Cizí jazyky a předškoláci

Kdo se bojí cizích jazyků více, my dospělí nebo naše děti? Na tuto a na spoustu dalších otázek spojených s dětmi předškolního věku a cizími jazyky byla zaměřena odborná konference, která se konala letos na jaře v Liberci.

Konferenci nazvanou Cizí jazky a děti v předškolním věku uspořádala začátkem března Liberecká jazyková školka, o.p.s., která se specializuje na anglicko-českou výuku dětí předškolního věku a používá k tomu vlastní metodiku, nazvanou Wattsenglish.

Kdy s výukou začít?

Je vhodné aby se děti předškolního věku setkávaly vedle své mateřštiny s další cizí řečí? Touto otázkou se na konferenci zabýval prof. PhDr. Karel Kamiš, CSc., slavista zabývající se mimo jiné překonáváním komunikačních bariér v multietnické společnosti.

„Mateřských řečí můžeme mít tolik, kolik jsme si jich schopni na základě konkrétní komunikační situace v příslušném vývojovém období jedince dát dohromady. Důležité je ovšem časové vymezení. V ranném dětství se utváří v mateřštinách jednotlivé řečové systémy a pokud na ně v tomto období působíme a dítě je mentálně v normě, bez problému si je osvojí. Pokud překročíme tento biologický věk, přesáhneme šestý rok našeho věku, začínáme se učit dalšímu jazyku už jako systémovému jazyku, tzn. neřeči neboť řečová centra jsou obrazně řečeno obsazena.“

PhDr. Jan Mattioli, Ph.D. ve svém příspěvku zdůraznil, že jazyk je nutné chápat především jako prostředek komunikace, ne memorování. K názoru některých, že děti, seznamující se v předškolním věku s anglickým jazykem jsou zmatené poznamenal: „Já si myslím, že to tak není. Protože dítě v podstatě používá slova převážně z hlediska emocionálního. Když se mu určité slovo líbí v angličtině, tak ho říká v angličtině, protože ho to citově uspokojuje. Ta další rovina je, že dítě chce ukázat, že to také umí navíc říct ještě v jiné řeči. A pak samozřejmě hovoří a používá ta označení, aby ukázalo, že to zná nejenom česky, ale také jinak. To jsou dvě motivační roviny, kdy dítě např. místo slova „auto“ řekne „car“ a opačně. Ale to neznamená, že v tom má zmatek, jak se mnohdy z vnějšího pohledu může zdát.“

Význam neverbální komunikace

Podle názoru Mgr. Věra Bitljanové má při výuce dětí zásadní význam neverbální komunikace. Děti v předškolním věku chápou význam sdělení ještě před tím, než chápou význam slov. „Malé děti produkuji smysluplný jazyk na základě velmi omezených jazykových zdrojů. Oni neovládají mateřský jazyk dokonale, oni se ho teprve učí. Stejně tak jako neovládají dokonale další cizí jazyk, a přesto jím hovoří. Řeknou to, co potřebují. Komunikují s tím, s kým potřebují a dokáží to. Jejich přístup k užívání jazyka je nesmírně tvořivý. Oni, když nemají slovo, kterým by určitou skutečnost vyjádřili, tak to řeknou jinak, pomohou si jinými slovy. A nevadí jim to. Na rozdíl od nás dospělých. Když máme promluvit cizím jazykem a zrovna si nemůžeme vzpomenout na jedno slovíčko, tak je to pro mnohé z nás konec projevu.“

Pro výuku cizího jazyka je nutné mít vhodné podmínky a učitel musí být velmi dobře jazykově vybaven. Dále učitel nesmí přeskakovat z jednoho jazyka do druhého, jinak si děti s největší pravděpodobností zvolí tu snazší cestu, nebo tu cestu kterou ovládají lépe. „Také v žádném případě neplatí, že kdo umí málo, tak může učit ty malé. Je to právě naopak!“

Výuka malých dětí je otázkou vhodné metodiky

Mnozí rodiče při zájmu o jazykovou výuku nebo „přípravu“ svých dětí často naráží na skutečnost, že metodika výuky cizích jazyků pro předškolní děti není zatím příliš zpracována.

V Liberecké jazykové školce používají vlastní metodiku Wattsenglish. V jádru této metodiky stojí záměr dosáhnout u dětí osvojení cizího jazyka přirozenou cestou. Didaktiku této metody vyvinul učitel Liberecké jazykové školky Stephen Watts během několika let práce s předškolními dětmi v Japonsku.

Metoda Wattsenglish vytváří komunikační rámec, jaký vzniká v přirozeném prostředí bilingvní rodiny, kde jeden z rodičů mluví jiným jazykem než druhý. Děti vnímají učitele při hrách, ale i ostatních činnostech jako výzvu pro komunikaci. Ve všech měřitelných ukazatelích je tento přístup mnohem úspěšnější než tradiční výuka cizího jazyka ve školkách, při které se musí děti vyrovnávat s tím, že jedna osoba pojmenovává věci kolem nich dvěma různými jmény.

Související informace

Na www.jazykovky.cz hledejte přehled jazykových kurzů pro děti.

Své dotazy a připomínky k tématu posílejte na adresu redakce: redakce@jazyky.com.

 

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazyková škola
Jazyková škola Praha
Jazyková škola Brno
Jazyková škola Ostrava

Související články:

Výuka jazyků v Ostravě – přehled jazykových škol
Výuka jazyků v Plzni – přehled jazykových škol
Výuka jazyků v Českých Budějovicích – přehled jazykových škol
Výuka jazyků v Liberci – přehled jazykových škol
Výuka jazyků v Olomouci – přehled jazykových škol
Výuka jazyků v Pardubicích – přehled jazykových škol
Výuka jazyků v Hradci Králové – přehled jazykových škol
Výuka jazyků v Ústí nad Labem – přehled jazykových škol
Výuka jazyků ve Zlíně – přehled jazykových škol
Výuka jazyků v Karlových Varech – přehled jazykových škol
Výuka jazyků v Jihlavě – přehled jazykových škol
Výuka jazyků v Brně – přehled jazykových škol

Přidat komentář