Bulharsko a jeho jazyk

Bulharsko se stává vyhledávaným cílem nejen českých turistů, které láká k dovolené svými krásnými plážemi v létě, lyžařskými centry v zimě, ale především tamními nízkými cenami. Bulharština je jedním z oficiálních jazyků Evropské unie od 1.1.2007, kdy Bulharsko vstoupilo do evropského společenství. Tento nevšední jazyk s češtinou souvisí více než by se na první pohled mohlo zdát…

Stručný historický vývoj

První slovanské obyvatelstvo se na dnešním bulharském území objevilo v 6. století n. l. a první samostatná bulharská říše vznikla v roce 681. Bulharsko ale bylo vyhlášeno samostatným státem až 22. září 1908 na moravském hradě Buchlov.

Pojmenování „Bulhaři“ původně označovalo národ ve střední Asii, jehož jazyk neměl nic společného se slovanskými jazyky. Bulhaři se v 7. století přesunuli na Balkán a byli zde asimilováni s místním obyvatelstvem – slovanský živel zde plně zvítězil a prabulharská menšina zanikla. Ne však úplně, protože stačila zanechat novému formujícímu se národu jméno a určité stopy v jazyce i v gramatice.

Jazyk starých Bulharů

Jednotný slovanský abecední systém sestavili nám velmi dobře známí bratři pocházející ze Soluně – Cyril a Metoděj. V roce 855 sestavil Cyril na základě svých znalostí gramatiky první slovanskou abecedu – glagolici. Vzorem pro tento abecední systém mu byl jazyk slovanské menšiny žijící v okolí Soluně, která je dnes považována za jednu ze zakladatelů pozdějšího bulharského národa, proto je cyrilo-metodějský jazyk nazýván jazykem staroslověnským = jazykem starých bulharských Slovanů.

Po Metodějově smrti v roce 885, byli 3 z jeho nejstarších žáků z Velké Moravy vyhnáni a odešli do Bulharska. Přinesli sem slovanské písmo a jejich zásluhou působily již ve středověkém Bulharsku 2 významné literární školy, které se staly důležitými centry tehdejší bulharské vědy, kultury a umění.

Písmo

Bulharština používá k psaní cyrilici – čili azbuku, stejnou jakou používá i ruština. Na rozdíl od ruštiny však bulharština vypustila znak -ы pro -y a znak -э pro -e. Bulharština totiž používá pouze jedno i a jedno e, které předchozí souhlásku nikdy neměkčí (např. тиква → tykev, тесен → těsný).

Výslovnost bulharštiny

Specifickým znakem pro bulharštinu je -ъ (tzv. tvrdý jer), který se na rozdíl od ruštiny vyslovuje. Do latinky lze přepsat jako -ă a vyslovuje se podobně jako anglický neurčitý člen (např. къща → dům).

Ruský měkký znak -ё je v bulharštině nahrazen znaky -ьo (např. шофьор → šofér).Znak -щ se bulharsky čte jako –št oproti ruštině, kde se čte jako -šč (např. нощ → noc).

Souhlásky se měkčí pouze ve spojení se znaky -я, -ю, -ь (např. дядо → děda, тютюн → tabák)

Přízvuk je v bulharštině pohyblivý a hraje důležitou roli při určování významu slov. Jednoslabičná slova bez přízvuku se pojí s předchozím nebo následujícím slovem.

Gramatika

V bulharštině se stejně jako i v jiných jazycích na balkánském poloostrově (např. v řečtině, turečtině, albánštině) objevují tzv. balkanismy – společné znaky pro balkánské jazyky.

Jedním z těchto typických balkanismů je zánik infinitivu. V bulharštině se pro vyjádření infinitivu používá částice да + sloveso je ve tvaru nominativu singuláru (např. да чакам → čekat).

Dalším společným znakem je poměrně složitá struktura časů. Rozeznávají se 4 minulé časy: imperfektum, aorist, perfektum a plusquamperfektum a budoucí časy prostý, průběhový a předbudoucí. Budoucí čas se tvoří pomocí částice ще (např. ще чета → budu číst).

Bulharským specifikem je zánik pádových forem. Pozůstatek se zachoval pouze u vokativu vlastních jmen a živých bytostí (např. Студенте! → Studente!).
Bulharština hojně používá určité členy, které jsou pro každý rod jiné. Tyto členy jsou připojovány za substantivum a píší se s ním dohromady (např. кабинет → кабинетьт, маса → масата, легло → леглото).

Pár frází navíc

Jak už bylo zmíněno v úvodu, bulharština se stala jedním z oficiálních jazyků Evropské Unie, čímž se určitě zvýší i poptávka po lidech znalých bulharštiny na pracovním trhu.

Pro ty, které láká Bulharsko jako turistický cíl a chtěli by při dovolené potěšit „domorodce“ nějakým tím slovíčkem, slouží následující tabulka:

Добр ден Dóbr den Dobrý den
Добр вечер Dóbr večer Dobrý večer
Лека нощ Leka nošt Dobrou noc
Как сте / Как си Kak ste / Kak si Jak se máte / Jak se máš
Аз съм добре Áz săm dobre Mám se dobře
Наздраве! Nazdráve! Na zdraví!
Аз съм чех Áz sm čech Jsem Čech
Аз не разбирам по български Áz nerazbíram po bălgarski Nerozumím bulharsky
Благодаря Blagodarjá Děkuji
Моля Mólja Prosím
Довиждане Dovíždane Nashledanou

 
Ačkoli bulharština patří mezi méně známé jazyky, její studium již dnes není obtížné. Vyhledejte si vlastní jazykovou školu a kurz bulharštiny na www.jazykovky.cz.

Máte nějaké připomínky, komentáře či nápad na článek, který byste si rádi přečetli? Kontaktujte nás! redakce@jazyky.com.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: tlumočení italština, překlady z angličtiny, překlad němčina a překlad španělština.

Přidat komentář