Inkluzivní vzdělávání – studujeme dohromady!

Počet znevýhodněných dětí v běžných školách v posledních letech rychle narůstá a učitelé jsou často postaveni před nesnadný úkol: Jak dětem vysvětlit, že spolužák je na vozíčku, jaké vhodné pomůcky pro výuku zvolit nebo jak předcházet konfliktům ve třídách? 

Počet znevýhodněných dětí v běžných školách stoupá, nový projekt podpořený z ESF usnadní jejich výuku

Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Člověkem v tísni přichází s projektem, který usnadní práci pedagogům i jejich asistentům, a zároveň tak pomůže znevýhodněným školákům na cestě k vysněnému vzdělání.

„Inkluzivnímu vzdělávání – tj. vzdělávání, kdy se ve třídách spolu vzdělávají děti se zdravotním postižením, stejně jako nadané dětí cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti – se na naší škole věnujeme již několik let. Samozřejmostí je individuální přístup a podpora každého žáka podle jeho reálných schopností a jeho odlišnosti od průměru,“ vysvětluje ředitel Vladimír Foist ze ZŠ Poběžovice, kde tělesně postižené či sociálně slabé úspěšně vzdělávají spolu s běžnými žáky již několik let. „Pro naše potřeby přivítáme vytvoření funkčního systému dalšího vzdělávání učitelů v této oblasti a možná ještě více i komplexní návrh řešící postavení asistentů pedagoga,“ doplnil Foist.

Počet žáků se SVP se stále zvyšuje

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v běžných školách každým rokem přibývá a zvyšuje se i počet škol, které takové žáky přijímají. Podle Statistické ročenky školství se jen za posledních pět let počet žáků se SVP v běžných školách zvýšil téměř o pět tisíc. Počet běžných škol, které žáky se SVP přijaly, se pak ve stejném období zvýšil o 132 škol.

Během dvou let trvání projektu odborníci vytvoří katalogy podpůrných opatření (tzn. soubor nástrojů a metod používaných ve vzdělávání pro konkrétní situace a obtíže znevýhodněných dětí), které pak otestují na vybraných školách. „Chceme poskytnout učitelům nástroj, podle kterého snadno zjistí, na co má dítě znevýhodněné nebo s postižením nárok – kompenzační pomůcky, pracovní prostředí, uzpůsobené metody práce atd. Katalogy zpřehlední systém vzdělávání žáků se SVP, a tím sníží obavy škol ze zařazení těchto žáků do běžných tříd bez ohledu na jejich postižení či znevýhodnění,“ představuje cíle projektu hlavní řešitel Jan Michalík z Univerzity Palackého v Olomouci. Výstupem budou podle něj i návrhy určené Ministerstvu školství a dalším orgánům veřejné správy.

„Naším cílem je nerozřazovat děti do předem určených kategorií, ale nabídnout pedagogům konkrétní pomoc, které mohou využít, aby u každého dítěte dosáhli jeho osobního maxima,“ vysvětluje Tomáš Habart ze společnosti Člověk v tísni.

Do projektu se zapojí i asistenti

Tento cíl pomáhají školám naplňovat také asistenti pedagoga. Ve školách dnes působí téměř pět tisíc asistentů. Stále není ujednocena metodika jejich práce a ve třídách pracují nejednotným způsobem. „Měl by se změnit systém zřizování a placení pozic asistenta pedagoga včetně legislativních úprav. V projektu plánujeme ve dvou českých a dvou moravských krajích ověřit síť metodického vedení asistentů. Zkušenosti z praxe promítneme do nových standardů práce, které také v projektu vzniknou,“ vysvětlil Jan Michalík.

V rámci projektu vznikne nový obsah vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga a podrobná kurikula 42 vzdělávacích kurzů, které absolvuje více než tři tisíce pedagogických pracovníků. Uskuteční se dvě celostátní konference a více než 50 odborných workshopů pro více než 700 pedagogických a poradenských pracovníků, zástupců ministerstev, asociací pedagogů, krajů či pedagogických fakult. Všech akcí se budou moci účastnit zákonní zástupci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením či sociálním a zdravotním znevýhodněním.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Více na www.inkluze.upol.cz.

Univerzita Palackého v Olomouci jako nositel projektu a Člověk v tísni, o.p.s., jako partner, za podpory České odborné společnost pro inkluzivní vzdělávání, o.s., Asociace pracovníků Speciálně pedagogických center a Agentury pro sociální začleňování (odboru Úřadu vlády České republiky) – začínají v červenci 2013 realizaci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, který byl podpořen v rámci ESF (výzva č. 43 OPVK v gesci MŠMT ČR).

Zdroj: Tisková zpráva ÚP

 

Přidat komentář