Evropská jazyková cena LABEL

Evropané hovoří více než 100 jazyky, z nichž mnohé mají statut úředního jazyka v daném státě. Vzájemnému porozumění občanů Evropy se snaží napomoci několik projektů, které se zabývají jazykovou výukou a diverzitou. Jedním z mezinárodních projektů je i Evropská jazyková cena LABEL, která se v Evropě uděluje již několik let.

Stručná historie

Jazyková cena LABEL, která se uděluje v evropských zemí, se poprvé
objevila v České republice v roce 2002, kdy bylo Národní agenturou
programu EU Socrates uděleno první ocenění. Od r. 2007 je cena LABEL
udělována Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. V Evropě
byl však program LABEL spuštěn již v roce 1995 na základě dokumentu
"White Paper", který si stanovil za cíl vytvoři takové podmínky, aby
každý mohl kromě svého mateřského jazyka hovořit také dalšími dvěma.

Ocenění projektů

Evropská jazyková cena pro projekty se snaží vyzdvinout instituce, které se věnují výuce a studiu cizích jazyků a jejich implementaci mezi studenty a pedagogy. Ocenění může být uděleno jakékoli instituci či organizaci, která působí v oblasti jazykového vzdělávání a přihlásí projekt splňující následující kritéria:

obecná: inovativnost, kreativita, kvalita, motivace, přidaná hodnota, možnost převzetí dalšími školami/institucemi a evropská dimenze.

Evropské priority (mění se každý rok, stanovuje je Evropská komise). Pro rok 2008 byla  zvolena tato kritéria:

 • Mezikulturní dialog
 • Jazykové vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

 

Přihlášené projekty jsou obvykle velmi rozmanitého charakteru, a proto porada často uděluje cenu více projektům, ovšem bez rozdílu umístění.

Odborná porota v České republice

Projekty jsou hodnoceny národní porotou a přihlášky se proto píší v češtině (rozsah max 2 strany A4 + resumé projektu v jednom ze světových jazyků). Porota v České republice je složena ze zástupců následujících institucí:

 • Národní vzdělávací fond
 • Dům zahraničních služeb MŠMT – NAEP
 • MŠMT
 • Francouzské velvyslanectví, oddělení pro kulturu a spolupráci
 • British Council
 • Goethe Institut Prag
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • CiLT, London, UK

Individuální ocenění

Cena Label může být však také udělena jednotlivci – Evropskému učiteli jazyků roku. Udílení je zaměřeno na posílení motivace k výuce pomocí inspirujících příkladů. Cílem této ceny však není hodnocení dovedností a kompetence oceněných pedagogů.

Odborná porota programu (stejné složení jako v případě ocenění projektů) přiřkne cenu učiteli, který se zaslouží o něco výjimečného nebo inspirujícího v oblasti jazykového vzdělávání nebo vytváří motivující prostředí pro rozvoj jazykové výuky.

Obvykle hodnocené oblasti jsou: méně vyučované jazyky včetně minoritních jazyků, esperanta a znakové řeči, výuka dětí a studentů se zvlášními potřebami (či v sociálně méně podnětném prostředí) a zapojení rodičů do výuky.

Prioritní oblasti pro individuální ocenění jsou:

 • výuka cizího jazyka napříč předměty, výuka nejazykových předmětů prostřednictvím cizího jazyka (tzv. CLIL)
 • mezikulturní dialog
 • působení v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání učitelů jazyků

Evropský den jazyků

Evropská jazyková cena Label (obě její varianty) bude letos udělena 26. září, kdy se v Evropě slaví Evropský den jazyků. Bližší informace o ceně najdete na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací projekty.

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazykové školy Praha

Jazykové školy Brno

Přidat komentář