehrozí, se rozhodně vyplatí. Studium na některé z celosvětově uznávaných britských škol je životní investice, která se vskutku vyplatí a jíž nebudete litovat. 

Použité zdroje

Přidat komentář