English Style Guide

V červnu 2010 vyšla již šestá edice příručky Evropské komise nazvaná English Style Guide. Publikace je určena autorů a překladatelům, kteří pracují pro Evropskou komisi, může však být užitečná i pro širší veřejnost.

V předmluvě autoři uvádějí, že chtějí pomoci pisatelům v angličtině v otázkách stylu a písemném vyjadřování v jasném a „uživatelsky“ příjemném jazyce. Vychází ze zdrojů, které se používají v evropské legislativě, informace čerpají i ze stylistických pojednání o obecné angličtině. První edice English Style Guide byla vydána již roku 1982, od té doby se neustále obměňuje a doplňuje v závislosti na vývoji jazyka a potřeb Evropské unie.

Obsah knihy

Publikace má dvě části, první část se věnuje psané angličtině, dělí se na jedenáct podkapitol, které se zabývají stylistickými problémy jako jsou zkratky, čísla, interpunkce, citace, matematické symboly, překlady názvů institucí, rodově neutrální jazyk, a další.

Druhá část je věnována Evropské unii, čtenář se dozví o základní legislativě unie, evropských institucích, členských státech, najde přehled úředních jazyků a měn. V přílohách jsou některé užitečné tabulky jako třeba transkripce řecké abecedy a cyrilice. Pro překladatele je důležitá zvláště první část, zabývající se psaním v angličtině, proto z ní uvedu několik poznámek.

Poměrně rozsáhlou část, celkem pět stran textu, věnovali autoři psaní zeměpisných názvů, protože ty činí překladatelům časté obtíže. Základní doporučené pravidlo je držet se názvů v původním jazyce, užít poangličtěnou formu pouze v případě, že převažuje nad původním názvem.

Autoři vycházejí z předpokladu, že původní název bude pravděpodobně v angličtině postupem času obvyklejší. U názvů oblastí je doporučeno užít původního názvu vyjma případů, které jsou uvedeny v příloze č. 1 dokumentu. Mělo by se také rozlišit označení oblastí a typických produktů z nich pocházejících. Příručka doporučuje například the Black Forest, ale a Rheinhessen wine. Zajímavé je, že u plzeňského piva je tomu naopak, Plzeň se má užívat jako název města a Pilsen pro značku piva.

U zkratek si zaslouží poznámku uvádění titulů před jménem, mají se užít s velkým písmenem, ale bez tečky (Mr, Dr). V kapitole věnované slovesům se pojednává o shodě podmětu a přísudku v čísle, plurálu a singuláru. A statistic označuje jednotné číslo plurálu statictics, jednotlivý údaj ze souboru statistických dat. Autoři se podrobně zabývají i modálním slovesem shall, které se v běžné řeči moc často neužívá, v legislativních textech se však vyskytuje poměrně hojně.

Příručka obsahuje i návod, jak překládat korespondenci, zejména tu úřední a oficiální. Doporučuje důsledně dodržovat dvojici oslovení a ukončení dopisu, buď Dear Sir/Madam …. Yours faithfully, nebo Dear Mr/Ms/Dr Bloggs ……Yours sincerely, přičemž je možno za oslovením a rozloučením udělat čárku nebo ne, vždy se však rozhodnout pro jednu možnost a tu pak důsledně dodržet.

V příručce lze najít také poznámky k překladům jmen a titulů. Jako zvláště neanglickou uvádí praxi užívat v textu (ne nadpisu) iniciály křestních jmen osob. Místo toho navrhuje pro první zmínku napsat celé jméno (Tony Blair) a potom již jen příjmení (Mr Blair). Známé je také upřednostňované oslovení před ženskými jmény Ms, které nenaznačuje rodinný stav dané ženy. U akademických titulů, které se v anglickém prostředí neužívají, navrhují autoři jejich vynechání, takže častý problém jak přeložit třeba titul Ing. nebo Dipl. Ing. řeší prostým vynecháním (Ing. W. Braun jako Mr W. Braun). Pokud má určitý člověk více titulů, uvádí se pouze ten vyšší (Prof. Dr. H. Schmidt jako prof. H. Schmidt).

Podobně složitým problémem, jakým mohou být překlady geografických názvů, jsou i převody názvů institucí a národních úřadů. Přeložit či nepřeložit, to je otázka, kterou překladatelé často řeší. Příručka doporučuje držet se následujících hledisek: pokud existuje oficiální anglický název, vždy ho použít, v právnických textech naopak uvádět název v původním jazyce. Pokud je jméno instituce zároveň i popisem její činnosti, je vhodné název přeložit a do závorky při první zmínce dát i originální název – The Federal Ministry of Health (Bundesministerium fur Gesundheit). Naopak pokud se jedná o jméno společnosti, které je jejím vlastním jménem, je třeba ponechat původní název a do závorek uvést ad hoc překlad nebo vysvětlivku.

Autoři také nedoporučují překládat zkratky institucí, navrhují dát anglický překlad a za ním původní zkratku, například the German Social Democratic Party (SPD), nebo the Czech General Health Fund (Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky – VZP). Ve zbytku textu lze pak uvádět pouze zkratku.

První část publikace končí poznámkami k rodově neutrálnímu jazyku, jehož využívání Evropská komise podporuje. Obecná rada je vyhýbat se jednotnému číslu mužského rodu plurálem, výrazem everyone, nebo, třeba v návodech, druhou osobou či rozkazem. Nedoporučuje se dosti kostrbaté he/she. U některých povolání se již běžně užívá náhrada za rodově specifické termíny jako firefighters místo firemen, police officers místo policemen, či tradesperson a craftsperson místo tradesman a craftsman.

Dokument English Style Guide je stručný a praktický, autoři uvádějí množství příkladů navrhovaných překladů i výjimek, zajímavé jsou i přílohy, které jsou přehledné a užitečné. Proto se příručka hodí nejen překladatelům legislativních textů pro Evropskou unii, ale všem překladatelům, učitelům a jiným uživatelům angličtiny. Text lze získat v tištěné formě jako brožuru nebo si ho stáhnout na internetu.

          
              
            

 

 

Přidat komentář