Basic English neboli minimální angličtina

Taky vám při studiu angličtiny připadá, že mnohá slovíčka, která se snažíte naučit, jsou pro vás praktický život zbytečná, že je nikdy nevyužijete? Že gramatická pravidla jsou často příliš složitá na to, aby jste je užili při běžné komunikaci? Právě z tohoto důvodu byl „vynalezen“ umělý jazyk Basic English.

Angličtina jako umělý jazyk

Pod pojmem „umělý jazyk“ si nejspíš čtenáři vybaví esperanto nebo ido, tedy jazyky, které spočívají na základech jiného, již existujícího jazyka, který ale výrazně přetvářejí. Případně si někteří vzpomenou na sci-fi filmy a romány, v nichž postavy používají zcela libovolně vymyšlenou řeč nepodobající se jiným již existujícím jazykům.

Vymýšlení umělých jazykových forem jazykovědci bylo povětšinou motivováno snahou najít nebo vynalézt ideální jazyk, jenž by představoval lepší prostředek celosvětové komunikace než jazyky národní.

Umělé jazyky byly a jsou vytvářeny z přesvědčení, že jsou lepší než jazyky přirozené v tom, že nejsou tak složité, jsou více srozumitelné, gramaticky a strukturně pravidelné (bez nepříjemných výjimek) a nemají takové množství těžko naučitelných slov. 

Četné pokusy o mezinárodní pomocný jazyk (označován zkratkou IAL – international auxiliary language) vycházejí z již existujících přirozených jazyků. Lingvisté, kteří se přiklánějí k umělým jazykům, totiž předpokládají, že lidé se snaze naučí řeč, která vychází z jazyka již rozšířeného. K formám umělého jazyka patří i ty varianty, které přímo vychází z angličtiny. Mezi tu nejznámější a nejrozšířenější patří Basic English.

Zrod Basic English

Jak z angličtiny udělat celosvětově rozšířený jazyk, jehož gramatická pravidla by studenty neodrazovala od učení? Tuto otázku si na konci 20. let minulého století položil britský jazykovědec Charles Kay Ogden (1889-1957).

V roce 1930 vydal publikaci „Basic English: A General Introduction with Rules and Grammar“, ve které předkládá základní pravidla zjednodušené formy anglického jazyka, tzv. anglický minimální jazyk.

Označení Basic English je akronym spojení British American Scietific International Commercial English, který výstižně vyjadřuje zjednodušenou formu angličtiny.

V období 2. světové války se velkým propagátorem Basic English stal Winston Churchill a  zpočátku též George Orwell, který však později snahy o jednotný jazyk kritizoval mj. v románu „1984“, kde je univerzální řeč nazývána Newspeak.

Základní pravidla

Ch. K. Ogden zjistil, že pro základní dorozumění je možné redukovat slovní zásobu angličtiny na 850 nejfrekventovanějších slov. Anglickou gramatiku nejen značně zjednodušil, ale vytvořil též několik jednoduchých, více logických, a proto lépe zapamatovatelných pravidel. Dle prohlášení autora si můžete Basic English osvojit již za 60 hodin studia.

Slovní zásoba

Přehled slovní zásoby Basic English můžeme nalézt na serveru ManyThings.org. Je omezena na pouhých 850 slovíček, ze slovních druhů převažují podstatná jména (600 slovíček), dále jen 150 přídavných jmen a 100 tzv. strukturálních výrazů (zájmena, předložky), do kterých zařadil pouhých 18 sloves (např. be, do, go, make), která mají nahradit původních více jak 4000 anglických sloves. Pro slovesa, která nejsou ve slovníku, se používá opis.

Navíc Ogden předpokládal, že pokud se studenti naučí dalších 150 slovíček vytvořených pro každodenní práci v daném speciálním prostředí, 100 slov užívaných v obecných oblastech vědy spolu s 50 slovíčky z oblasti, které se daný jedinec věnuje, suma 1000 slov by měla studenta vybavit „pro každodenní práci a život“. Následně tento svůj seznam rozšířil až na 2000 slov, nicméně nadále zdůrazňoval, že pro běžnou komunikaci stačí výše uvedených 850 slovíček.

Proto pokud hledáme jazykovou pomůcku, která by nám umožnila vyjádřit základní žádosti a potřeby, seznam anglických slovíček vypracovaný Ch. K. Ogdenem nám dobře poslouží. Pokud však chceme vyjádřit složitější myšlenky, daná slovíčka jsou nedostatečná a opis jednotlivých věcí a jevů zejména kvůli nedostatečnému počtu sloves velmi komplikuje dorozumění.

Nicméně i přes tyto kritické body je Ogdenův seznam populární a je široce přijímán jako vhodná pomůcka pro studenty, kteří se začínají učit anglicky. Svou oblibu si získal především v Asii.

Zjednodušená gramatika

Basic English odsunuje stranou veškerou složitou anglickou gramatiku s množstvím různých výjimek a ustálených slovních spojení a nahrazuje ji pouze následujícími pravidly:

  • množné číslo se tvoří stejně jako v klasické angličtině přidáním koncovky „-s“ (případně      „-es“ a „-ies“)
  • přídavná jména se z nabízených podstatných jmen odvozují s použitím přípony „-ing“ nebo „-ed“
  • příslovce se tvoří z přídavných jmen koncovkou „-ly"
  • stupňování přídavných jmen se zachovává (tj. „-er“ a „-est“, popř. „more“ a „most“)
  • záporná přídavná jména se tvoří pouze předponou „un-“
  • otázky se tvoří obrácením slovosledu a pomocným slovesem „do“
  • slovesa a zájmena se časují a skloňují stejně jako v klasické angličtině
  • složeniny se skládají buď ze dvou podstatných jmen, nebo z podstatného jména a slova určujícího směr

Ogden’s Basic English

Jestliže vás Basic English zaujala a chtěli by jste se dozvědět víc, doporučujeme navštívit stránky Basic-English Institute. Kromě výše zmíněných seznamů slovíček zde naleznete výtah z Ogdenových knih, několik známých románů přeložených do Basic English a pro odlehčení pár vtipů v minimální angličtině. A mimochodem: víte, že do Basic English byla přeložená též Bible?

Zdroje a odkazy

Ogden’s Basic English
Wikipedie
J. David Goodman: Easy does it: Language made simple
Tom McArthur: Basic English
František Čermák: Mezinárodní jazyky

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady do angličtiny, překlady němčiny, překlad do češtiny a překlady z francouzštiny.

Přidat komentář