Certifikace překladatelských služeb

Potřebujete překlady z nebo do cizího jazyka? Využíváte služeb překladatelských agentur? Výběr překladatelské agentury či překladatele není snadný a hledání optimálního poměru kvalita:cena je limitováno skutečností, že vyšší cena neznamená vždy vyšší kvalitu. Pomoci při výběru vám může akreditovaná certifikace překladatelských služeb dle normy ČSN EN 15038:2006.

Akreditovaný certifikát překladatelských služeb

Na českém trhu působí desítky překladatelských agentur a tisíce nezávislých překladatelů, kteří poskytují služby nejrůznější kvality. Akreditovaný certifikát překladatelských služeb je pomůckou, která usnadňuje zákazníkům překladatelského trhu výběr profesionálního a kvalitního poskytovatele překladatelských služeb. Výsledkem certifikace je písemné potvrzení vydané třetí nezávislou stranou, že překladatelská služba je ve shodě s požadavky mezinárodní normy.

Mezinárodně uznávaná certifikace se váže na systém akreditace, požadujte proto akreditovanou certifikaci. Akreditace je oficiálním uznáním odborné způsobilosti vč. nestrannosti, nezávislosti a objektivity akreditovaného subjektu pro certifikaci překladatelských služeb.

Překladatelské služby – požadavky na poskytování služby

Od listopadu 2006 platí evropská norma EN 15038 i v České republice pod označením ČSN EN 15038:2006 Překladatelské služby – Požadavky na poskytování služby. Norma stanovuje požadavky na překladatelské služby z hlediska zabezpečení lidských a technických zdrojů, managementu kvality a projektů, rámcových smluvních podmínek a postupů poskytování služby (pozor nevztahuje se na tlumočnické služby). 

Pro snazší zavedení certifikace překladatelských služeb byl vytvořen odbornou veřejností Výkladový dokument k certifikaci překladatelských služeb podle ČSN EN 15038:2006, upřesňující některá ustanovení normy.

K čemu norma slouží

Norma ČSN EN 15038:2006 stanovuje definice klíčových pojmů, základní požadavky na management lidských zdrojů, management kvality a řízení překladatelského projektu. Pozornost je věnována také vymezení vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem překladatelských služeb. Norma nezapomíná ani na velice důležité téma vzájemné kooperace všech zainteresovaných stran v průběhu tvorby překladu.

 Spolupráce je nutná! Nejlepší cesta, jak si při překladu způsobit problémy, je dát od všeho ruce pryč. Pokud si nedáte práci a neposkytnete překladateli dostatek informací, splní výsledek vaše očekávání jen těžko.
Možná, že to trvá o 10 minut déle, než když řeknete své sekretářce: „Dejte to přeložit, prosím.“ Pokud však těch 10 minut věnujete rozhovoru s překladatelem, zřejmě si později ušetříte mnohem více času a starostí.
 

Norma určuje nový, doposud ne příliš často využívaný prvek procesu tvorby překladu, kterým je revize revizním pracovníkem. Revizní pracovník, který má odbornou způsobilost ve zdrojovém i cílovém jazyce, překlad kontroluje z hlediska vhodnosti pro stanovený účel, porovnává zdrojový i cílový text s ohledem na jednotnost terminologie, registr a styl. Na základě kontroly pak navrhuje případná opatření k nápravě, která mohou v krajním případě znamenat i nový překlad.
 
Norma ČSN EN 15038 není určena k certifikaci konkrétního hmotného produktu – tj. překladu, ale k certifikaci služby, která jako taková v sobě obsahuje požadavek na zavedení takového postupu, který musí zajistit výběr osob s potřebnými dovednostmi a kvalifikací pro konkrétní překladatelské projekty. Norma definuje odbornou způsobilost překladatele/týmu překladatelů na základě 5-ti oblastí:

  • překladatelská odborná způsobilost
  • jazyková a stylistická odborná způsobilost ve zdrojovém a cílovém jazyce
  • výzkumná odborná způsobilost, získávání a zpracování informací
  • kulturní odborná způsobilost a konečně e) technická odborná způsobilost.

 

Překladatel se ptá?! To je dobré znamění! Nikdo nečte materiály tak pečlivě jako překladatel, který při tom může narazit na nejasné pasáže. Ty je třeba vysvětlit. Zadavateli překladu to umožní zdokonalit vlastní originál.
Dobrý překladatel nejprve podrobí větu pečlivé analýze a teprve potom ji začne překládat. Přitom se neustále ptá. Neberte to jako známku toho, že překladatel není dostatečně kvalifikovaný nebo že obtěžuje. Je tomu právě naopak, a je to ve vašem vlastním zájmu.
 

Zástupci překladatelských agentur si jsou plně vědomi, že bez stanoveného postupu pro dělení překladů dle oborů a stanovení odborné způsobilosti pro překladatele, nemůže agentura řádně fungovat. Proces překladu je značně závislý na dobré komunikaci mezi překladatelem a zákazníkem, kdy je nutné především stanovit účel překladu, případné nejasnosti ve výchozím textu či vyjasnit terminologii.

Čím odbornější je překládané téma, tím hlubší věcnou znalost problematiky musí mít překladatel.
Komunikujte s překladateli. Měli by dobře znát překládanou problematiku. V opačném případě je na čase změnit dodavatele překladů. Překladatelé by si neměli odborné problematice učit na váš účet. Není-li to ovšem s vaším výslovným souhlasem, například když si chcete vychovat vlastní překladatelský tým. 

Zlepšování překladatelského trhu

Každý realizovaný překlad je vždy závislý na obou stranách – zákazníkovi i překladatelské agentuře/překladateli. Certifikace překladatelských služeb dle normy ČSN EN 15038:2006 a následná možnost kontroly akreditačním orgánem zajistí, že výběr překladatelské agentury/poskytovatele překladatelských služeb nebude rizikem, ale stane se informovanou a důvěryhodnou volbou. Certifikace překladatelských služeb dle této normy je důležitým mezníkem na cestě k trvalému zlepšování překladatelského trhu.

…Překladatelský projekt lze zkazit všemi možnými způsoby.  Může se jednat o nesmyslně krátké termíny, nejasnosti ve výchozím textu (znásobené tím, že se překladatel nezeptá), nesprávně použitý strojový překlad, absenci korektury textu rodilým mluvčím, blaženou nevědomost příliš sebevědomého překladatele, který pracuje bez kontaktu s okolím, špatného levného překladatele, špatného a ještě k tomu drahého překladatele, …  

Autorkou článku je Veronika Sochorová z Českého institutu pro akreditaci. Citace převzaty z brožury “Překlady a jak na to“, český překlad a úprava textu Otto Pacholík.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář