Certifikát Řečtina

Lidé si často svou znalost cizích jazyků nechávají potvrdit mezinárodně uznávanou jazykovou zkouškou nebo certifikátem. Tato praxe se u nás už stala běžnou v případě angličtiny, němčiny, francouzštiny a dalších světových jazyků. Ale co třeba jazyk řecký? I z tohoto neobvyklého jazyka můžete v České republice složit certifikát – „Certifikát Řečtina“.

Výuka řečtiny

Novořecký jazyk lze v České republice studovat na dvou vysokých školách. První z nich je Univerzita Karlova v Praze, kde ovšem novořečtina probíhá pouze formou doplňujících kurzů k řečtině klasické, nebo na Masarykově univerzitě v Brně, kde je vypsán samostatný studijní obor Novořecký jazyk a literatura.

Pro ty, kteří se zajímají především o jazyk a ne o řeckou historii a literaturu, bez čehož se vysokoškolské studium neobejde, existuje řada kurzů novořečtiny – ať už na jazykových školách, na internetu nebo formou soukromé výuky.

„Certifikát Řečtina“ – „Εξετάσεις επάρκειας της ελληνομάθειας“

Jazykovou zkoušku z řečtiny organizuje Centrum řeckého jazyka se sídlem v Soluni, kde probíhá příprava zkušebních materiálů, spolu se svými zkušebními centry, kterých je po celém světě přes 70.

Zkouška probíhá vždy jednou ročně a termín je pro všechna zkušební střediska vyhlášen jednotně – vždy k 15. dni v květnu nebo v červnu daného roku. Výsledky zkoušky jsou uchazečům sděleny během měsíce srpna a do dvou měsíců je úspěšným absolventům vydáno osvědčení.

Složení zkoušky je podmíněno zaplacením poplatku, který se každoročně mění. Jeho výši určuje zastupitelská země ve spolupráci s ústředím v Londýně.

První zkoušky byly v České republice uspořádány v roce 2002, kdy se přihlásilo devět uchazečů a pět z nich uspělo. V roce 2003 už to bylo 13 uchazečů a pouze dva byli neúspěšní.

Jazyková zkouška je rozdělena do čtyř stupňů. Ty jsou rozlišeny na základě obtížnosti a také podle dosaženého věku uchazeče. Všechny stupně mají stejnou strukturu, jsou rozděleny do čtyř částí, které prověřují nabyté znalosti v oblasti porozumění mluvenému a psanému slovu a v oblasti aktivního mluveného a písemného projevu.

Každá část je hodnocena zvlášť a pro získání osvědčení je nutné úspěšné absolvování všech částí.
Doba vymezená pro složení zkoušky je závislá na stupni její obtížnosti. Od nejjednodušší, kdy trvá 2 hodiny, po nejnáročnější čtyřhodinovou.

1. stupeň – A′

Je určen uchazečům od 12 let. Zkouška je zaměřena na porozumění běžnému dialogu nebo jednoduchému textu s každodenní tematikou. Uchazeč by měl rozumět různým oznámením v tisku, rádiu, televizi nebo textu na veřejných místech. Také musí zvládnout komunikaci nebo výměnu různých základních informací a psát jednoduché a stručné texty.

2. stupeň – B′

Věková hranice je zde rovněž 12 let. Uchazeč musí rozumět podstatným detailům některých textů, např. novinovému inzerátu, v návodu k použití určitého přístroje, v soukromé korespondenci, dále běžným vzkazům, reportážím, komentářům atd. Měl by komunikovat bez problémů v různých každodenních situacích a jednoduchým způsobem umět vyjádřit svůj názor na dané téma. V písemném projevu by měl být schopen sepsat stručný text s cílem podání informace o nějaké běžné události.

3. stupeň – Γ′

Je určen pro uchazeče od 16 let. Ve stupni „Gamma“ musí uchazeč prokázat dobré a zřetelné porozumění informací a myšlenek, které obsahuje vyslechnutý rozhovor se třemi a více rodilými mluvčími, ale také novinový text, časopis či oficiální tisk. Zároveň musí být schopen účastnit se přátelského nebo oficiálního rozhovoru a umět dobře reagovat. Písemně vyjádřit jasně a srozumitelně vlastní názor a své zkušenosti a přitom poskytovat podrobně a jasně požadované informace.

4. stupeň – Δ′

Taktéž pro uchazeče od 16 let. Pro složení zkoušky na nejvyšší úrovni je nutné porozumění a schopnost zapojit se do diskuze na různá témata – často neznámá, které se účastní více diskutujících. Uchazeč musí umět získávat informace a chápat mylné podání určité skutečnosti jak formou mluvenou, tak i psanou. Dále uchazeč musí umět určit hlavní smysl různých forem písemného projevu a velmi dobře vyjadřovat názory a myšlenky z vlastních i profesních zkušeností na různé téma.

Vyplněné testy a kazety s nahrávkami mluveného projevu uchazečů se vrací zpátky do Centra řeckého jazyka v Soluni k vyhodnocení.
Nejvíce uchazečů v České republice má zájem o složení zkoušky 3. stupně.

Kde zkoušku složit

Zkušební centrum pro Českou republiku bylo založeno v roce 2001 při Jazykové škole hlavního města Prahy.

Ke zkoušce se uchazeči musí přihlásit tomuto zkušebnímu centru do konce března toho roku, ve kterém chtějí Certifikát skládat.

Certifikát Řečtina je mezinárodně platný. Zkouška je vhodná pro snadnější přijetí na kteroukoli pracovní pozici, kde je vyžadována řečtina. Získání Certifikátu 3. stupně pak umožňuje přijetí ke studiu na vysokých školách v Řecku.

Užitečné informace:

Použitý zdroj: Kolektiv autorů, Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας

Informace o certifikátu (v angličtině)

Stránky s informacemi pro složení certifikátu (v řečtině)

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Přidat komentář