Co je program Socrates?

Vzdělávací program Evropské unie Socrates zprostředkovává spolupráci
mezi evropskými školami, studenty, vzdělávacími zařízeními a jinými
subjekty, zapojenými do vzdělávacího procesu.

Co je Socrates?

Program Socrates je jednou z aktivit vzdělávací politiky Evropské Unie, který byl přijat Evropským Parlamentem a schválen Evropskou Radou 24. ledna 2000 na období let 2000-2006. Kromě členských zemí EU (Belgie, Lucembursko, Nizozemí, Německo, Francie, Itálie, Velká Británie, Irsko, Dánsko, Řecko, Malta, Kypr, Španělsko, Portugalsko, Švédsko, Finsko, Rakousko, Česká Republika, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Estonsko, Litva a Lotyšsko) se mohou zapojit i země EFTA (Norsko, Lichtenštejnsko a Island) a země, které mají podepsanou tzv. asociační dohodu s EU (Rumunsko, Bulharsko, Turecko).

Hlavní podprogramy Socrates:

Comenius:
Tento podprogram je zaměřen na vzdělávání dětí, žáků a studentů od předškolních zařízení až po vyšší odborné školy a zahrnuje také pedagogické pracovníky těchto škol.

Erasmus:
Podprogram Erasmus mohou využít studenti všech vysokých škol, které mají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (tedy i soukromé vysoké školy), a některých vybraných vyšších odborných škol. Náplní mohou být výměnné pobyty, studium na zahraniční univerzitě a jiné formy spolupráce.

Grundtvig:
Podprogram zaměřený na vzdělávání dospělých a celoživotní vzdělávání.  Cílovou skupinou  tohoto podprogramu jsou osoby starší 25 let nebo osoby ve věku 16-24 let, které již nestudují na střední ani vysoké škole. Důraz je kladen na vzdělávání osob, které nemají základní vzdělání a kvalifikaci, osob, které jsou znevýhodněné ze socioekonomických důvodů a osob se specifickými vzdělávacími potřebami.

Lingua:
Hlavním cílem podprogramu Lingua je podpora jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti v zemích EU, rozšiřování jazykových znalostí na všech úrovních vzdělávání a zkvalitnění jazykové výuky ideálně tak, aby každý občan EU ovládal kromě mateřštiny další dva cizí jazyky.

Minerva:
Podporuje využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce.

Více informací:

Zdrojem výše uvedených informací byly oficiální internetové stránky web.socrates.cz.

Další články k tématu:

Intenzivní jazykové kurzy Erasmus EILC

ERASMUS – Univesity of Aveiro

Studium v Rusku

Máte osobní zkušenost s některým z těchto programů? Pište emaily na: redakce@jazyky.com.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady angličtina, překlady italština, překlady do němčiny a překlad do ruštiny.

Přidat komentář